ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama




Journal of Psychiatric Nursing
Alerjik riniti olan çocuklarda alerji ve hematolojik parametreler arasında bir korelasyon var mı? [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 29-34 | DOI: 10.5505/ktd.2019.04909

Alerjik riniti olan çocuklarda alerji ve hematolojik parametreler arasında bir korelasyon var mı?

Nur Yücel Ekici
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi ABD, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Alerjik rinitte (AR) hematolojik parametrelerin önemi ile ilgili literatür bilgisi net değildir. Bu çalışmanın amacı hematolojik parametrelerin çocuklarda allerjik rinitin tanı ve şiddetiyle ilişkisini ve prediktif değerlerini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: ARIA kılavuzuna göre AR tanısı alan 136 çocuğun klinik kayıtları retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya allerjik rinit kanıtı olmayan 60 çocuk kontrol grubu olarak dahil edildi. Total immünoglobulin E düzeyleri, deri prick testleri ve tam kan sayımı değerlendirildi. AR olan çocuklar AR şiddetine göre hafif grup (grup 1) ve orta / şiddetli grup (grup 2) olarak gruplandırıldı.
BULGULAR: Eozinofil sayısı (EC), eozinofil yüzdesi (E%) ve eozinofil -lenfosit oranı (ELR) çalışma grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti (p <0,001).Cut-off değerleri, sırasıyla EC,% E ve ELR için, ≥0,34 103µL, ≥3%, ≥0,09 olarak bulunmuştur. Bu değerlerin duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla, EC için % 55,9 ve % 73,3, ELR için % 73,5 ve % 71,7 ve ELR için % 61,8 ve% 73,3 bulundu. Nötrofil-lenfosit oranı (NLR) grup 2'de, grup 1'den anlamlı derecede yüksekti (p = 0,010). NLR'nin ≥1,5 prediktif değeri hastalığın şiddeti ile ilişkili olarak (duyarlılık =% 68,9; özgüllük = 63,7) bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: EC, E% ve ELR, AR'li çocukların duyarlılığını tanımlamak için yararlı bir belirteç olabilir. NLR ise, AR'nin şiddetinin bir göstergesi olarak faydalı olabilir ve çocuklarda hastalığın ciddiyetinin objektif ölçüsü olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Alerjik rinit, eozinofil sayısı, eozinofil lenfosit oranı, nötrofil lenfosit oranı

Is there any correlation between allergy and hematological parameters in children with allergic rhinitis?

Nur Yücel Ekici
Department Of Otorhinolaryngology, Adana City Training and Research Hospital, Adana, Turkey.

INTRODUCTION: The importance of hematological parameters in allergic rhinitis (AR) was confusing in the literature. The aim of this study was to evaluate the association and predictive value of hematological parameters with the diagnosis and severity of allergic rhinitis in children.
METHODS: The clinical records of 136 children who were diagnosed with AR according to the ARIA guideline were reviewed retrospectively. 60 children with no evidence of allergic rhinitis were included the study as control group. The total immunoglobulin E levels, skin prick tests and complete blood count were assessed. The children with AR were grouped as mild group (group 1) and moderate / severe group (group 2) according to severity of AR.
RESULTS: Eosinophil count (EC), percentage of eosinophils (E%) and also eosinophil to lymphocyte ratio (ELR) in study group was significantly higher than control group (p<0,001). Cut-off values of discrimination to sensitivity were found to be ≥0,34 103µL, ≥3%, ≥0,09 for EC, E% and ELR, respectively. Sensitivity and specificity of these values were 55,9% and 73,3% for EC, 73,5% and 71,7% for E% and 61,8% and 73,3% for ELR respectively. Neutrophil to lymohocyte ratio (NLR) in group 2 were significantly higher than group 1 (p=0,010). The predictive value of NLR was found of ≥1,5 (sensitivity=68,9%; specificity=63,7) for association with severity.
DISCUSSION AND CONCLUSION: EC, E% and ELR may be useful marker to define the sensitization of children with AR. NLR can be beneficial as an indicator of severity of AR and may be used an objective measure of the severity of disease in children.


Keywords: Allergic rhinitis, eosinophil count, eosinophil to lymphocyte ratio, neutrophil to lymphocyte ratio

Nur Yücel Ekici. Is there any correlation between allergy and hematological parameters in children with allergic rhinitis?. Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 29-34

Sorumlu Yazar: Nur Yücel Ekici, Türkiye
LookUs & Online Makale