ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Ankilozan Spondilit ile Tıkayıcı Uyku Apne Sendromu İlişkisinin Epworth Uykululuk Skalası ve Müller Manevrası ile Değerlendirilmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 168-172 | DOI: 10.5505/ktd.2019.76598

Ankilozan Spondilit ile Tıkayıcı Uyku Apne Sendromu İlişkisinin Epworth Uykululuk Skalası ve Müller Manevrası ile Değerlendirilmesi

Tuğba Atan1, Doğan Atan2
1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Çorum, Türkiye
2Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Çorum, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Ankilozan spondilit (AS) olan bireylerde tıkayıcı uyku apne sendromu (TUAS) normalden sık görülebilir. Çalışmamızın amacı AS tanısı bulunan hastalarda TUAS varlığını Müller manevrası ve Epworth Uykululuk Skalası ile araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 22 AS hastası ile benzer cinsiyet ve yaş dağılımında bulunan 18 sağlıklı kontrol dahil edildi. Her iki grubun baş ve boyun muayenesi yapıldı ve palatin tonsil büyüklüğünün derecesi ile mallampati derecesinin büyüklüğü kaydedildi. Buna ek olarak, fleksibl fiberoptik muayenede Müller manevrası ile hipofarenks ve dil kökü seviyelerinin obstrüksiyon dereceleri kaydedildi. TUAS varlığını belirlemek amacı ile tüm katılımcılara Epworth Uykululuk Skalası uygulandı. Hasta ve kontrol grubunun palatin tonsil büyüklüğü, mallampati derecesi, Müller manevrası değerleri ile Epworth Uykululuk Skalası değerleri karşılaştırıldı. Ayrıca AS hasta grubunda Epworth Uykululuk Skalası ile hastalık süresi ve Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAI) skorları ile ölçülen hastalık aktivitesi arasındaki ilişki değerlendirildi.
BULGULAR: AS tanısı bulunan hastaların fizik muayene bulguları ve Müller manevrası değerleri kontrol grubu ile istatistiksel benzer olarak bulunmuştur. AS tanısı bulunan hasta grubunda Epworth Uykululuk Skalası değeri 8.45±3.73 iken, kontrol grubunda 3.72±2.34 olarak bulunmuştur ve istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p< 0.001). Epworth Uykululuk Skalası ile hastalık süresi ve BASDAI skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: AS hastalarında, TUAS açısından yüksek risk olabileceği söylenebilir. Daha güvenilir sonuçlar için, objektif değerlendirme olan polisomnografi ile yapılan geniş hasta serili çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: ankilozan spondilit, uyku apnesi, subjektif

Relationship between Ankylosing Spondylitis and Obstructive Sleep Apnea Syndrome with Epworth Sleepiness Scale and Müller Maneuver

Tuğba Atan1, Doğan Atan2
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Hitit University Faculty of Medicine, Çorum, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Hitit University Faculty of Medicine, Çorum, Turkey

INTRODUCTION: OSAS can be seen more frequently in individuals with ankylosing spondylitis than in normal. Aim of the study is to investigate the presence of OSAS with Müller maneuver and Epworth Sleepiness Scale in patients with AS.
METHODS: Patients with AS (n= 22) and healthy control subjects (n= 18) with similar sex and age distribution were evaluated. Head-neck examination was performed in both groups and the degree of palatine tonsil size, the degree of mallampati were recorded. In addition, Müller maneuver and the degree of obstruction of the hypopharynx and tongue root levels were recorded in the flexible fiberoptic examination. Epworth Sleepiness Scale was applied to all participants to determine the presence of OSAS. The values of palatine tonsil size, mallampati degree, Müller maneuver and Epworth Sleepiness Scale were compared between patient and control groups. In addition, the relation between Epworth Sleepiness Scale and disease duration and disease activity measured by BASDAI scores were evaluated in AS patient group.
RESULTS: The results show that AS and healthy controls do not differ statistically in physical examination findings and the Müller maneuver values. Epworth Sleepiness Scale was found 8.45 ± 3.73 in the patient group, 3.72 ± 2.34 in the control group and a statistically significant difference was found (p <0.001). There was no statistically significant difference between Epworth Sleepiness Scale and disease duration and BASDAI scores.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It can be considered that there may be high risk for OSAS in patients with AS. For more reliable results, large patient series studies with polysomnography are required.

Keywords: ankylosing spondylitis, sleep apnea, subjective

Tuğba Atan, Doğan Atan. Relationship between Ankylosing Spondylitis and Obstructive Sleep Apnea Syndrome with Epworth Sleepiness Scale and Müller Maneuver. Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 168-172

Sorumlu Yazar: Doğan Atan, Türkiye
LookUs & Online Makale