ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Transperitoneal Laparoskopik Renal Kist Dekortikasyonu: Tek Merkez Deneyimi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 218-221 | DOI: 10.5505/ktd.2018.90267

Transperitoneal Laparoskopik Renal Kist Dekortikasyonu: Tek Merkez Deneyimi

Hacı İbrahim Çimen, Hacı Can Direk, Fikret Halis, Hasan Salih Sağlam, Ahmet Gökçe
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopik dekortikasyon böbrek kist tedavisinde minimal invaziv bir prosedür olması, yüksek başarı oranı nedeniyle standart yöntem haline gelmiştir. Çalışmamızın amacı kliniğimizde uygulanan laparoskopik transperitoneal kist dekortikasyon (LTKD) sonuçlarını sunmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Aralık 2012 ile Haziran 2016 arasında Bosniak tip 1 renal kist nedeniyle LTKD uygulanan 48 (28 erkek, 20 kadın) hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hasta yaşı, operasyon süresi, kist boyutu, kist tarafı, postoperatif komplikasyon oranları ve hospitalizasyon süreleri kaydedildi.

BULGULAR: Ortalama hasta yaşı 55.8 ± 12.2 yıldı. Renal kistlerin 25’i (%52) sağ, 23’ü (%48) sol böbrek yerleşimli ve ortalama kist boyutu 65.83 ± 30.15 mm idi. Ortalama operasyon süresi 41.4 ± 5.6 dakika olarak bulundu. İntraoperatif komplikasyon görülmedi. Postoperatif 5 (%10.4) hastada Clavien grade 1 komplikasyon saptandı. Postoperatif 1. ay kontrollerinde hiçbir hastada nüks tespit edilmedi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Böbrek kisti tedavisinde uyguladığımız LTKD sonuçlarımız literatür ile uyumludur.

Anahtar Kelimeler: Böbrek, laparoskopi, endoüroloji.

Tranperitoneal Laparoscopic Renal Cyst Decortication: A Single Center Experince

Hacı İbrahim Çimen, Hacı Can Direk, Fikret Halis, Hasan Salih Sağlam, Ahmet Gökçe
Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya

INTRODUCTION: Laparoscopic decortication became a standart procedure for the treatment of renal cysts because of less invasive and has a high success rate. The aim of this study was to present our results of laparoscopic transperitoenal cyst decortication (LTCD).
METHODS: The data of 48 patients who underwent LTCD for Bosniak Type 1 renal cyst between December 2012 and June 2016 were retrospectively evaluated. Patient’s age, operation time, cyst size, cyst laterality, postoperative complication rates and postoperative hospital stay were recorded.
RESULTS: The mean age of the patients were 55.8 ± 12.2 years. Renal cysts were localizated on the right side in 25 (52%) patients and on the left side in 23 (48%) patients and mean cyst size was 65.83 ± 30.15 mm. Mean operative time was 41.4 ± 5.6 min. There was no intraoperative complications. Clavien grade 1 complication was occured in 5 (10.4%) patients, postoperatively. No recurrence was occured in postoperative first month evaluation.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our LTCD results are consistent with the literature.

Keywords: Kidney, laparoscopy, endourology.

Hacı İbrahim Çimen, Hacı Can Direk, Fikret Halis, Hasan Salih Sağlam, Ahmet Gökçe. Tranperitoneal Laparoscopic Renal Cyst Decortication: A Single Center Experince. Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 218-221

Sorumlu Yazar: Hacı İbrahim Çimen, Türkiye
LookUs & Online Makale