ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Yeni kurulan kardiyoloji merkezinin kardiyak manyetik rezonans görüntüleme deneyimi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 2-6 | DOI: 10.5505/ktd.2018.72623

Yeni kurulan kardiyoloji merkezinin kardiyak manyetik rezonans görüntüleme deneyimi

Kıvanç Yalın1, Tümer Erdem Güler2, Şükrü Şanlı3
1Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
2Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
3Bayrampaşa Kolan Hastanesi, Radyoloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Kardiyak manyetik rezonans görüntüleme (KMRG) miyokardiyal hastalıkların değerlendirmesinde giderek artan oranda kullanılmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda kliniğimizde 1 yıl içerisinde yapılan KMRG incelemelerinin ESC kılavuzlarına uygunluğu, klinik yaklaşımı değiştirmedeki yeri araştırılmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya 30 hasta dahil edilmiş olup, yapılan incelemeler ESC kılavuzlarına uygun olup, 7 hastada (%23) klinik yaklaşımı değiştirmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız bulguları KMRG’ nin daha yaygın kullanılması gerektiğini düşüncesini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: kardiyak manyetik rezonans görüntüleme, endikasyon, kılavuz

Cardiac magnetic resonance imaging experience of a newly established cardiology center

Kıvanç Yalın1, Tümer Erdem Güler2, Şükrü Şanlı3
1Uşak University, Faculty of Medicine, Department of Cardiology
2Derince Education and Research Hospital, Cardiology Clinic
3Bayrampaşa Kolan Hospital, Radiology Depaertment

INTRODUCTION: Cardiac magnetic resonance imaging (CMRI) is currently increasingly been used for evaluation of myocardial diseases.
METHODS: In this work, we investigated the accuracy of last one year CMRI to ESC guidelines and the role of changing the clinical approach.
RESULTS: Thirty patients enrolled, imaging was found to be accurrent to ESC guidelines, CMRI changed clinical approach in 7 (23%) of the patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our data suggest the idea of wider use of CMRI.

Keywords: Cardiac magnetic resonance imaging, indication, guideline

Kıvanç Yalın, Tümer Erdem Güler, Şükrü Şanlı. Cardiac magnetic resonance imaging experience of a newly established cardiology center. Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 2-6

Sorumlu Yazar: Kıvanç Yalın, Türkiye
LookUs & Online Makale