ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Tıkayıcı uyku apne sendromlu hastalarda boyun ve bel çevresi arteriyel intima media kalınlığının bir göstergesi olabilir mi? [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(1): 102-110 | DOI: 10.5505/ktd.2020.85688

Tıkayıcı uyku apne sendromlu hastalarda boyun ve bel çevresi arteriyel intima media kalınlığının bir göstergesi olabilir mi?

Feride Fatma Görgülü1, Orhan Görgülü2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Radyoloji Bölümü
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kulak Burun Boğaz Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Karotid ve femoral arter intima media kalınlığı (İMK), vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri kardiyometabolik risk belirteçleridir. Literatürde tıkayıcı uyku apneli (TUA) hastalarında bu belirteçler tek tek ele alınmış fakat boyun ve bel çevresinin bölgelerindeki arter kalınlıkları üzerinde etkisini inceleyen bir çalışma yapılmamıştır. Çalışmamızın amacı; varsa bu ilişkiyi ortaya koymak ve olası sebeblerini irdelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza toplam 195 hasta ve 50 kontrol hastası alındı. Hastalardan sigara içme, apne, inme, anjina pektoris, kronik böbrek hastalığı, diyabet öyküsü olanlar ve 65 yaş üstü olanlar çalışmadan dışlandılar. Sonografik İMK ölçümleri, yüksek çözünürlüklü B- mod Ultrason (Philips EPIQ 7)’nin lineer probu (8–12 MHz) ile yapıldı. KİMK ölçümleri; sağ arteria carotis communisin posteromedial duvarından, karotid bulbusun 1-3 cm distalinden, plak bulunmayan üç noktadan alındı. Femoral arter İMK ölçümleri de sağ ana femoral arterin arka duvarından ölçüldü. Her iki grupta boyun ve bel çevresi de ölçülüp ayrıca VKI hesaplandı.
BULGULAR: TUA grubunda kontrol grubuna kıyasla kİMK, VKİ, boyun çevresi ve bel çevresi ortalamaları yüksek ve istatistiksel olarak anlamlıyken, fİMK değerlerinde fark yoktu. TUA grubunda boyun çevresi ile kİMK ölçümleri arasında pozitif yönlü doğrusal bir ilişki varken, bel çevresi ve fİMK arasında bir ilişki yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: TUA hastalarının erken değerlendirilmesi, bu hastalığın kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıklar için bağımsız bir risk faktörü olmasından dolayı önemlidir. Bu hastalıklar için öncül olarak kabul edilen karotis IMT kalınlaşmasının, boyun çevresi ve VKİnin zamanında ölçümü gerekli önlemleri almak için zaman sağlayabilir. Ayrıca sadece boyun çevresi ölçümü bile kİMK hakkında bilgi verebilir.

Anahtar Kelimeler: karotis intima media kalınlığı, femoral intima media kalınlığı, tıkayıcı uyku apne sendromu, boyun çevresi, bel çevresi

Can the circumferences of neck and waist be as a predictor of arterial intima media thickness in the patients with obstructive sleep apnea syndrome?

Feride Fatma Görgülü1, Orhan Görgülü2
1University of Health Sciences, Adana Health Practice and Research Center, Department of Radiology
2University of Health Sciences, Adana Health Practice and Research Center, Department of Otorhinolaryngology

INTRODUCTION: Carotid and femoral artery intima media thickness (cIMT and fIMT) and body mass index (BMI) have been studied individually in patients with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS). But no studies have examined the effect of the neck and waist circumference (NC and WC) on arterial IMT in their region. The aim of our study; to reveal this relationship and the possible causes.
METHODS: A total of 245 study subjects were included in the study. Patients with a history of smoking, apnea, stroke, angina pectoris, chronic kidney disease, diabetes and those over 65 years of age were excluded from the study. Sonographic IMT measurements were performed with B-mode Ultrasound (Philips EPIQ 7). CIMT measurements were taken from the posteromedial wall of the right common carotid artery. FIMT measurements were also measured from the posterior wall of the right main femoral artery. NC and WC were measured and BMI was calculated in both groups.
RESULTS: The mean cIMT, BMI, NC and WC were significantly higher in the OSAS group, but there was no difference in the fIMT values. In the OSAS group, there was a positive linear correlation between NC and cIMT measurements, whereas there was no correlation between WC and fIMT.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Early evaluation of OSAS patients is beneficial because it is an independent risk factor for cardiovascular and cerebrovascular diseases. Timely measurements of cIMT, NC and BMI may provide time for taking necessary measures for these diseases. In addition, even the NC measurement can provide information about cIMT.

Keywords: carotid intima media thickness, femoral intima media thickness, obstructive sleep apnea syndrome, neck circumference, waist circumference

Feride Fatma Görgülü, Orhan Görgülü. Can the circumferences of neck and waist be as a predictor of arterial intima media thickness in the patients with obstructive sleep apnea syndrome?. Kocaeli Med J. 2020; 9(1): 102-110

Sorumlu Yazar: Feride Fatma Görgülü, Türkiye
LookUs & Online Makale