ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Hastanede Yatan Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmaların Biyofilm Formasyon Aktiviteleri [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 82-88 | DOI: 10.5505/ktd.2018.80488

Hastanede Yatan Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmaların Biyofilm Formasyon Aktiviteleri

Abdulhamit Çalı1, Cem Çelik2, Uğur Tutar3, Mustafa Zahir Bakıcı2
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sivas, Türkiye
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Sivas, Türkiye
3Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Sivas, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Günümüzde antimikrobiyallere dirençli mikroorganizmaların giderek artması bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde ciddi sorunlara neden olmaktadır. Antimikrobiyal maddelere karşı direncin önemli nedenlerinden birisi de biyofilmlerdir. Biyofilm, mikroorganizmalar için korunaklı bir yapıdır ve bu yapının içinde yaşayan mikroorganizmalar antimikrobiyal ajanlara ve dezenfektanlara karşı planktonik formlara oranla 1000 kata kadar daha dirençli olabilmektedir. Bu çalışmada, hastane enfeksiyonlarından sıklıkla izole edilen Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus ve Candida albicans mikroorganizmalarının biyofilm formasyon aktivitelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi servislerinde ve yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalardan gönderilen çeşitli klinik örneklerden yapılan kültürlerde üreyen 25’er adet A. baumannii, P. aeruginosa, S. aureus ve C. albicans mikroorganizmalarının biyofilm üretim kapasiteleri mikrotitre plak yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Biyofilm formasyonları negatif kontrol değeri baz alınarak; biyofilm oluşturmayan = 0, zayıf biyofilm = I, orta dereceli biyofilm = II ve güçlü biyofilm = III olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Yapılan çalışma sonrasında izolatların toplam % 89’unda zayıf, orta ve güçlü düzeylerde biyofilm oluşumu tespit edilmiştir. A. baumannii, P. aeruginosa, S. aureus ve C. albicans suşlarının biyofilm oluşturma oranları sırası ile % 100, % 88, % 92 ve % 76 olarak bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastane kaynaklı P. aeruginosa, A. baumannii, S. aureus ve C. albicans mikroorganizmalarının önemli oranlarda biyofilmler oluşturduğu görülmüştür. Mikroorganizmalarda direnç gelişimi ile ilgili çalışmalarda bu durumun da göz önünde bulundurulması önemli olabilir. Çalışmamızda elde edilen verilerin bu konuda yapılacak daha ileri çalışmalar için literatüre veri sunacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Biyofilm, Acinetobacter baumanni, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans.

Biofilm Formation Activities of Isolated Microorganisms from Hospitalized Patients

Abdulhamit Çalı1, Cem Çelik2, Uğur Tutar3, Mustafa Zahir Bakıcı2
1Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Research and Practice Hospital, Clinical Microbiology Laboratory, Sivas, Turkey
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Sivas, Türkiye
3Cumhuriyet University Faculty of Health Sciences, Department of Nutrition and Dietetics, Sivas, Turkey

INTRODUCTION: Increasing numbers of antimicrobial-resistant microorganisms today are causing serious problems in the treatment of bacterial infections. One of the major causes of resistance to antimicrobials is biofilms. Biofilm is a sheltered structure for microorganisms and microorganisms living within this structure can be up to 1000 times more resistant to antimicrobial agents and disinfectants than planktonic forms. In this study, it was aimed to evaluate biofilm formation activities of Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus and Candida albicans microorganisms which are frequently isolated from hospital infections.
METHODS: In this study, the biofilm production capacities of 25 A.baumannii, 25 P.aeruginosa, 25 S.aureus and 25 C.albicans microorganisms that were cultured in various clinical specimens sent from the patients hospitalized in Cumhuriyet University Faculty of Medicine Practice and Research Hospital services and intensive care units were evaluated by microtiter plate method. Biofilm formations were evaluated based on negative control value how non-biofilm = 0, weak biofilm = I, moderate biofilm = II and strong biofilm = III.
RESULTS: At the end of the study, 89% of the isolates were found to have weak, moderate and strong biofilm formation. Biofilm formation rates of A.baumannii, P.aeruginosa, S.aureus and C.albicans were 100%, 88%, 92% and 76%, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Hospital-borne P.aeruginosa, A.baumannii, S.aureus and C.albicans microorganisms were found to form biofilms at significant proportions. Consideration of this situation may be important in studies on resistance development in microorganisms. We think that the data obtained in our study will provide literature data for further studies in this regard.

Keywords: Biofilm, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans

Abdulhamit Çalı, Cem Çelik, Uğur Tutar, Mustafa Zahir Bakıcı. Biofilm Formation Activities of Isolated Microorganisms from Hospitalized Patients. Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 82-88

Sorumlu Yazar: Abdulhamit Çalı, Türkiye
LookUs & Online Makale