ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Aspirasyon kürtajla endometrial örnekleme yapılan hastalarda ağrı kontrolu için paraservikal lidokain, intrauterin lidokain ve rektal indometazinin karşılaştırılması [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 119-125 | DOI: 10.5505/ktd.2019.63626

Aspirasyon kürtajla endometrial örnekleme yapılan hastalarda ağrı kontrolu için paraservikal lidokain, intrauterin lidokain ve rektal indometazinin karşılaştırılması

Bahar Sarıibrahim Astepe, Burçin Öğretmenler Yılmaz, Arzu Yavuz, Ünal Türkay, Hasan Terzi
S.b.u Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Poliklinik şartlarında daha rahat ve az ağrılı endometrial örnekleme işlemleri yapılabilmesi için farklı analjezi/lokal anestezi rejimleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada aspirasyon küretaj ile endometrial örnekleme yapılan hastalarda ağrı kontrolunde lidokain ile paraservikal anestezinin, lidokain ile intrauterin anestezinin ve rektal indometazinin etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya toplam 166 kadın dahil edildi. İntrauterin lidolain(IUL) grubu 43 kadından, paraservikal lidokain(PCL) grubu 40 kadından, rektal indometazin(RI) grubu 41 kadından ve kontrol grubu 42 kadından oluşmaktadır. Aspirasyon küretaj işlemi yapıldıktan sonra hastaların işlem sırasında hissettikleri ağrı, görsel ağrı skalasıyla (VAS), işlemden hemen sonra (VAS 0) ve işlemden 30 dakika sonra (VAS 30) olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların VAS skorları karşılaştırıldığında, gruplar arasında VAS 0 skorları bakımından anlamlı fark varken VAS 30 skorları bakımından anlamlı fark yoktu. Aspirasyon kürtaj işlemi sırasında hissedilen ağrı gruplar arasında farklı bulundu. Gruplar arasındaki farklılıklar değerlendirildiğinde, IUL&PCL&RI grupları arasında VAS 0 skorlarına göre anlamlı fark bulunmazken, IUL&PCL&RI grupları ile kontrol grubu arasında anlamlı fark bulundu. Kontrol grubunun VAS 0 skrları,IUL&PCL&RI gruplarından daha yüksek bulundu. Gruplar arasında anlamlı farklılık bulunan diğer parametre müdahale süresi olarak belirlendi. Gruplar müdahale süresine göre karşılaştırıldığında RI&IUL, RI&PCL, C&PCL, C&IUL grupları arasında anlamlı fark bulundu. Rektal indometazin ve kontrol grubundaki hastalar, intrauterin lidokain ve paraservikal lidokain gruplarına göre daha kısa müdahale sürelerine sahipti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Aspirasyon kürtajla yapılan endometrial örnekleme işleminde ağrı kontrolu için uygulanan lidokain ile paraservikal blok, intrauterin lidokain uygulaması ve rektal indometazin uygulaması eşit derecede etkili bulundu. Analjezi/anestezi tipinin seçimi cerrahların tercih ve deneyimlerine, hastaların ve hastanelerin koşullarına bağlıdır.

Anahtar Kelimeler: Ağrı kontrolu, endometrium, biopsi

Comparison of paracervical lidocaine, İntrauterine lidocaine and rectal indomethacine for pain control during endometrial sampling with suction curretage

Bahar Sarıibrahim Astepe, Burçin Öğretmenler Yılmaz, Arzu Yavuz, Ünal Türkay, Hasan Terzi
H.s.u Kocaeli Derince Training And Research Hospital

INTRODUCTION: Different analgesia/local anesthesia regimens are used during endometrial sampling procedures in the outpatient settings. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of paracervical/ intrauterine anesthesia with lidocaine and rectal indomethacine for pain control in patients having endometrial sampling with suction curretage.
METHODS: 166 women were included to the study. Intrauterine lidocaine(IUL) group consisted of 43 women, paracervical lidocaine(PCL) group consisted of 40 women, rectal indomethacine(RI) group consisted of 41 women and control(C) group consisted of 42 women. After completing the suction curretage procedure, all of the patients were evaluated for their pain scores during the intervention with VAS (visual analog scale) immediately(VAS 0) and 30 minutes later(VAS 30).
RESULTS: Pain felt during the suction curretage (VAS 0) was different but it was not different for VAS 30 between the groups. When intergroup differences were evaluated, there was not any significant difference betweeen IUL&PCL&RI groups according to VAS 0 scores while there was significant difference between IUL&PCL&RI groups and control group. The control group had higher VAS 0 scores than the IUL&PCL&RI groups. When the groups were compared according to the intervention time, there was significant difference between RI&IUL, RI&PCL, C&PCL, C&IUL groups as well. The patients in the rectal indomethacine and control group had shorter intervention times than the intrauterine lidocaine and paracervical lidocaine groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Paracervical block with lidocaine, intrauterine lidocaine installation and rectal indomethacine administration were equally effective in pain control during endometrial biopsy with suction curretage.

Keywords: Pain management, endometrium, biopsy

Bahar Sarıibrahim Astepe, Burçin Öğretmenler Yılmaz, Arzu Yavuz, Ünal Türkay, Hasan Terzi. Comparison of paracervical lidocaine, İntrauterine lidocaine and rectal indomethacine for pain control during endometrial sampling with suction curretage. Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 119-125

Sorumlu Yazar: Bahar Sarıibrahim Astepe, Türkiye
LookUs & Online Makale