ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Dev İnsizyonel Hernilerde Modifiye Dick Yöntemi: Tek Merkez Deneyimi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(3): 1-6 | DOI: 10.5505/ktd.2019.92260

Dev İnsizyonel Hernilerde Modifiye Dick Yöntemi: Tek Merkez Deneyimi

Mehmet Aslan1, Acar Aren2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Cerrahi Onkoloji,Kocaeli,Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Günümüzde tıp alanında ki gelişmelerin artmasıyla minimal invaziv girişimler daha yaygın kullanılmaktadır. Buna rağmen insizyonel herni oluşumu halen büyük problem teşkil etmektedir. İnsizyonel hernilerin tedavisi cerrahidir. Seçilecek cerrahi teknik, kullanılacak materyal değişkenlik göstermektedir. Hiçbir cerrahi yaklaşım nüks riskini ortadan kaldırılamayacağından insizyonel hernilerin cerrahisi konusundaki tartışmalar devam edecektir.Çalışmamızın amacı Modifiye Dick Takviye yönteminin insizyonel herni onarımındaki yerini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde Ocak 2007 - Ocak 2013 yılları arasında insizyonel herni tanısıyla ameliyat olan hastalar retroskpektif olarak taranmıştır. Modifiye Dick Takviye yöntemi uygulanmış 40 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Aynı yıllarda benzer demografik özelliklere sahip, benzer bir yaklaşım olan Onlay meshle onarım yapılan 40 hasta kontrol grubu amacıyla randomize seçilmiştir.
BULGULAR: Çalışmadaki iki grup karşılaştırıldığında; demografik veriler, geçirilmiş ameliyat sayısı, önceki ameliyatlarında uygulanan onarım tipi, ameliyat süresi, hastanede yatış süresi açısından 2 grup arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmamıştır. ModifiyeDick Takviye grubunda defekt boyutu ortalama 9.3 cm(6-16 cm) iken, Onlay mesh ile onarım grubunda ortalama 3.9 cm (2-12 cm) saptanmıştır. İki grup arasında istatistiksel anlamlı fark vardır (p<0.001). ModifiyeDick Takviye ve Onlay meshle onarım grupları arasında komplikasyon, morbidite ve mortalite açısından istatistiksel olarak fark izlenmemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Modifiye Dick Takviye; Onlay mesh ile onarım ile karşılaştırıldığında hastalarda ek morbidite ve mortaliteye neden olmamaktadır. Kullanılan cerrahi teknik nedeni ile daha geniş defektlerde uygulanmasına rağmen operasyon süresini uzatmamıştır. Fasya defektinin primer kapatılamayacağı olgularda fasyanın herni üzerine yeniden konumlandırmasıyla herni kesesiyle kullanılan mesh materyalinin temasını önlemektedir. Bu nedenle bu teknik faysa defektinin primer kapatılamayacağı dev insizyonel hernilerde poliprolen mesh kullanımı planlanıyorsa yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: İnsizyonel herni, Modifiye Dick Takviye, Dev Herni

Modified Dick Procedure in Giant Incisional Hernia, a Single Center Experience

Mehmet Aslan1, Acar Aren2
1University of Health Sciences Derince Training and Research Hospital, Surgical Oncology, Kocaeli,Turkey
2University of Health Sciences İstanbul Training and Research Hospital, General Surgery Department, İstanbul,Turkey

INTRODUCTION: Minimally invasive interventions are widely used recently. However, incisional hernia is still a problem. Discussions will continue about the surgical treatment since there isn’t any technique able to eliminate the risk of recurrence. Here we aimed to determine the role of Modified Dick technique in incisional hernia repair.
METHODS: Patients; operated for incisional hernia between January 2007 and January 2013 in our clinic were screened retrospectively. Forty patients who underwent Modified Dick operation were included in the study and 40 patients with similar demographic features and treated with onlay mesh approach were randomized as control group.
RESULTS: There was no statistically significant difference between groups in terms of demographic data, number of previous operations, operation duration and length of hospital stay. The mean defect size was detected as 9.3 cm (6 to 16 cm) in the Modified Dick repair group while 3.9 cm (2-12 cm) in the latter group with a statistical significance of p value <0.001.
There was no statistically significant difference in terms of complication, morbidity and mortality.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Modified Dick Technique did’nt cause additional morbidity and mortality compared with onlay mesh repair. Although it was applied to larger defects, it did’nt prolong operation time. In cases where the defect can’t be closed primarily, the technique prevents the contact of the mesh with the hernia sac by repositioning of fascia over the sac. Therefore this technique can be useful if polypropylene mesh is planned to be applied in cases where the defect can’t be closed properly, especially in giant incisional hernias.

Keywords: Incisional Hernia, Modified Dick Repair, Giant Hernia

Mehmet Aslan, Acar Aren. Modified Dick Procedure in Giant Incisional Hernia, a Single Center Experience. Kocaeli Med J. 2019; 8(3): 1-6

Sorumlu Yazar: Mehmet Aslan, Türkiye
LookUs & Online Makale