ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Hemşirelerde Anksiyete Düzeylerinin Tükenmişlik Sendromuna Etkisi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 219-229 | DOI: 10.5505/ktd.2019.75875

Hemşirelerde Anksiyete Düzeylerinin Tükenmişlik Sendromuna Etkisi

Halil Şengül1, Fadime Çınar1, Arzu Bulut2
1İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü,İstanbul,Türkiye
2İstanbul Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Sağlık Yönetimi,İstanbul,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Fiziksel ve ruhsal nedenler yaşanan, çalışma ortamları olumsuz etkileyen anksiyete ve tükenmişlik sendromu hem bireyi hem de örgütü olumsuz etkileyen kavramlardır. Son zamanlarda yoğun olarak yaşanan bu kavramlar “başaramama, yıpranma, çalışma istek ve arzusunun azalması veya tatmin edilemeyen istekler sonucunda bireyin iç dünyasında meydana gelen tükenme ile bireyin hayatında gerçekleşen değişimleri ifade etmektedir. Bu araştırma ile yoğun çalışma ortamında bulunan hemşirelerin anksiye düzeyleri ve bu düzeylerin tükenmişlik sendromu ile ilişkisinin varlığını ortaya çıkarmak amaçlandı
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın evrenini İ iki devlet hastanesinde çalışan 387,örneklemini ise194 hemşire oluşturdu.İlişkisel tipte olan bu araştırma Temmuz 2018-Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında“Kişisel Bilgi Formu” ile“Beck Anksiyete Ölçeği” ve “Maslach Tükenmişlik Sendromu Ölçeği” kullanıldı.Çalışmada; güvenilirlik analizi, bağımsız örneklemler için t testi (independent samples t-test), tek yönlü varyans analizi (one way anova), Tukey çoklu karşılaştırma testi, pearson korelasyon ve regresyon analizleri yapıldı.
BULGULAR: Çalışmada hemşirelerin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt boyutları açısından orta, kişisel başarı alt boyutu açısından ise yüksek düzeyde tükenmişlik ve yüksek düzeyde ansiyete yaşadıkları belirlendi
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, hemşirelerin yaşadığı anksiyete ve buna bağlı bozukluklar, tükenmişlik düzeylerini arttırmaktadır. Sağlık çalışanlarındaki tükenmişlik düzeylerini azaltmaya yönelik olarak yapılacak iyileştirmeler de anksiyete ve buna bağlı bozukluklar göz ardı edilmemeli ve her iki durum içinde gerekli olan iyileştirme faktörleri birlikte harekete geçirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik sendromu, anksiyete, hemşire

The Effects of Anxiety Levels on Burnout Syndrome in Nurses

Halil Şengül1, Fadime Çınar1, Arzu Bulut2
1Istanbul Sabahattin Zaim University,faculty Of Health Sciences, Department Of Health Management, Istanbul,Turkey
2Istanbul Üsküdar University, Health Sciences Institute,Health Management,Istanbul,Turkey

INTRODUCTION: Anxiety and burnout syndrome, which affects physical and mental causes and negatively affects the working environment, are the concepts that negatively affect both the individual and the organization. These concepts, which have been experienced intensively in recent times, refer to the changes in the life of the individual through the depletion in the inner world of the individual as a result of failure, failure, desire to work and diminished desire or desire. The aim of this study was to reveal the anxiety levels of nurses in intensive work environment and the relationship between these levels and burnout syndrome.
METHODS: The population of the study consisted of 387 nurses and sample of 194 nurses.This research was conducted between July 2018 and September 2018. “Personal Information Form” and “Beck Anxiety Inventory” and “Maslach Burnout Syndrome Scale” was collected using. In study, reliability analysis, independent samples t-test, one-way ANOVA, Tukey multiple comparison test, pearson correlation and regression analysis were performed.
RESULTS: In the study, it was determined that nurses experienced moderate exhaustion and depersonalization sub-dimensions, high level of burnout and high level of disability in terms of personal achievement sub-dimension.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, anxiety and nursing problems of nurses increase burnout levels. Improvements to reduce burnout levels in health care workers should not ignore anxiety and related disorders, and the improvement factors required in both cases should be mobilized together.

Keywords: Burnout syndrome, anxiety, nurse

Halil Şengül, Fadime Çınar, Arzu Bulut. The Effects of Anxiety Levels on Burnout Syndrome in Nurses. Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 219-229

Sorumlu Yazar: Halil Şengül, Türkiye
LookUs & Online Makale