ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Fenotiplerine Göre Inflamatuar Hücrelerin Değerlendirilmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(1): 41-47 | DOI: 10.5505/ktd.2020.89266

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Fenotiplerine Göre Inflamatuar Hücrelerin Değerlendirilmesi

Nalan Ogan1, Ersin Günay2, Evrim Eylem Akpınar1, Esen Sayın Gülensoy1, Aycan Yüksel1
1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bölümü, Afyonkarahisar

GİRİŞ ve AMAÇ: KOAH’da kronik hava akımı kısıtlanması, küçük hava yolu hastalığı (obstrüktif bronşiyolit) ile parenkim harabiyetinin (amfizem) ortak etkileri sonucunda gelişmektedir. Amacımız stabil KOAH hastalarında inflamatuar hücrelerin KOAH fenotipleri arasında fark olup olmadığını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Stabil evrede KOAH'lı hastalar ve kontrol grubu alındı. Her iki grubun demografik verileri, C-reaktif protein (CRP) ve hemogram parametreleri karşılaştırıldı. KOAH’lı hastaların solunum fonksiyon testleri (SFT), dispne skalaları ve alevlenme sayısı kaydedildi. İnflamatuar hücrelerin, kontrol grubu ile KOAH fenotipleri arasındaki ilişkisi analiz edildi.
BULGULAR: Nötrofil-Lenfosit Oranı (NLO), Nötrofil-Platelet Oranı (NPO), Platelet-Lenfosit Oranı (PLO) ve Nötrofil-Eozinofil Oranı (NEO) KOAH grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu. KOAH grubunun fenotipleri arasında total eozinofil sayısı ile NEO ve ELO oranlarında Astım KOAH Overlap (AKO) grubunda anlamlı farklılık saptanırken diğerleri benzerdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Stabil KOAH’da santral ve periferik solunum yollarının tümünde inflamasyon söz konusudur. Özellikle eozinofil sayısı AKO grubunda belirgindir.

Anahtar Kelimeler: KOAH, fenotip, nötrofil, lenfosit, platelet, eozinofil

Evaluation of Inflammatory Cells According to Phenotypes of Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Nalan Ogan1, Ersin Günay2, Evrim Eylem Akpınar1, Esen Sayın Gülensoy1, Aycan Yüksel1
1Ufuk University Faculty Of Medicine, Department Of Chest Diseases, Ankara
2Afyon Kocatepe Faculty Of Medicine, Department Of Chest Diseases, Afyonkarahisar

INTRODUCTION: Chronic airflow limitation in COPD develops as a result of the common effects of small airway disease (obstructive bronchiolitis) and parenchymal destruction (emphysema). Our aim is to investigate whether there is a difference between COPD phenotypes of inflammatory cells in stable COPD patients.
METHODS: Stable COPD patients and control group were included. Demographic data, C-reactive protein (CRP) and hemogram parameters of the two groups were compared. Pulmonary function tests (PFT), dyspnea scales and exacerbation number of COPD patients were recorded. The relationship between inflammatory cells and control group and COPD phenotypes was analyzed.
RESULTS: Neutrophil-Lymphocyte Ratio (NLO), Neutrophil-Platelet Ratio (NPO), Platelet-Lymphocyte Ratio (PLO) and Neutrophil-Eosinophil Ratio (NEO) were significantly higher in COPD group than the control group. Total eosinophil count and NEO and ELR rates were significantly different between the phenotypes of the COPD group and asthma COPD overlap (ACO) group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Inflammation is present in all central and peripheral airways in stable COPD, especially the eosinophil count is significant in the ACO group.

Keywords: COPD, phenotype, neutrophil, lymphocyte, platelet, eosinophil

Nalan Ogan, Ersin Günay, Evrim Eylem Akpınar, Esen Sayın Gülensoy, Aycan Yüksel. Evaluation of Inflammatory Cells According to Phenotypes of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Kocaeli Med J. 2020; 9(1): 41-47

Sorumlu Yazar: Nalan Ogan, Türkiye
LookUs & Online Makale