ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
İmplantabl kardiyoverter-defibrilatör takılan hastalarda şok tedavisinin hasta sağlık ilişkili yaşam kalitesine etkisi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 59-64 | DOI: 10.5505/ktd.2018.64325

İmplantabl kardiyoverter-defibrilatör takılan hastalarda şok tedavisinin hasta sağlık ilişkili yaşam kalitesine etkisi

Serdar Bozyel1, Ayşen Ağaçdiken Ağır2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD

GİRİŞ ve AMAÇ: İmplantabl kardiyoverter-defibrilatörler (İKD' ler) ani kardiyak ölümün önüne geçerek, mortaliteyi etkin bir şekilde azaltmaktadır. Bununla birlikte, uygun ya da uygunsuz, İKD şoklaması, özellikle aşılması zor psikolojik süreçlere yol açar ve de kötü yaşam kalitesi ile ilişkilidir. Çalışmamızda, şoklama ile sağlık ilişkili yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi göstermeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tek, iki ya da üç odacıklı (Kardiyak resenkronizasyon tedavisi-defibrilatör (KRT-D) ) İKD implante edilmiş hastalar dahil edildi. Kliniğimize rutin cihaz kontrolü için başvuran hastalar, başvuruda ve 12. ayda Kısa Form-36 sağlık anketini tamamladılar. Klinik parametreler ve cihaz ölçümleri kayıt altına alındı.
BULGULAR: Yaş ortalaması 62±12 olan, 161'i (74%) erkek toplam 217 hasta çalışmaya dahil edildi. Takiplerde ölüm gerçekleşen 10 (4.6%) hasta çalışma dışına alındı. Kalan 207 hastanın yaş ortalaması 62±12 idi. Takiplerde 26 (12.6%) hasta şoklama tedavisi aldı. 16 hasta uygun; 10 hasta is uygunsuz şok tedavisi aldı. 18 hastada 2 ya da daha fazla şok tedavisi saptandı. Sağlık durumu parametreleri, şoklama tedavisi gören hastalarda daha kötü saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İKD şoklama tedavisi, kötüleşmiş hasta yaşam kalitesi ile ilişkilidir. Dolayısıyla, rutin psikolojik durum değerlendirmesi, İKD hastalarının klinik takiplerine dahil edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: İmplantabl kardiyoverter defibrilatör, şok tedavisi, yaşam kalitesi

The effect of shock therapies on health-related quality of life in patients with implantable cardioverter-defibrillator

Serdar Bozyel1, Ayşen Ağaçdiken Ağır2
1University of Health Sciences, Derince Training and Research Hospital, Department of Cardiology
2Kocaeli University, School of Medicine, Department of Cardiology

INTRODUCTION: Implantable cardioverter defibrillators (ICDs) reduce mortality from sudden cardiac death (SCD) effectively. However, ICD discharge, whether appropriate or inappropriate, represents a particularly challenging psychological event and is associated with poor quality of life (QoL). We aimed to investigate the association of shock and the health-related QoL.
METHODS: Patients implanted with either single, dual chamber ICDs or CRT-D devices were included. When they presented at our clinic for regular device follow-up, they completed the Short-Form Health Survey 36 (SF-36) at baseline and 12 months. Clinical parameters and device measurements were recorded.
RESULTS: A total of 217 patients, including 161 (74%) males with a mean age of 62±12 years, were included in the study. We excluded 10 (4.6%) patients that died during the follow-up. The mean age of the remaining 207 patients (53 female and 154 male) was 62±12 years. During the follow-up, 26 (12.6%) patients experienced shock therapy. Six-teen of them had appropriate and 10 of them had inappropriate shocks. Two or more shocks were delivered in 18 (8.7%) patients. Health status patterns were poor in patients received shock therapies during follow-up period.
DISCUSSION AND CONCLUSION: ICD shocks were associated with impaired health- related QoL. So, routine consideration of psychosocial situation needs to be integrated into the clinical care of ICD patients.

Keywords: Implantable cardioverter-defibrillator, shock theraphy, quality of life

Serdar Bozyel, Ayşen Ağaçdiken Ağır. The effect of shock therapies on health-related quality of life in patients with implantable cardioverter-defibrillator. Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 59-64

Sorumlu Yazar: Serdar Bozyel, Türkiye
LookUs & Online Makale