ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Pulmoner Arteryel Sistolik Basınç ve Sağ Kalp Yetersizliği Semptomları: Kalp Yetersizliği Hastalarında Demir Eksikliğinin Demir Eksikliği Anemisine İlerlemesinde Bir Belirteç [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(1): 68-75 | DOI: 10.5505/ktd.2020.72324

Pulmoner Arteryel Sistolik Basınç ve Sağ Kalp Yetersizliği Semptomları: Kalp Yetersizliği Hastalarında Demir Eksikliğinin Demir Eksikliği Anemisine İlerlemesinde Bir Belirteç

Onur Argan1, Ozge Ozgun2, Serdar Bozyel3, Dilek Ural4, Guliz Kozdag4, Aysen Agacdiken Agir4, Eyup Avci1, Ahmet Dolapoglu5
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Balıkesir
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Ana Bilim Dalı, Kocaeli
3Derince Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Kocaeli
4Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Kocaeli
5Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Balıkesir

GİRİŞ ve AMAÇ: Kalp yetersizliği (KY) hastalarında sık karşılaşılan demir eksikliği (DE) ve demir eksikliği anemisi (DEA) artmış mortalite ve morbidite ile ilişkili komorbiditelerdir. KY hastalarında demir eksikliği iyi bilinen hastalıklardan olmasına rağmen ülkemizde KY hastalarında DE ve DEA ile ilgili yeterli epidemiyolojik çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın ilk amacı KY hastalarında DE ve DEA anemisi prevalansını değerlendirmek; ikinci amacı ise, KY hastalarında DE’nin DEA’ne ilerlemesini hızlandıran faktörleri saptamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 288 kalp yetersizliği hastasında serum demir, ferritin, total demir bağlama kapasitesi (TDBK) ve transferrin saturasyonu (TS) çalışıldı. DE serum ferritin<100µg/L (mutlak DE) veya ferritin 100-299 µg/L arasında ve TDBK<20% (fonksiyonel DE) olarak tanımlandı. Anemi erkeklerde haemoglobin <13g/dl ve kadınlarda <12g/dl olarak tanımlandı. KY hastalarında DE anemisinin klinik belirleyicileri tek değişkenli ve çok değişkenli lojistik regresyon modelleri kullanılarak değerlendirildi.
BULGULAR: 288 KY hastası değerlendirildi. Bu hastalardan 239 tanesinde (83.3%) DE saptandı. 49 tanesinde ise (16.7%) DE yoktu. Demir eksikliği prevalansı 83.3%, demir eksikliği anemisi prevalansı ise 44% (127/288) idi. Çoklu regresyon analizinde pulmoner arteryel sistolik basınç (PASB), sağ kalp yetersizliği semptomları, eGFR ve sedimantasyon DEA ile bağımsız olarak korale idi (P=0.027; P=0.033; P=0.086; P=0.001 sırasıyla).
TARTIŞMA ve SONUÇ: PASB ve sağ kalp yetersizliği semptomları DEA için bağımsız bir belirteç olarak dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Demir Eksikliği, Demir Eksikliği Anemisi, Kalp yetersizliği

Pulmonary Artery Systolic Pressure and Right Sided Heart Failure Symptoms: a Predictor for Progression of Iron Deficiency to Iron Deficiency Anemia in Heart Failure Patients

Onur Argan1, Ozge Ozgun2, Serdar Bozyel3, Dilek Ural4, Guliz Kozdag4, Aysen Agacdiken Agir4, Eyup Avci1, Ahmet Dolapoglu5
1Balikesir University Medical Faculty, Department of Cardiology, Balikesir
2Kocaeli University Medical Faculty, Department of Internal Medicine, Kocaeli
3Derince Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Kocaeli
4Kocaeli University Medical Faculty, Department of Cardiology, Kocaeli, Turkey
5Balikesir University Medical Faculty, Department of Cardiovascular Surgery, Balikesir, Turkey

INTRODUCTION: Iron deficiency (ID) and iron deficiency anemia (IDA) are common comorbidity in heart failure (HF). Although ID is well-known subject in HF patients, there are not enough epidemiological studies examining the prevalence of ID and IDA in HF patients in our country. The aim of this study is to evaluate the prevelance of ID and IDA in Turkey and to detect a marker for progression of ID to IDA in HF patients.
METHODS: ID was described as serum ferritin<100µg/L (absolute ID) or ferritin level 100-299 µg/L with TSAT<20% (functional ID).Anemia was described as a hemoglobin level<13g/dl in males and <12g/dl in females. Clinical determinants of IDA in patients with HF were established using univariate and multivariable logistic regression models.
RESULTS: We examined 288HF patients.239 (83.3%) were HF patients with ID and 49 (16.7%) were HF patients without ID. ID prevalence was 83.3% and IDA prevalence was 44% (127/288) among all HF patients in our study. Multivariate regression analysis; pulmonary artery systolic pressure (PASP), right heart failure (RHF) symptoms, eGFR and sedimentation appeared as independently correlate with the HF patients who had IDA (P=0.027; P=0.033; P=0.086; P=0.001 respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Remarkably, PASP and RHF symptoms were independent predictor for IDA. These parameters may be an early marker for progression of iron deficiency to iron deficiency anemia in HF patients.

Keywords: Iron Deficiency, Iron Deficiency Anemia, Heart Failure

Onur Argan, Ozge Ozgun, Serdar Bozyel, Dilek Ural, Guliz Kozdag, Aysen Agacdiken Agir, Eyup Avci, Ahmet Dolapoglu. Pulmonary Artery Systolic Pressure and Right Sided Heart Failure Symptoms: a Predictor for Progression of Iron Deficiency to Iron Deficiency Anemia in Heart Failure Patients. Kocaeli Med J. 2020; 9(1): 68-75

Sorumlu Yazar: Onur Argan, Türkiye
LookUs & Online Makale