ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Mitral kapak replasmanı yapılan olgularda bir morbidite nedeni olarak preoperatif havayolu obstrüksiyonu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 70-76 | DOI: 10.5505/ktd.2018.04900

Mitral kapak replasmanı yapılan olgularda bir morbidite nedeni olarak preoperatif havayolu obstrüksiyonu

Yasemen Durak Erdinç1, Ayten Saraçoğlu2, Levent Dalar3, Kemal Tolga Saraçoğlu2, Özkan Demirhan4, Liva Ertan Sağbaş1
1İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyovasküler Cerrahi Anabilim Dalı
2İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı
3İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
4İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Mitral kapak replasmanı hastalarında, preoperatif solunum fonksiyon testleriyle saptanan hava yolu obstruksiyonunun, postoperatif mekanik ventilasyon süresi ve yoğun bakım yatış süresiyle ilişkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde mitral kapak replasmanı yapılan 62 ardışık hasta, çalışmaya alındı. Cinsiyet, sistemik hastalık varlığı, sigara kullanımı, solunum fonksiyon testleri, ejeksiyon fraksiyonu, pulmoner arter basıncı, peroperatif kardiyopulmoner baypas ve aort klempi süreleri, postoperatif entübasyon süresi, cerrahi yoğun bakım süresi, preoperatif ve postoperatif labratuar testleri, arter kan gazı değerleri kaydedildi.
BULGULAR: Hastaların 47’sine eşlik eden sistemik hastalık mevcuttu. Bunlardan 9'u astım, 8'i kronik obstruktif akciğer hastalığı idi. Solunum yolu hastalığı olanlarda yoğun bakım kalış süresi solunum yolu hastalığı olmayanlardan anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,05). Kronik obstruktif akciğer hastalığı olanlarda yoğun bakım yatış süresi, kronik obstruktif akciğer hastalığı olmayanlardan anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,05). Hastaların yoğun bakım yatış süresi ile renal fonksiyon göstergeleri arasında anlamlı pozitif korelasyon mevcuttu (p<0,05). Entübasyon süresi ile kardiyopulmoner baypas süresi arasında anlamlı pozitif korelasyon bulundu (p<0,05). Entubasyon süresi ile birinci saniyedeki zorlu ekspiratuvar volüm değeri arasında anlamlı negatif korelasyon mevcuttu (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kardiyopulmoner baypas ile mitral kapak replasmanı planlanan hastaların preoperatif dönemde ayrıntılı olarak havayolu obstruksiyonu varlığı açısından değerlendirilmeleri, postoperatif mekanik ventilasyon gereksinimi ve uzayan yatışın azaltılmasını sağlayabilir kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: mitral kapak replasmanı, hava yolu obstruksiyonu, morbidite

Preoperative airway obstruction as a cause of morbidity in patients undergoing mitral valve replacement

Yasemen Durak Erdinç1, Ayten Saraçoğlu2, Levent Dalar3, Kemal Tolga Saraçoğlu2, Özkan Demirhan4, Liva Ertan Sağbaş1
1Department Of Cardiovascular Surgery, Istanbul Bilim University School Of Medicine
2Department Of Anesthesiology And Reanimation, Istanbul Bilim University School Of Medicine
3Department Of Respiratory Diseases, Istanbul Bilim University School Of Medicine
4Department Of Thoracic Surgery, Istanbul Bilim University School Of Medicine

INTRODUCTION: We aimed to investigate the relationship between preoperative pulmonary function tests detected by obstruction of the airway and postoperative intubation time with prolonged intensive care unit stay in patients undergoing mitral valve replacement.
METHODS: Sixtytwo consecutive patients undergoing mitral valve replacement surgery were included. Patients’ gender, presence of systemic disease, smoking history, pulmonary function tests, ejection fraction, pulmonary artery pressure, perioperative cardiopulmonary bypass and aortic clamp time, postoperative intubation time, length of stay in the intensive care unit, preoperative and postoperative laboratory findings, arterial blood gas values were recorded.
RESULTS: In 47 patients systemic concomitant diseases were diagnosed. Nine had asthma, 8 had chronic obstructive pulmonary disease. Length of stay in the intensive care unit was significantly lower in patients with respirotary disease under treatment than the patients without respirotary disease (p<0.05). Chronic Obstructive Pulmonary Disease patients stayed significantly shorter than non-Chronic Obstructive patients (p<0.05). Significantly positive correlation existed between intensive care staying time and post-operative renal function indicators (p<0.05). Significantly negative correlation existed between intubation period and forced expiratory volume in first second (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Preoperative airway obstruction assessments may provide postoperative decreased hospital stay and mechanical ventilation requirement in patients undergoing mitral valve replacement with cardiopulmonary bypass.

Keywords: mitral valve replacement, airway obstruction, morbidity

Yasemen Durak Erdinç, Ayten Saraçoğlu, Levent Dalar, Kemal Tolga Saraçoğlu, Özkan Demirhan, Liva Ertan Sağbaş. Preoperative airway obstruction as a cause of morbidity in patients undergoing mitral valve replacement. Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 70-76

Sorumlu Yazar: Ayten Saraçoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale