ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
İdiopatik Parkinson Hastalarında Vücut Kitle İndeksinin; Motor Fonksiyonlar, Hastalık Evresi ve Düşme Riski Üzerine Etkisi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 37-41 | DOI: 10.5505/ktd.2018.65487

İdiopatik Parkinson Hastalarında Vücut Kitle İndeksinin; Motor Fonksiyonlar, Hastalık Evresi ve Düşme Riski Üzerine Etkisi

Aybala Neslihan Alagoz1, Nimet Uçaroğlu Can2, Bilgehan Atılgan Acar1, Türkan Acar1
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Sakarya, Türkiye
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği,İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Parkinson hastalığı (PH), motor ve nonmotor semptomların varlığı ile karakterize olan, ikinci en sık görülen dejeneratif hastalıktır. SEmptomları arasında Vücut kitle indeksi (VKİ) değişiklikleride görülür. Çalışmamızda; VKİ değişikliklerin hastaların motor fonkiyonları, hastalık evresi ve düşme riski ile ilişkisi araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Polikliniğinde en az 6 aydır takipli 113 İdiopatik PH dahil edildi. Hastaların kilo ve boy değerlerine göre VKİ hesaplandı, Birleşik Parkinson Hastalığı Derecelendirme Ölçeği (UPDRS), Hoehn Yahr (HY) evrelemesi ve Tinetti denge ve yürüme testi uygulandı.
BULGULAR: Çalışmada hastaların VKİ değerleri ile motor UPDRS değerleri arasında pozitif anlamlı korelasyon bulundu (r=0,22; p=0.019). VKİ değerleri ile H-Y evresi arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki yoktu (r=0,049; p=0,607).Tinetti denge ve yürüme testine göre, düşük, orta ve yüksek risk olmak üzere 3 gruba ayrıldı.VKİ bakımından düşük, orta ve yüksek riskli gruplar arasında anlamlı farka rastlanmadı. Motor UPDRS ortalaması en yüksek; yüksek riskli grup, daha sonra orta riskli grup ve en düşük; düşük riskli grupta bulundu yani 3 grup arasında da anlamlı fark vardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PH olan hastalar tanıdan birkaç yıl önce kilo vermeye başlar, bu da kilo değişiminin motor semptomların başlangıcından önce gelen bazı faktörlerle ilişkili olduğunu gösterir. PH geleneksel olarak kilo kaybıyla ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte, yakın tarihli çalışmalarda PH’nın düşük kilolu olmak ile ilgili olduğunu kanıtlayan herhangi bir bulgu bulunamamıştır.Düşük VKİ’nin PH ile ilişkisi ve hastalık ve yaşam standartlarını negatif yönde etkilediğine dair kabul gören genel fikrin aksine, bizim çalışmamızda; VKİ arttıkça PH’larında motor kötüleşme ve buna bağlı düşme riskinin daha çok arttığı yönünde sonuçlara ulaşılmıştır. Bu çalışmaların desteklenmesi için daha fazla hasta sayısı içeren, geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. Bir karşıt fikir olarak çalışmamızın literatüre ışık tutacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: İdiopatik Parkinson Hastalığı, Vücut Kitle İndeksi (VKİ), Hoehn Yahr (H-Y) evresi, Birleşik Parkinson Hastalığı Derecelendirme Ölçeği (UPDRS), Tinetti denge ve yürüme testi

Role of Body Mass Index of Idiopathic Parkinson Patients on Motor Functions, Disease Progress and Risk of Fall

Aybala Neslihan Alagoz1, Nimet Uçaroğlu Can2, Bilgehan Atılgan Acar1, Türkan Acar1
1Sakarya University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Sakarya, Turkey
2Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Neurology Clinic, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Parkinson disease (PD) is the second most common degenerative disease which is characterized by the presence of motor and nonmotor symptoms. Among its symptoms; changes in body mass index (BMI) are also observed. In our study; the relation between the changes in patients’ BMI and patients' motor functions, disease progress and the risk of fall was studied.
METHODS: 113 idiopathic PD patients; who have been under observation for at least 6 months in the Parkinson Disease and Movement Disorders Polyclinic at the Neurology Clinic of the Faculty of Medicine of Sakarya University; were included in our study. The BMI was calculated according to the weight and height values of the patients, the Unified Parkinson Disease Rating Scale (UPDRS), Hoehn Yahr (H-Y) scale and Tinetti balance and gait test were applied.
RESULTS: In the study; a positive significant correlation was found between BMI values and motor UPDRS of the patients (r = 0,22; p = 0.019). There was no statistically significant relationship between BMI values and H-Y scale (r = 0,049; p = 0,607). According to Tinetti balance and gait test; the patients were classified in 3 groups as low, medium and high risk groups. For BMI; there was no significant difference between the low, medium and high risk groups. Motor UPDRS average was highest in high risk group, then medium risk group and the lowest average was found in low risk group. Hence; there was a significant difference between 3 groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Patients with PD begin to lose weight a few years ago before the diagnosis which is suggesting that the weight change is associated with some of the factors that preceded the onset of motor symptoms. PD has traditionally been associated with weight loss. However, recent studies have not found any evidence to suggest that PD is related to being underweight. Contrary to the common belief that low BMI is correlated with PD and negatively affects disease and living standards; in our study it was concluded that as BMI increases, motor deterioration and related risk of falling in PD increase more. There is a need for extensive studies with more patients to support these studies. We think that our study will shed light on the literature as an opposite idea.

Keywords: Idiopathic Parkinson Disease, Body Mass Index, Hoehn Yahr (H-Y) scale, Unified Parkinson's Disease Rating Scale, Tinetti balance and gait test.

Aybala Neslihan Alagoz, Nimet Uçaroğlu Can, Bilgehan Atılgan Acar, Türkan Acar. Role of Body Mass Index of Idiopathic Parkinson Patients on Motor Functions, Disease Progress and Risk of Fall. Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 37-41

Sorumlu Yazar: Aybala Neslihan Alagoz, Türkiye
LookUs & Online Makale