ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kolonoskopi Esnasında Karşılaşılan Kötü Bir Sürpriz: Polipektomi Skar Dokusu Perforasyonu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(1): 131-134 | DOI: 10.5505/ktd.2020.69783

Kolonoskopi Esnasında Karşılaşılan Kötü Bir Sürpriz: Polipektomi Skar Dokusu Perforasyonu

Erkan Dalbaşı1, Abidin Tüzün2, Ercan Gedik3
1Memorial Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Diyarbakır
2 Sağlık Bi̇li̇mleri̇ Üni̇versi̇tesi̇,Di̇yarbakır Gazi̇ Yaşargi̇l Eği̇ti̇m Ve Araştırma Hastanesi̇,Genel Cerrahi̇ Kli̇ni̇ği̇, Di̇yarbakır
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Diyarbakır

Günümüzde, gastrointestinal sistem (GİS) endoskopisi tanı ve minimal invaziv girişime olanak sağlayarak tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Üst ve alt GİS kanamaları, polip eksizyonu, işlem esnasında farkedilen ve endoskopik girişim ile tedavi edilebilecek GİS perforasyonları gibi durumlarda cerrahi işleme gerek kalmadan tedavi imkanı sunmaktadır. Bu olguda 69 yaşında kadın hasta bir yıl önce kolonoskopi esnasında sigmoid kolon distalinde görülen polip kolonoskopik olarak eksize edilmiş. Patoloji sonucu yüksek dereceli displazi ve sınır temiz olarak gelmiş. Hastaya takip önerilmiş. Semptomatik kolelitiazis nedeniyle başvuran hastaya laparaskopik kolesistektomiyle eş zamanlı kolonoskopi planlandı. Genel anestezi sonrası kolonoskopi yapıldı. Polipektomi yerindeki skar dokusu kolonoskopi esnasında verilen hava veya mekanik travma ile rüptüre oldu. Yaklaşık 2*1,5 cm çapında arkasında periton ve ince barsakların görüldüğü açıklık tespit edildi. Hava basıncı düşürüldü ve bu alan üç adet endoskopik klip kullanılarak mukoza-mukoza olacak şekilde kapatıldı. Hava aspire edilerek işlem sonlandırıldı. Laparoskopik kolesistektomiye geçildi. Laparoskopik explorasyonda batın içinde GİS içeriği, serbest sıvı görülmedi. Ameliyat sonrası 3.günde spontan deşarj olan hastaya, 4.günde oral gıda başlandı. Oral alımı tolere eden hasta 6.günde sorunsuz taburcu edildi. Preop beyaz küre 7,5 bin/ul, C-reaktif protein (CRP) 3,5 mg/l olup normal sınırlarda idi. Postop enfeksiyon takibi CRP ile yapıldı. Endoskopik klip kullanımı GIS kanamaları ve GIS lezyonların işaretlenmeleri için uygulanırken günümüzde iatrojenik perforasyonların sağaltımında da kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: kolonoskopi, minimal invaziv girişim, endoskopik klip

A Bad Surprise During Colonoscopy: Polypectomy Scar Tissue Perforation

Erkan Dalbaşı1, Abidin Tüzün2, Ercan Gedik3
1Memorial Hospital, General Surgery Clinic, Diyarbakır
2Health Scıences Unıversıty, Dıyarbakır Gazı Yasargıl Traınıng And Research Hospıtal, General Surgery Clınıc, Dıyarbakır
3Department Of General Surgery, Dicle University, Diyarbakır, Turkey

Gastrointestinal system (GIS) endoscopy is used for diagnosis and treatment by allowing minimally invasive intervention. Upper and lower GIS bleeding, polyp excision, GIS perforations that can be treated by endoscopic intervention. In this case, a 69-year-old female patient underwent polyp colonoscopic excision of the distal sigmoid colon during colonoscopy one year ago. The pathology result is high grade dysplasia and borderline is clean. The patient presented with symptomatic cholelithiasis and underwent simultaneous colonoscopy with laparoscopic cholecystectomy. Colonoscopy was performed after general anesthesia. The scar tissue at the polypectomy site was ruptured with air flow during colonoscopy. Approximately 2 * 1.5 cm in diameter perforation occurred and small intestine and peritoneum were seen through this hole (Figure 1). Air pressure was reduced and this area was closed to mucosa-mucosa using three endoscopic clips (Figure 2). The process was terminated by aspirating air. Then laparoscopic cholecystectomy was performed. In laparoscopic exploration, in abdomen GIS content and free fluid were not observed. The patient had spontaneous discharge on the 3rd postoperative day and oral food was started on the 4th day. The patient tolerated oral intake and was discharged from hospital on the 6th day without any problem. Preop white blood cell was 7.5 thousond/ul, C-reactive protein (CRP) was 3.5 mg / l and was within normal limits. Postop infection follow-up was performed with CRP. The use of endoscopic clip is currently used in the treatment of iatrogenic perforations.

Keywords: colonoscopy, minimally invasive intervention, endoscopic clip.

Erkan Dalbaşı, Abidin Tüzün, Ercan Gedik. A Bad Surprise During Colonoscopy: Polypectomy Scar Tissue Perforation. Kocaeli Med J. 2020; 9(1): 131-134

Sorumlu Yazar: Erkan Dalbaşı, Türkiye
LookUs & Online Makale