ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Endobronşiyal Ultrasonografi Transbronşiyal İğne Aspirasyonun’da İ-gel Kullanımının Etkinliğinin Değerlendirilmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(1): 135-142 | DOI: 10.5505/ktd.2020.80958

Endobronşiyal Ultrasonografi Transbronşiyal İğne Aspirasyonun’da İ-gel Kullanımının Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Savas Altinsoy, Fatma Kavak Akelma, Mukaddes Tuğba Arslan, Ceyda Ozhan Caparlar, Aras Metin, Julide Ergil
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A.H., Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu retrospektif çalışmanın temel amacı, endobronşiyal ultrasonografi eşliğinde trans-bronşiyal iğne aspirasyonunda (EBUS-TBNA) I-jel kullanımının postoperatif boğaz ağrısı üzerindeki performansını tanımlamaktı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Amerikan Anesteziyologlar Derneği (ASA) statüsü I-II yetişkin kriterlerini karşılayan kırk hasta 18-70 yaşları arasında olup EBUS-TBNA planlanmıştır. Grup E'ye endotrakeal tüp ve grup I'e I-jel uygulanmıştır. Tüm hastaların demografik verileri (cinsiyet, yaş ve vücut kitle indeksi), indüksiyon ve idame için kullanılan anestezi tipi, iyileşme süresi, işlem ve anestezi süresi kaydedildi. Ameliyat sırasında öksürük, desatürasyon ve kanama varlığı açısından anestezi kayıtları incelendi. Ameliyat sonrası komplikasyonlar (ses kısıklığı, boğaz ağrısı, kulak ağrısı, disfaji) hastalara ait servis takip formundan ameliyat sonrası 0 (T3), 2. (T4), 4. (T5) ve 24. (T6) saatlerde kaydedildi.
BULGULAR: T4 döneminde ET grubunda 10 hasta, I-jel grubunda 2 hasta ve T5 döneminde ET grubunda sekiz hasta, I-jelde 2 hasta boğaz ağrısı çekti. Grup ET'de 3 hastada ve grup I’de bir hastada T4 döneminde ses kısıklığı görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada sonuçlarımız boğaz ağrısı ve ses kısıklığının I-jel ile azaltılabileceğini göstermiştir. Aynı zamanda, I-jel uygulamasına bağlı hemodinamik yanıt endotrakeal entübasyondan daha düşüktü.

Anahtar Kelimeler: Endobronşiyal ultrasonografi eşliğinde trans-bronşiyal iğne aspirasyonunda, I-jel, boğaz ağrısı, ses kısıklığı, hemodinamik yanıt

The efficiency of Using I-Gel During Endobronchial Ultrasonography Guided Transbronchial Needle Aspiration

Savas Altinsoy, Fatma Kavak Akelma, Mukaddes Tuğba Arslan, Ceyda Ozhan Caparlar, Aras Metin, Julide Ergil
University of Health Sciences, Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Qlinic of Anestehesiology and Reanimation, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The primary aim of this retrospective study was to describe the performance of I-gel on postoperative sore throat due to endobronchial ultrasonography guided trans-bronchial needle aspiration (EBUS-TBNA).
METHODS: Forty patients meeting the criteria of American Society of Anaesthesiologists (ASA) status I-II adults were included who are aged 18–70 and scheduled for EBUS-TBNA. In Group E, endotracheal tube and in group I, I-gel were administrated. All patients’ demographic data (gender, age, and body mass index), type of anesthesia used for induction and maintenance, recovery time, the duration of procedure and anesthesia were recorded. The anesthesia records were interviewed for the presence of coughing, desaturation, and bleeding during the operation. The postoperative complications (hoarseness, sore throat, earaches, dysphagia) were interviewed and recorded at 0 (T3), 2th(T4), 4th(T5) and 24th(T6) hr after the operation from patients care form.
RESULTS: Ten patients in the group E, 2 patients in the I-gel group at the T4 period and eight patients in the group E, 2 patients in I-gel were suffered from a sore throat at the T5 period. Three patients in group E and one patient in group I were suffered from hoarseness at the T4 period.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, our results showed that the incidence of sore throat and hoarseness could be reduced by using the i-gel. We also found that hemodynamic response due to i-gel application was lower than with endotracheal intubation.

Keywords: Endobronchial ultrasonography guided trans-bronchial needle aspiration, I-gel, sore throat, hoarseness, hemodynamic responses

Savas Altinsoy, Fatma Kavak Akelma, Mukaddes Tuğba Arslan, Ceyda Ozhan Caparlar, Aras Metin, Julide Ergil. The efficiency of Using I-Gel During Endobronchial Ultrasonography Guided Transbronchial Needle Aspiration. Kocaeli Med J. 2020; 9(1): 135-142

Sorumlu Yazar: Savas Altinsoy, Türkiye
LookUs & Online Makale