ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
İskemik Ventriküler Taşikardi Katater Ablasyonu Yapılan Hastaların Uzun Dönem Sonuçları [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 7-15 | DOI: 10.5505/ktd.2019.98360

İskemik Ventriküler Taşikardi Katater Ablasyonu Yapılan Hastaların Uzun Dönem Sonuçları

Selçuk Kanat1, Ferit Onur Mutluer2
1Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Bursa
2Koç Üniversitesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: İskemik kardiyomiyopatili (ICM) hastalarda ventriküler taşikardinin (VT) ablasyonu için sürekli olarak bir elektroanatomik haritalama (3D EAM) sistemi kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ICM'de ventriküler taşikardide substrat haritalama ve kateter ablasyonunun (CA) uzun dönem sonuçlarını belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya ICM'li 41 ardışık hasta alındı. 3D EAM kullanan tüm hastalara substrat haritalama ve ablasyon uygulandı. Hastalar akut işlem başarısı, periprosedural komplikasyonlar, mortalite ve VT nüksü açısından takip edildi.
BULGULAR: Bu çalışmaya dahil edilen hastalar için yaş ortalaması 61 ± 7 ve hastaların çoğu erkekti (38% 92,6). Ortalama takip süresi 16,5 ± 8,5 aydı ve takip süresinde 6 (% 14,6) hasta kaybedildi ve 10 (% 24,3) VT olgusunda nüks görüldü. Periprosedural komplikasyonlar hastaların 5'inde (% 11.9) meydana geldi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tek merkezli bir retrospektif çalışmada, iskemik kardiyomiyopatili hastalarda için,3D EAM destekli bir yaklaşım ile VT ablasyonu uygulandığında,uzun dönem başarısı yüksek bulundu (% 75.6). Çalışmamızda, sinüs ritmi yada ventriküler pacing altında, substrat haritalama ve ablasyon başarısı gösterilmiştir.


Anahtar Kelimeler: Katater ablasyon, Elektroanatomik haritalama, Substrat haritalama, İskemik Kardiyomyopati, Ventriküler taşikardi.

Long-Term Outcomes of Catheter Ablation of Ventricular Tachycardia in Patients With Ischemic Cardiomyopathy

Selçuk Kanat1, Ferit Onur Mutluer2
1Bursa Yuksek Ihtisas Training And Research Hospital, Department Of Cardiology, Bursa, Turkey
2Koç University Hospital, Department Of Cardiology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: For ablation of ventricular tachycardia (VT) in patients with ischemic cardiomyopathy (ICM), an electroanatomical mapping (3D EAM) system is constantly used. The goal of this study was to determine the long-term outcomes of substrate mapping and catheter ablation (CA) of Ventricular Tachycardia in ICM.
METHODS: The study included 41 consecutive patients with ICM. Substrate mapping and ablation were performed to all patients using 3D EAM. Patients were followed up for acute procedure success, periprosedural complications, mortality and recurrence of VT.
RESULTS: For patients that included in this study, mean age was 61 ± 7 and majority of the patients was male (38, 92.6 %). Mean follow-up duration was 16.5 ± 8.5 months and in the follow up duration 6 (14,6%) of study patients were lost and 10 (24,3%) experienced VT recurred. Periprocedural complications occurred in 5 of the patients (11.9 %).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In a single center retrospective study, when using a 3D EAM guided approach for VT ablation in patients with ischemic cardiomyopathy, the freedom from any ventricular arrhythmia has found high (75.6 %). Substrate mapping and ablation during on sinus rhythm or under pacing shown as successful which we demonstrated in our study.

Keywords: Catheter ablation, Electroanatomic mapping, Substrate mapping, Ischemic cardiomyopathy, Ventricular tachycardia.

Selçuk Kanat, Ferit Onur Mutluer. Long-Term Outcomes of Catheter Ablation of Ventricular Tachycardia in Patients With Ischemic Cardiomyopathy. Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 7-15

Sorumlu Yazar: Selçuk Kanat, Türkiye
LookUs & Online Makale