ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Q ateşi’nin yeterince farkında mıyız? tek merkez deneyimi. [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 66-71 | DOI: 10.5505/ktd.2019.60490

Q ateşi’nin yeterince farkında mıyız? tek merkez deneyimi.

Hasan Tahsin Gozdas1, Fatma Sırmatel1, Şeyda Karabörk2, Hayrettin Akdeniz1
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Bolu
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Bolu

GİRİŞ ve AMAÇ: Q ateşi, Coxiella burnetii’nin neden olduğu bir zoonozdur. Başlıca klinik prezentasyonları pnömoni ve hepatit’tir. Bununla birlikte, birçok farklı klinik prezentasyonlar nedeniyle Q ateşini tanımak güç olabilir. Bu çalışmada, kurumumuzdaki Q ateşi olgularının klinik ve laboratuvar özelliklerini sunarak Q ateşi farkındalığını artırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemiz veri tabanındaki Q ateşi tanılı hastalar retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastaların karakteristikleri, başvurudaki klinik ve laboratuvar değerleri kaydedilmiştir.
BULGULAR: Bu çalışmaya toplam altı hasta dahil edilmiştir. En sık ateş, iştahsızlık ve bitkinlik gibi semptomlar olmak üzere çeşitli klinik prezentasyonlar gözlenmiştir. En sık laboratuvar anormalliği tüm hastalarda saptanan CRP yüksekliğiydi, LDH ve transaminaz yüksekliği bunu takip etmekteydi. Gerek LDH yüksekliği gerekse transaminaz yüksekliği dört hastada mevcuttu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Q ateşini teşhis etmek için kullanılan serolojik yöntemler rutin olarak uygulanmamaktadır, bu yüzden Q ateşi olguları kolayca gözden kaçabilir. Biz inanıyoruz ki, endemik bölgelerde nonspesifik antibiyotik tedavisine yeterli yanıt vermeyen hastalarda Q ateşi daha çok araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Coxiella burnetii, Q ateşi, Türkiye

Are we aware of Q fever enough? experience from a single centre.

Hasan Tahsin Gozdas1, Fatma Sırmatel1, Şeyda Karabörk2, Hayrettin Akdeniz1
1Abant İzzet Baysal University Faculty Of Medicine, Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Bolu
2Abant İzzet Baysal University Faculty Of Medicine, Department Of Medical Microbiology, Bolu

INTRODUCTION: Q fever is a zoonosis caused by Coxiella burnetii. The main clinical presentations are pneumonia and hepatitis. However, it can be difficult to recognise Q fever due to many different clinical presentations. In this study, we aimed to increase the awareness of Q fever by presenting clinical and laboratory features of Q fever cases from our institution.
METHODS: Patients with a diagnosis of Q fever in our hospital database were evaluated retrospectively. Patient characteristics as well as clinical and laboratory values at presentation were recorded.
RESULTS: A total of six patients were included in this study. Various clinical presentation was observed such as fever, anorexia and malaise as the most common symptoms. The most common laboratory abnormality was CRP elevation as being detected in all patients followed by LDH and transaminase elevations, both were found in four patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Serological methods used to diagnose Q fever are not routinely performed, so Q fever cases can be missed easily. We believe that Q fever should be investigated further in patients from endemic regions who did not give adequate response to nonspesific antibiotic treatment.

Keywords: Coxiella burnetii, Q fever, Turkey

Hasan Tahsin Gozdas, Fatma Sırmatel, Şeyda Karabörk, Hayrettin Akdeniz. Are we aware of Q fever enough? experience from a single centre.. Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 66-71

Sorumlu Yazar: Hasan Tahsin Gozdas, Türkiye
LookUs & Online Makale