ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Kolon Kanserinde Radiyal Sınırın Prognostik Önemi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 1-10 | DOI: 10.5505/ktd.2018.83007

Kolon Kanserinde Radiyal Sınırın Prognostik Önemi

Mücahit Özbilgin1, Selman Sökmen1, Sülen Sarıoğlu2, Emre Aras Canda1, Mehmet Füzün1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD., İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pataloji AD., İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kolon kanser cerrahisinde, tümör yerleşiminin kolonun peritonsuz kısmında yada anatomik olarak dar mezenterli parçasında olması ile lokorejiyonel reküren hastalık ve azalmış sağkalım arasında ilişki olduğu gösterilmiştir. Çalışmada küratif rezeksiyon geçiren kolon kanserinde radiyal sınır (sirkumferansiyel rezeksiyon marjin (CRM)) tutulumunun prognostik öneminin araştırılması amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,2005–2008 arasında radikal rezeksiyon yapılan 179 kolon kanserli(sadece pT3-pT4 kolon tümörleri) hastanın kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Histopatolojik incelemede CRM; tümörün en derin penetrasyonununa en yakın retroperitoneyal yada peritoneyal adventisyal yumuşak doku marjini olarak değerlendirildi.
BULGULAR: CRM pozitifliği %14 bulundu. CRM tutulumu ile;diferansiyasyon derecesi, tümör invazyon derinliği, lenf nodu tutulumu, venöz invazyon, lenfatik invazyon, tümör invazyon sınır tipi ve lokal nüks gelişimi arasında anlamlı ilişki saptandı.Venöz invazyon pozitifliği ve tümör invazyon derinliği ile CRM arasında anlamlı ilişki saptandı.Lokal nüks;CRM pozitiflerde artmış olarak bulundu.CRM pozitiflerde hastalarda hastalıksız sağ kalım(355±74 gün),CRM negatiflere göre (609±45 gün) anlamlı düzeyde azalmıştı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada kolon kanserlerinde CRM pozitifliği, ilerlemiş tümör yayılımının göstermiştir. CRM pozitifliği onkolojik açıdan nüks ve sağkalımda önemli bir belirleyicidir.Kolon kanserli hastaların histopatolojik raporlarında bu prognostik faktörün yorumlanmasının rutin olmasını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Radiyal sınır, kolon kanseri, prognostik önemi

Prognostic Importance Of Radial Margin In Colon Cancer

Mücahit Özbilgin1, Selman Sökmen1, Sülen Sarıoğlu2, Emre Aras Canda1, Mehmet Füzün1
1Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Izmir, Turkey
2Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: In colon cancer surgery, tumor’s existence in the colon not covered with peritoneum or its being in the narrow mesenteric compartment is related with locoregional recurrence of the cancer and decreased survival. This study investigates the prognostic significance of the involvement of the radial margin (circumferential resection margin (CRM)) in colon cancer patients undergoing curative resection.
METHODS: The records of 179 colon cancer patients (only pT3-pT4 colon tumors) undergoing radical resection in the Medical Faculty of Dokuz Eylul University between 2005 and 2008 were evaluated retrospectively. In the histopathologic examination, CRM was evaluated as the retroperitoneal or peritoneal adventitial soft tissue margin nearest to the deepest penetration of the tumor.
RESULTS: CRM was present in 14% of the patients. CRM involvement was significantly correlated with differentiation grade, tumor invasion depth, lymph node involvement, venous invasion, lymphatic invasion, tumor invasion margin type and local recurrence development and also with the presence of venous invasion and tumor invasion depth. Local recurrence frequency was higher in patients with CRM. Disease free survival significantly decreased in patients with CRM involvement (355±74 days) than in patients without CRM involvement (609±45 days).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, the presence of CRM involvement in colon cancers is the marker of advanced tumor spread. The presence of CRM is an important determinant of the possibility of recurrence or survival. Therefore, interpretation of this prognostic factor should be routine in the histopathological reports of colon cancer patients.

Keywords: Radial margin, colon cancer, prognostic ımportance

Mücahit Özbilgin, Selman Sökmen, Sülen Sarıoğlu, Emre Aras Canda, Mehmet Füzün. Prognostic Importance Of Radial Margin In Colon Cancer. Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 1-10

Sorumlu Yazar: Mücahit Özbilgin, Türkiye
LookUs & Online Makale