ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Yeni tanı konulan ankilozan spondilitli hastalarda epikardiyal yağ dokusu kalınlığı hastalık ciddiyeti ile ilişkilisi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 97-103 | DOI: 10.5505/ktd.2019.80037

Yeni tanı konulan ankilozan spondilitli hastalarda epikardiyal yağ dokusu kalınlığı hastalık ciddiyeti ile ilişkilisi

Zafer Büyükterzi1, Mehmet Sertaç Alpaydin1, Halil Ekrem Akkurt2, Halim Yilmaz2
1Konya Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Konya, Türkiye
2Konya Eğitim Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Kliniği, Konya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İnflamatuar hastalıklarda kardiyovasküler hastalıkların eşlik ettiği daha önceki çalışmalarda tanımlanmıştır. Geleneksel risk faktörlerinin yanı sıra epikardiyal yağ dokusu koroner ateroskleroz gelişim ve ilerlemesine katkıda bulunur. Bu çalışmada yeni tanı konulan ankilozan spondilitli (AS) hastalarda transtorasik ekokardiyografi ile ölçülen epikardiyal yağ doksu kalınlığı ile hastalık ciddeti arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmada yeni tanı konulan ankilozan spondilitli hastaların transtorasik ekokardiyografi raporları tarandı. Ayrıca katılım kriterlerini sağlayan yaş ve cinsiyet eşlenik bireyler control grubu olarak çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: 100 birey [40.00 (34.25- 48.00) yıl, 65% erkek] çalışmaya dahil edildi. Epikardiyal yağ dokusu kalınlığı AS’li hastalarda control grubuna göre artmıştı (p<0.001). Spearman’s korelasyon analizinde epikardiyal yağ dokusu kalınlığı ile AS hastalık aktivite skoru koreleydi (r=0.652, p<0.001). Ayrıca lineer regresyon analizinde epikardiyal yağ dokusu kalınlığı, AS hastalık aktivite skoru ile bağımsız olarak ilişkiliydi (p=0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: AS hastalık aktivite skoru, yeni tanı konmuş AS’li hastalarda epikardiyal yağ dokusu kalınlığı ile bağımsız olarak ilişkilidir. İlk tanıda AS hastalık aktivite skoru hastaların kardiyovasküler risk ve primer koruma stratejisi için yol gösterebilir.

Anahtar Kelimeler: ankilozan spondilit, epikardiyal yağ dokusu, kardiyovasküler hastalık

Epicardial adipose tissue thickness is associated with disease severity in patients with newly- diagnosed ankylosing spondylitis.

Zafer Büyükterzi1, Mehmet Sertaç Alpaydin1, Halil Ekrem Akkurt2, Halim Yilmaz2
1Department of Cardiology, Konya Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Konya, Turkey.
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Konya Health Application and Research Center, University of Health Sciences, Konya, Turkey

INTRODUCTION: Cardiovascular (CV) disease is a well-described co-morbidity in patients with inflammatory arthritis. Epicardial adipose tissue (EAT) contributes to the development and progression of coronary atherosclerosis independent of traditional CV risk factors. In this study, we aimed to investigate whether EAT thickness determined by transthoracic echocardiography (TTE) in newly-diagnosed ankylosing spondilitis (AS) patients is associated with AS severity.
METHODS: In this retrospective study, TTE reports of newly-diagnosed AS patients were reviewed. Age- and gender-matched control subjects who fulfilled the inclusion criteria were also included in the study.
RESULTS: 100 subjects [40.00 (34.25- 48.00) years, 65% male] were included in the study. EAT thickness was significantly increased in AS patients when compared to the controls (p<0.001). In Spearman’s correlation analysis, EAT thickness in AS patients was found to be positively correlated with the Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score (ASDAS) (r=0.652, p<0.001). In the linear regression analysis, EAT thickness was found to be independently associated with ASDAS (p=0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results indicates that ASDAS is independently associated with EAT thickness in newly- diagnosed AS patients. ASDAS at the first diagnosis may guide the patient’s CV risk and primary prevention strategies.

Keywords: ankylosing spondylitis, epicardial adipose tissue, cardiovascular disease

Zafer Büyükterzi, Mehmet Sertaç Alpaydin, Halil Ekrem Akkurt, Halim Yilmaz. Epicardial adipose tissue thickness is associated with disease severity in patients with newly- diagnosed ankylosing spondylitis.. Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 97-103

Sorumlu Yazar: Zafer Büyükterzi, Türkiye
LookUs & Online Makale