ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Pelvik Organ Prolapsusu Cerrahi Onarımında Nüks Oranlarımız [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 1-7 | DOI: 10.5505/ktd.2019.02170

Pelvik Organ Prolapsusu Cerrahi Onarımında Nüks Oranlarımız

Gökmen Sukgen1, ünal Türkay2
1Sukgen Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Adana, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, pelvik organ prolapsusu cerrahi onarımının nüks oranlarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Haziran 2012 ile Mayıs 2017 tarihleri arasında rastgele seçilen 126 kadına pelvik organ prolapsusu cerrahi onarımı yapıldı. Evreleme için POP-Q Sistemini kullandık. Hastalar dört gruba ayrıldı; ön onarım grubu (n = 64), arka onarım grubu (n = 29), ön-arka onarım grubu (n = 13) ve vajen kubbe prolapsusu grubu (n = 20).
BULGULAR: 126 hastanın yaş ortalaması 58.5 ± 10.8 yıl (en az 42, en fazla 75), ortalama ağırlık 70 ± 12.7 kg (en az 48 kg, en fazla 92 kg) ve ortalama parite 3 (en az 0, en fazla 6) idi. Nüks oranlarımız ön onarım grubunda 8 (%12.5), arka onarım grubunda 7 (%24.1), ön-arka onarım grubunda 1 (%7.6), vajen kubbe prolapsusu grubunda hiçbir hasta yok şeklinde idi. Tüm durumlarda, genel nüks oranı %12.69 idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Menopoz ile POP nüksü arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca cerrahi teknik ile nükssüz olgular arasında da anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Pelvik organ prolapsusu, cerrahi onarım, menopoz, nüks, ön-arka onarım

Our Recurrence Ratios in Pelvic Organ Prolapse Surgical Repair

Gökmen Sukgen1, ünal Türkay2
1Sukgen Gynecology And Obstetrics Clinic, Adana, Turkey
2University Of Health Sciences Derince Training And Research Hospital, Derince, Turkey

INTRODUCTION: The objective of this study was to assess the recurrence ratios of pelvic organ prolapse surgical repair.
METHODS: BBetween June 2012 and May 2017, 126 non-randomly selected women underwent pelvic organ prolapse surgical repair. We used POP-Q System for staging. The patients were divided into four groups as follows; anterior repair group (n=64), posterior repair group (n=29), anterior-posterior repair group (n=13), and vaginal cuff prolapse group (n=20).
RESULTS: Mean age of the 126 patients was 58.5 ± 10.8 years (min. 42, max. 75), while mean weight was 70 ±12.7 kg (min. 48 kg, max. 92 kg) and mean parity was 3 (min. 0, max. 6). Our recurrence ratios were 8 patients (12.5%) in anterior repair group, 7 patients (24.1%) in posterior repair group, 1 patient (7.6%) in anterior-posterior repair group, and no patients in vaginal cuff prolapse group. In all cases, the overall recurrence ratio was 12.69%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: A significant relationship between menopause and POP recurrence was determined. A significant relationship between surgical technique and recurrence free cases was also detected.

Keywords: Pelvic organ prolapse, surgical repair, menopause, recurrence, anterior-posterior repair

Gökmen Sukgen, ünal Türkay. Our Recurrence Ratios in Pelvic Organ Prolapse Surgical Repair. Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 1-7

Sorumlu Yazar: Gökmen Sukgen, Türkiye
LookUs & Online Makale