ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Boyunda kitle şikayeti ile başvuran hastaların histopatolojik analizi: 1002 vaka [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 20-26 | DOI: 10.5505/ktd.2019.68552

Boyunda kitle şikayeti ile başvuran hastaların histopatolojik analizi: 1002 vaka

Serkan Dedeoğlu, Serdar Ferit Toprak, Muhammed Ayral
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı,Diyarbakır

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB kliniğinde boyun kitlesi nedeniyle takip edilmiş ve cerrahi uygulanmış olan hastaların tanısal dağılımını saptamaktır.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz anabilim dalında, 2006-2011 yılları arasında boyun kitlesi nedeniyle takip edilmiş olan ve tanı/tedavi amacıyla cerrahi uygulanmış 1002 olgunun (406 kadın/596 erkek)patolojik raporları yaş, cinsiyet ve histopatolojik tanı bulguları not edilerek retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Boyun kitlelerinin 425’i (%42) enflamatuar, 242’si ( %24) malign neoplastik, 229’u (%23) benign neoplastik, 106’sı (%11) konjenital orjinli idi. Yaş ortalaması enflamatuar kitlelerde 37.6 ± 14.1, konjenital kitlelerde ise 14.7 ± 6.8 idi. Benign kitleli hastalarda yaş ortalamsı 41.8 ± 10.3 iken malign kitleli hastalarda yaş ortalaması 54.5 ± 15.9 idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yurdumuzda boyun kitleli hastalarda enflamatuar nedenler en sık sebep olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızdaki sonuçlarda bu bilgiyi desteklemektedir. Fakat bu gruptaki bazı hastalıkların insidansında farklılıklar gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Boyun kitlesi, Cerrahi Tedavi, Histopatolojik Tanı

Histopathological analysis of the patients who applied with a cervical mass complaint: 1002 cases

Serkan Dedeoğlu, Serdar Ferit Toprak, Muhammed Ayral
Department of Otorhinolaryngology, Healthy Science University Gazi Yasargil Education and Research Hospital, Diyarbakir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to investigate the diagnostic distribution of the neck masses which were surgically treated in Dicle University School of Medicine ENT clinic.

METHODS: Between 2006-2011, 1002 patients (406 females,596 males) with neck masses who were diagnosed and treated at the Dicle University Hospital, Diyarbakır, were reviewed noting their age, sex and histologic finding.
RESULTS: 425 (42%) of 1002 patients that has been examined, classified as inflammatory masses, 242 (24%) as malign neoplastic masses, 229 (23%) as benign neoplastic masses and 106 (11%) as congenital masses. The mean age was 37.6 ± 14.1 for patients with inflammatory neck masses, 14.7 ± 6.8 for patients with congenital neck masses. In the neoplastic neck masses group the mean age was 41.8 ± 10.3 in benign lesions, however, it was 54.5 ± 15.9 in malignant lesions
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, inflammatory lesions were the most common pathologies in the etiology of the neck masses. This result is consistent with some studies in our country previously reported; however in this group the incidence of some diseases seems to be different.

Keywords: Neck Masses, Surgical Treatment, Histopathologic Diagnosis

Serkan Dedeoğlu, Serdar Ferit Toprak, Muhammed Ayral. Histopathological analysis of the patients who applied with a cervical mass complaint: 1002 cases. Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 20-26

Sorumlu Yazar: Serkan Dedeoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale