ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Myelomeningosel Onarımı Sırasında Kök ve Plakodun İntraoperatif Direkt Elektrik Stimülasyon Sonuçları [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 208-213 | DOI: 10.5505/ktd.2018.71601

Myelomeningosel Onarımı Sırasında Kök ve Plakodun İntraoperatif Direkt Elektrik Stimülasyon Sonuçları

Hüseyin Canaz1, Ezgi Tuna Erdoğan2, İbrahim Alataş1
1Nöroşirurji Anabilim Dalı, İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
2Fizyoloji Anabilim Dalı, İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Transkraniyal yüksek akım elektriksel uyarımın güvenliği yenidoğanlarda tartışmalıdır. Ancak, intraoperatif direkt stimülasyon teknikleri yenidoğanlarda da fonksiyonel sinir dokusunu belirlemek ve daha güvenli bir cerrahi sağlamak için güvenli ve faydalı yöntemlerdendir. Hastanın total paraplejisi olmadıkça, enstitümüzde myelomeningosel onarım operasyonlarında direkt sinir stimülasyon yöntemini rutin olarak kullanmaktayız. Bu yazıda, myelomeningoseli olan 20 bebekte sinir ve nöral plakodun intraoperatif direkt stimülasyonunun sonuçlarını analiz ettik ve sunduk.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İntraoperatif direkt stimülasyon uygulanan 20 myelomeningoselli hastanın sonuçları incelendi. Hastaların alt ekstremite kaslarındaki elektromiyografi aktivitesi hem tetiklenmiş hem de spontan aktivite açısından takip edildi.
BULGULAR: Elde edilen bileşik kas aksiyon potansiyeli yanıtları alt ekstremitelerin preoperatif motor fonksiyonu ile ilişkilidir. Motor yollardaki iletim bloğu seviyesi bazı durumlarda sinir köklerini içerse de, stimüle edilen köklerin çoğunun işlevsel olması motor iletim bloğunun spinal kordun üst seviyelerinde olduğunu göstermiştir. Bir olguda, dismorfik görünen ince kökler fonksiyonel bulunmuş ve ameliyat boyunca korunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İntraoperatif direkt stimülasyon, myelomeningosel operasyonlarında nöral tüpün diseksiyonu ve onarımı sırasında fonksiyonel sinir dokusunun tespit edilip korunması için yararlı ve güvenilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Myelomeningosel, intraoperatif nörofizyoloji, direkt sinir stimülasyonu

The Results of Intraoperative Direct Electrical Stimulation of Roots and Placode During Myelomeningocele Repair

Hüseyin Canaz1, Ezgi Tuna Erdoğan2, İbrahim Alataş1
1Department of Neurosurgery, Istanbul Bilim University, Istanbul, Turkey
2Department of Physiology, Istinye University Medical School, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The safety of transcranial high current stimulation is controversial in newborns. However, intraoperative direct stimulation techniques are safe and useful methods even for newborns to determine the functional neural tissue and to provide a safer surgery. We routinely use direct nerve stimulation techniques during myelomeningocele closure in our institution unless patient has total paraplegia. In this paper, we analyzed and presented the results of intraoperative direct stimulation of nerves and neural placode in 20 infants with myelomeningocele.
METHODS: Intraoperative direct stimulation was performed and electromyography was followed from lower extremity muscles both for triggered and spontaneous activity during myelomeningocele repair.
RESULTS: The compound muscle action potentials were correlated with motor examination of lower extremities. While, the level of conduction block in motor pathways involved nerve roots in some cases, most of the stimulated roots were functional which indicates the motor conduction block was upper in spinal cord. In one case dysmorphic appearing rootlet was found functional and preserved throughout the surgery.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our practice, intraoperative direct stimulation is a useful and reliable method to check the functional neural tissue and spare it to preserve during releasing and closure of neural tube in myelomeningocele operations.

Keywords: Myelomeningocele, intraoperative neurophysiology, direct nerve stimulation

Hüseyin Canaz, Ezgi Tuna Erdoğan, İbrahim Alataş. The Results of Intraoperative Direct Electrical Stimulation of Roots and Placode During Myelomeningocele Repair. Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 208-213

Sorumlu Yazar: Hüseyin Canaz, Türkiye
LookUs & Online Makale