ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Periton diyaliz hastalarında trombosit agregasyonu üzerinde periferik trombosit ve lökosit sayılarının etkileri [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 214-217 | DOI: 10.5505/ktd.2018.84803

Periton diyaliz hastalarında trombosit agregasyonu üzerinde periferik trombosit ve lökosit sayılarının etkileri

Serkan Bakırdöğen1, Sibel Gökçay Bek2, Necmi Eren3, Ant Uzay4, Ümit Bilgili5, Mustafa Baki Çekmen6, Sara Yavuz7, Mehmet Tuncay8, Ahmet Yılmaz9
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Çanakkale
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kocaeli
4Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul
5Fatih Sultan Mehmet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, İstanbul
6Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul
7Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Trabzon
8Ersin Arslan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Gaziantep
9Medikal Park Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Kocaeli

GİRİŞ ve AMAÇ: Bugüne kadar yapılan çalışmalar, sağlıklı kişiler ve koroner arter hastalığı olan hastaların kanındaki trombosit ve lökosit sayısının trombosit agregasyonunu etkilediğini ortaya koymuştur. Çalışmamızın amacı, periton diyalizi uygulayan son dönem böbrek yetmezliği hastalarında trombosit agregasyonu ile lökosit ve trombosit sayısı arasında bir ilişki bulunup bulunmadığını araştırmaktı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kırk üç periton diyalizi hastası çalışmaya dahil edildi. Tam kandan trombosit agregasyonu ölçümü yapabilen multiple elektrot agregometri yöntemi kullanıldı.
BULGULAR: Trombosit agregasyonu ile tam kan sayımındaki trombosit ve lökosit sayısı arasında istatistiksel anlamlı pozitif yönde korelasyon saptandı. Bu pozitif korelasyon trombositlerde, lökositlerden daha güçlüydü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Periton diyaliz hastalarında trombosit agregasyonu üzerinde tam kan sayımındaki trombosit ve lökosit sayısının önemi olabilir. Bu durum, hastaların artmış tromboz riskine katkı yapan ilave bir faktör olabilir.

Anahtar Kelimeler: Tam kan sayımı, Çoklu elektrot agregometri, Trombosit agregasyonu, Böbrek yetmezliği

The effects of peripheral platelet and leukocyte counts on platelet aggregation in peritoneal dialysis patients

Serkan Bakırdöğen1, Sibel Gökçay Bek2, Necmi Eren3, Ant Uzay4, Ümit Bilgili5, Mustafa Baki Çekmen6, Sara Yavuz7, Mehmet Tuncay8, Ahmet Yılmaz9
1Canakkale Onsekiz Mart University The School Of Medicine,department Of Internal Medicine, Division Of Nephrology, Canakkale
2Kocaeli University The School Of Medicine, Department Of Internal Medicine, Kocaeli
3Kocaeli University The School Of Medicine, Division Of Nephrology, Kocaeli
4Acibadem University The School Of Medicine, Department Of Internal Medicine, Division Of Hematology, Istanbul
5Fatih Sultan Mehmet Hospital,department Of Medical Chemistry, Istanbul
6Medeniyet University The School Of Medicine, Department Of Medical Chemistry, Istanbul
7Saglik Bilimleri University Kanuni Research Hospital, Department Of Nephrology, Trabzon
8Ersin Arslan Research Hospital, Department Of Nephrology, Gaziantep
9The Medical Park Hospital, Department Of Nephrology, Kocaeli

INTRODUCTION: Studies in healthy individuals and patients with coronary artery disease have demonstrated that circulating platelet and leukocyte counts affect platelet aggregation. The aim of our study was to investigate whether there is such a relationship between leukocyte/platelet counts and platelet aggregation in end-stage renal disease patients on peritoneal dialysis (PD).
METHODS: Forty-three PD patients were included in the study. Multiple electrode aggregometry method capable of measuring platelet aggregation in whole blood was used.
RESULTS: A statistically significant positive correlation between platelet aggregation and leukocyte and platelet counts in complete blood count (CBC) was seen. This positive correlation was stronger for platelets than leukocytes.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Platelet and leukocyte counts in CBC in PD patients might be important on platelet aggregation. This might be another risk factor contributing to already increased thrombosis risk in these patients.

Keywords: Complete blood count, Multiple electrode aggregometry, Platelet aggregation, Renal failure

Serkan Bakırdöğen, Sibel Gökçay Bek, Necmi Eren, Ant Uzay, Ümit Bilgili, Mustafa Baki Çekmen, Sara Yavuz, Mehmet Tuncay, Ahmet Yılmaz. The effects of peripheral platelet and leukocyte counts on platelet aggregation in peritoneal dialysis patients. Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 214-217

Sorumlu Yazar: Serkan Bakırdöğen, Türkiye
LookUs & Online Makale