ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
İdiopatik Pes Ekinovaruslu Hastalarda Ponseti Yöntemiyle Tedavi Sonuçlarımız [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 39-44 | DOI: 10.5505/ktd.2018.97659

İdiopatik Pes Ekinovaruslu Hastalarda Ponseti Yöntemiyle Tedavi Sonuçlarımız

Hasan Ulaş Oğur1, Fırat Seyfettinoğlu1, Ümit Tuhanioğlu1, Alper Gültekin2, Şükrü Solak3
1Adana Şehir Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği
2Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
3Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve travmatoloji kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Congenital clubfoot(pesekinovarus) tedavisi, günümüzde modern tedavi yöntemi Ponseti tarafından tanımlanan yöntemle, seri manipulasyon ve alçılama ile yapılmaktadır. Ortopedi de alçılama materyali olarak sıklıkla klasik beyaz alcı (plaster of paris=POP) ve daha nadiren fiberglass (SRF) alçı kullanılmakatdır. Çalışmanın amacı ponseti yönteminin ve bu 2 materyalin etkinliğini değerlendirmek ve birbirlerine üstünlüklerini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2006-2008 yılları arasında 16 hastanın 27 ayağı değerlendirilmeye alındı(12 erkek 4 kız) hastalar 2 gruba ayrıldı. 1. gruptaki 9 hastanın 16 ayağına klasik beyaz alçı(Plaster of Paris) 2. gruptaki 7 hastanın 11 ayağına sentetik soft cast alçı(SRF) uygulandı. Yöntemin etkinliği alçı materyallerinin özelliği ve komplikasyonlar değerlendirildi. Pirani ve Dimeglio skorlarına bakıldı.
BULGULAR: Tedavi öncesi 12.81 olan ortalama Dimeglio skoru tedavi sonrası 2.56 olarak tespit edildi. Pirani skoru tedavi öncesi 4.125 iken tedavi sonrası ortalama değer 0.531 bulundu. Ortalama takip süresi 18 ay. Her 2 grupta klinik skorlarda istatistiksel olarak anlamlı düzelme tespit edildi(p<0.05) 1. grupta (POP) 3 ayakta cilt basısna bağlı yaralanma görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ponseti tekniği ile her 2 alçı materyali ile ayak deformitelerinde düzelme ve klinik skorlarda anlamlı iyileşme elde edilmiş olup. Iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark tespit edilememiştir(p>0.05). Fiberglass sentetik alçı ile daha az basınca bağlı cilt yaralanması görülebileceği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ponsti, Pesekinovarus, alçılama

Treatment Results Of The Ponsetı Method In Patıents Wıth Idıopathıc Pes Equınovarus

Hasan Ulaş Oğur1, Fırat Seyfettinoğlu1, Ümit Tuhanioğlu1, Alper Gültekin2, Şükrü Solak3
1Adana City Hospital orthopaedi and traumatologia Department
2Kocaeli Derince Education and Research hospital
3Ankara Atatürk Education and Research hospital orthopaedi and traumatologia Department

INTRODUCTION: Congenital clubfoot (pes equinovarus) treatment is currently applied with serial manipulation and plaster casting with the modern treatment method described by Ponseti. In orthopaedics, the plaster cast material used is usually the classic white plaster (plaster of Paris; POP) and more rarely semi-rigid, fibreglass (SRF). The aim of this study was to evaluate the efficacy of these two materials in the Ponseti method and to identify the advantages of each.
METHODS: A total of 27 feet of 16 patients (12 male, 4 female) treated between 2006 and 2008 were included for evaluation. The patients were separated into 2 groups, as Group 1 with 16 feet of 9 patients applied with POP, and Group 2 with 11 feet of 7 patients applied with SRF. The efficacy of the two methods was evaluated in respect of the properties of the cast materials and complications. The Pirani and Dimeglio scores were examined.
RESULTS: The mean Dimeglio score was 12.81 before treatment and 2.56 after treatment. The mean Pirani score was 4.125 before treatment and 0.531 after treatment. The mean follow-up period was 18 months. A statistically significant improvement in clinical scores was observed in both groups (p<0.05). In 3 feet in Group 1 (POP), skin pressure sores were observed.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Significant improvements in clinical scores and correction of the foot deformity were seen with both plaster cast materials using the Ponseti technique. No statistically significant difference was determined between the two groups (p>0.05). It was determined that less skin pressure injury could be seen with fibreglass synthetic plaster cast.

Keywords: Ponsetı Method, Pesquınovarus, casting

Hasan Ulaş Oğur, Fırat Seyfettinoğlu, Ümit Tuhanioğlu, Alper Gültekin, Şükrü Solak. Treatment Results Of The Ponsetı Method In Patıents Wıth Idıopathıc Pes Equınovarus. Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 39-44

Sorumlu Yazar: Fırat Seyfettinoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale