ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama




İmmunkompetan Hastada Sitomegalovirus Hepatiti: Bir Olgu Sunumu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 25-28 | DOI: 10.5505/ktd.2019.79026

İmmunkompetan Hastada Sitomegalovirus Hepatiti: Bir Olgu Sunumu

Gülten ünlü1, Ahmet Tuğrul Eruyar2
1Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Kocaeli
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Kocaeli

Sitomegalovirus (CMV) enfeksiyonları immunkompetan erişkinlerde nadir klinik bulgulara sebep olmakta, genellikle asemptomatik ya da hafif seyirli klinik tablolar ile seyretmektedir. CMV immunkompromize hastalarda gastrointestinal, kardiyovasküler, hepatit, pnömoni ve nörolojik sistemde meningoensefalit gibi çeşitli klinik tablolara neden olabilmektedir. Bu çalışmada immunkompetan, lenfomonositozu olan ve ateş yakınması ile başvuran hastada CMV hepatiti olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sitomegalovirus, hepatit, ateş, baykuş gözü

Cytomegalovirus Hepatitis in Immunocompetent Patient: One Case Report

Gülten ünlü1, Ahmet Tuğrul Eruyar2
1Department Of Infectious Disease And Clinical Microbiology, Kocaeli Derince Training And Research Hospital, Kocaeli
2Department Of Pathology, Kocaeli Derince Training And Research Hospital, Kocaeli

Cytomegalovirus (CMV) infections cause rare clinical manifestations in immunocompetent adults, usually with asymptomatic or mild clinical manifestations. CMV in immunocompromised patients can cause various clinical tabulations such as gastrointestinal, cardiovasculer, hepatitis, pneumonitis and neurological systems like meningoencephalitis. In this study, presented a case of CMV hepatitis with immunocompetant, lymphomonocytosis and fever.

Keywords: Cytomegalovirus, hepatitis, fever, owl eye

Gülten ünlü, Ahmet Tuğrul Eruyar. Cytomegalovirus Hepatitis in Immunocompetent Patient: One Case Report. Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 25-28

Sorumlu Yazar: Gülten ünlü, Türkiye
LookUs & Online Makale