ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Tubo-Ovaryan Apse Tanılı Olgularda Tedavi Öncesi Nötrofil/Lenfosit ve Platelet/Lenfosit Oranları Medikal Tedavi Başarısını Predikte Eder mi? [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 165-171 | DOI: 10.5505/ktd.2018.65902

Tubo-Ovaryan Apse Tanılı Olgularda Tedavi Öncesi Nötrofil/Lenfosit ve Platelet/Lenfosit Oranları Medikal Tedavi Başarısını Predikte Eder mi?

Fatma Aydın, Alper Biler, Cüneyt Eftal Taner, İbrahim Egemen Ertaş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Tubo-ovaryan apse (TOA) tanılı hastalarda enflamasyon belirteçlerinin medikal tedavi başarısındaki prediktif değerlerini analiz etmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde 2008-2016 yılları arasında medikal ve cerrahi olarak tedavi edilmiş TOA tanılı 180 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Klinik, demografik, laboratuvar ve operasyon verileri hastaların tıbbi kayıtları incelenerek sağlandı. Medikal ve cerrahi tedavi uygulanan hastaların tedavi öncesi ve sonrası dönemde tam kan sayımı, C-reaktif protein (CRP) ve eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) ölçümleri için kan örnekleri alınarak sonuçları karşılaştırıldı. Tam kan sayımı parametreleri olarak; lökosit sayısı, nötrofil, lenfosit, hemoglobin, hematokrit ve platelet değerleri ile nötrofil/lenfosit oranı (NLR) ve platelet/lenfosit oranları (PLR) incelendi.
BULGULAR: Antibiyotik tedavisinin başarısız olmasından dolayı 99 (%55) hastaya cerrahi tedavi uygulandı. Hastaların ortalama yaşı, ortalama apse boyutu, tedavi öncesi ortalama lökosit sayısı, nötrofil sayısı, trombosit sayısı, NLR ve PLR oranları ile CRP değerleri cerrahi olarak tedavi edilen grupta daha yüksekti (p<0.001). Medikal tedavi başarısını öngörmede ROC eğrisi incelendiğinde, NLR için 6 cut-off değeri istatiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.001, eğri altındaki alan [AUC=0.77], %95 güven aralığı: 0.698-0.843, sensitivite %71, spesifisite %74). PLR için AUC değeri 0.74 idi. ROC analizine göre, PLR için medikal tedavi başarısını öngörmedeki cut-off değeri 165 idi (%74.7 sensitivite ve %65.4 spesifite).
TARTIŞMA ve SONUÇ: NLR ve PLR sistemik enflamatuvar hastalıkların prognozuyla korelasyon gösterebilen ucuz ve kolay hesaplanabilen indekslerdir. Preoperatif NLR ve PLR değerleri TOA’da medikal tedavinin başarısını öngörmede katkıda bulunabilir.

Anahtar Kelimeler: Tuboovaryan apse, nötrofil/lenfosit oranı, platelet/lenfosit oranı

Do Pre-treatment Neutrophil/Lymphocyte and Platelet/Lymphocyte Ratios Predict Success of Medical Treatment in Patients with Tubo-ovarian Abscess?

Fatma Aydın, Alper Biler, Cüneyt Eftal Taner, İbrahim Egemen Ertaş
Department of Obstetrics and Gynecology, University of Medical Sciences, Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: To analyze the predictive value of inflammatory markers for medical treatment success in patients with tubo-ovarian abscess (TOA).
METHODS: Patients with TOA between January 2008 and December 2016 were retrospectively reviewed at Tepecik Training and Research Hospital, Obstetrics and Gynaecology Department. A total of 180 patients were enrolled the study. Patients were compared on the basis of TOA size, demographic characteristics, and laboratory findings. As complete blood count parameters, white blood cell, neutrophil, lymphocyte, and platelet counts, hemoglobin, hematocrit, neutrophil/lymphocyte ratio (NLR), and platelet/lymphocyte ratio (PLR) were analysed.
RESULTS: A total of 99 (55%) patients underwent surgical treatment due to unsuccessful medical treatment. Patients who required surgery had larger abscess size, higher mean age, higher mean white blood cell, neutrophil, lymphocyte, and platelet counts, and higher mean C-reactive protein level, NLR, and PLR (p<0.001). In reciever operating characteristic (ROC) analysis, the area under the curve (AUC=0.77) was statistically significant for NLR (p<0.001) with a cut-off value of ≥6 (95% CI 0.698-0.843, sensitivity 71%, specificity 74%). The positive predictive value of NLR was 78%, and the negative predictive value was 67.4% (p<0.001). The recommended threshold for PLR was 165 (AUC: 0.74, 95% CI 0.670-0.818, sensitivity 74.7%, specifity 65.4%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: NLR and PLR are inexpensive and easily determined indexes that correlate with prognosis in systemic inflammatory diseases. Preoperative NLR and PLR values may facilitate prediction of medical treatment success in TOA.

Keywords: Tuboovarian abscess, neutrophil to lymphocyte ratio, platelet to lymphocyte ratio

Fatma Aydın, Alper Biler, Cüneyt Eftal Taner, İbrahim Egemen Ertaş. Do Pre-treatment Neutrophil/Lymphocyte and Platelet/Lymphocyte Ratios Predict Success of Medical Treatment in Patients with Tubo-ovarian Abscess?. Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 165-171

Sorumlu Yazar: Alper Biler, Türkiye
LookUs & Online Makale