ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Öz Etkililik Yeterlik Ölçeği -ÇocukFormu'nun Geçerlik ve Güvenirliği [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 135-139 | DOI: 10.5505/ktd.2018.69672

Öz Etkililik Yeterlik Ölçeği -ÇocukFormu'nun Geçerlik ve Güvenirliği

Kader Mert1, Hasibe Kadıoğlu2, Seçil Aksayan3
1Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
2Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
3Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Ülkemizde çocuklarda öz-etkililik durumunu değerlendirmeye yönelik veri toplama araçları ya akademik yeterliliği değerlendirmeye özgü ya da belli hastalıklara ilişkindir. Araştırmanın amacı, Sherer ve arkadaşları tarafından yetişkinler için geliştirilen ve ülkemizde geçerlik ve güvenirlik çalışması Gözüm ve Aksayan tarafından yapılan Öz-etkililik Yeterlik Ölçeği’ ni, çocuklara yönelik uyarlamak ve ölçeğin psikometrik özelliklerini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma, metodolojik türde bir çalışmadır. Kocaeli ilinde bir ilköğretim okulunda 3., 4. ve 5. sınıflarına devam eden 273 öğrenci ile yapılmıştır.
BULGULAR: Ölçeğin madde analizinde madde toplam korelasyon değerleri 0.18 ile 0.51 arasındadır. Madde toplam korelasyon değeri 0.30’un altındaki altı madde, ölçekten çıkarılmıştır. Maddeler çıkarıldıktan sonra yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin maddelerinin toplam varyansının % 51.51’ini açıklayan dört faktör altında toplandığı bulunmuştur. Ölçeğin genel Cronbach Alpha değeri.81’dir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Öz-etkililik Yeterlilik Ölçeği-Çocuk Formu, 9-12 yaş çocuklarının öz-etkililik durumlarının değerlendirilmesinde ölçüm aracı olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, geçerlik ve güvenirlik, öz-etkililik

Validity and Reliability of The Self-Efficacy Scale-Child's Form

Kader Mert1, Hasibe Kadıoğlu2, Seçil Aksayan3
1Kocaeli University Health Science Faculty, Nursing Department
2Marmara University Health Science Faculty, Nursing Department
3Cyprus International University Health Science Faculty, Nursing Department

INTRODUCTION: Data collection instruments for evaluating the level of self-efficacy in children are used in Turkey to assess academic achievement or are specific and limited to certain illnesses. The aim of this study was to adapt the Turkish version of the Self-efficacy Scale originally developed by Sherer et al. and later tested for validity and reliability in Turkey by Gözüm and Aksayan for use with children and examine the instrument's psychometric characteristics.
METHODS: The study is a methodological design. It was conducted with 273 pupils enrolled in the 3rd, 4th and 5th grades of an elementary school in the province of Kocaeli.
RESULTS: In the item analysis of the scale, item-total correlations were found to be in the range of 0.18-0.51. Six items that had values of below 0.30 were removed from the scale. The factor analysis performed after the items were removed showed that the items in the scale could be grouped under four factors that explained 51.51% of total variance. The Cronbach Alpha coefficient for the overall scale is.81.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The Self-efficacy Scale-Child's Form may be used as a measure of evaluating self-efficacy in children of the ages 9-12.

Keywords: Child, validity and reliability, self-efficacy

Kader Mert, Hasibe Kadıoğlu, Seçil Aksayan. Validity and Reliability of The Self-Efficacy Scale-Child's Form. Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 135-139

Sorumlu Yazar: Kader Mert, Türkiye
LookUs & Online Makale