ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Total Tiroidektomi Sirasinda Enerji Bazli Damar Mühürleme Cihazlarinin Etkinliği: Karşilaştirmali Tek Merkez Çalişması [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(3): 28-33 | DOI: 10.5505/ktd.2019.65807

Total Tiroidektomi Sirasinda Enerji Bazli Damar Mühürleme Cihazlarinin Etkinliği: Karşilaştirmali Tek Merkez Çalişması

Osman Civil, Cağrı Tiryaki
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Son yıllarda tiroid ameliyatlarında LigaSure® (LS) ve Harmonic Scapel® (HS) kullanımı cerrahlar arasında popüler hale gelmiştir. Bu yeni teknolojinin, geleneksel bağlama yöntemi ile karşılaştırılması, kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Bu çalışmada, bölümümüzün’de LS ve HS kullanarak yapılan tiroidektomi sonuçlarının güncel literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2013-Ekim 2017 tarihleri arasında bölümümüzde primer total tiroidektomi uygulanan 224 hastanın dosyaları bu çalışma için gözden geçirildi. Demografik özellikleri, operasyon süresi, patolojik değişkenler, hastanede yatış süresi ve komplikasyon oranları retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Yüz kırk dokuz hasta LS, 75 hasta ise HS kullanılarak ameliyat edildi. Otuz sekiz hasta erkek, 186 hasta kadındı. LS grubundaki hastalar HS grubundan daha yaşlıydı (p <0.05). Komorbidite oranları, hastalık özellikleri, operasyon süresi, patolojik analiz sonuçları ve rekürren laringeal sinir hasarı açısında LS ve HS grupları arasında istatiksel anlamlı fark yoktu. Postoperatif kanama, ses kısıklığı, hipokalsemi, postoperatif serum kalsiyum düzeyi, postoperatif parathormon düzeyleri ve hastanede yatış süresi açısından da LS ve HS grupları arasında iststiksel fark yoktu. Fakat LS grubunda dren HS grubundan daha uzun sürede çekildi (p <0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Total tiroidektomi sırasında her iki cihaz etkili ve güvenli olduğu görüldü. LS grubundaki hastaların dren drenaj oranları anlamlı yüksek bulundu.

Anahtar Kelimeler: Total Tiroidektomi, enerji bazlı damar mühürleyiciler, rekürren sinir

The Efficacy Of Energy Based Vessel Sealer Devices During Total Thyroidectomy: A Comparative Single Institution Study

Osman Civil, Cağrı Tiryaki
University of Medical Sciences, Derince Research and Training Hospital, Department of Surgery, Kocaeli-Turkey

INTRODUCTION: Nowadays, LigaSure® (LS) and Harmonic Scapel® (HS) have been popularized among surgeons during thyroid operations. The comparison of this new technology with conventional ligature have been extensively studied. The aimed of this study was to discuss the results of thyroidectomies with LS or HS in the context of the literature.
METHODS: Between January 2013 and October 2017, 224 patients who underwent total thyroidectomy in our department were evaluated for this study. The demographic characteristics, duration of operations, pathologic variables, duration of hospitalization and complication rates were retrospectively analyzed.
RESULTS: Hundred and forty-nine patients were operated with LS and 75 patients were operated with HS. Thirty-eight patients were male, and 186 patients were female. Patients in the LS group were older than the HS group (p<0.05). There was no statistically significant difference between LS and HS groups in terms of comorbidity rates, disease characteristics, operative time, pathology results and recurrent laryngeal nerve injury rate. Postoperative bleeding, hoarseness rate, hypocalcemia, postoperative serum calcium level and postoperative parathormone levels and length of hospital stay were also similar among LS and HS groups. The drain removal time for LS group was longer than HS group (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Both devices were found to be safe and effective during total thyroidectomy. Although the drainage rate of the patients in the LS group was found to be significantly higher. But it was not a statistically significant difference.

Keywords: Total Thyroidectomy, energy based vessel sealers, recurrent nerve

Osman Civil, Cağrı Tiryaki. The Efficacy Of Energy Based Vessel Sealer Devices During Total Thyroidectomy: A Comparative Single Institution Study. Kocaeli Med J. 2019; 8(3): 28-33

Sorumlu Yazar: Osman Civil, Türkiye
LookUs & Online Makale