ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Polikistik over sendromu olgularında meme terminal duktus çapları ve kan akımında değişiklikler [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(3): 104-108 | DOI: 10.5505/ktd.2019.60352

Polikistik over sendromu olgularında meme terminal duktus çapları ve kan akımında değişiklikler

Ruken Yuksekkaya1, Fatih Celikyay1, Mehmet Yuksekkaya2, Fazlı Demirtürk3, MEHMET CAN NACAR4
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Tokat
2Başkent Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği, Ankara
3Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Tokat
4Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Adıyaman

GİRİŞ ve AMAÇ: Polikistik over sendromu (PKOS) doğurganlık çağındaki kadınlarda en sık karşılaşılan jinekolojik ve endokrin bozukluktur. Bu çalışmanın amacı PKOS olgularında meme dokusunda terminal duktus çapları ve rezistivite indeks (RI) değerlerinde olan değişiklikleri gri skala ultrasonografi (US) ve renkli Doppler US (RDUS) ile değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 39 PKOS olgusu ile aynı yaşlardaki 22 sağlıklı ve gönüllü kontrol olgusu dahil edildi. Tüm katılımcıların vücut kitle indeksleri ve parite sayıları kaydedildi. Gri skala US ile terminal duktus çapları ve RDUS ile memenin iç, dış ve retroareolar bölgelerinden RI değerleri ölçülerek her olgu için ortalama RI değeri hesaplandı.
BULGULAR: PKOS olgularında terminal duktus çapları istatistiksel olarak anlamlı şekilde artmıştı (Dağılım; 0,8-4,4mm &1-2,95 mm, Ortalama (Ort) ± Standart Sapma (SS); 2,04 ± 0,73 mm &1,65 ± 0,64 mm; p = 0,04). Bununla birlikte gruplar arasında ortalama RI değerleri arasında istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı (Ort ± SS; 0,68 ± 0,06 & 0,66 ± 0,06; p = 0.432).
TARTIŞMA ve SONUÇ: PKOS olguları ile kontrol grubu arasında meme dokusunda RI değerleri arasında fark yok iken terminal duktus çapları arasında istatistiksel anlamlı farklılık saptandı.

Anahtar Kelimeler: Ultrasonografi, renkli Doppler ultrasonografi, polikistik over sendromu, meme, rezistivite indeksi, terminal duktus çapı

Alterations in terminal duct diameter and blood flow in the breasts of subjects with polycystic ovary syndrome

Ruken Yuksekkaya1, Fatih Celikyay1, Mehmet Yuksekkaya2, Fazlı Demirtürk3, MEHMET CAN NACAR4
1Department of Radiology, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey
2Department of Biomedical Engineering, Baskent University, Ankara, Turkey
3Department of Obstetrics and Gynecology, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey
4Department of Obstetrics and Gynecology, Adiyaman University, Adiyaman, Turkey

INTRODUCTION: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common gynecological and endocrinal disorder amongst women of reproductive age. The aim of this study was to investigate the changes in the diameter of the terminal ducts and resistive index (RI) values of the breasts in subjects with PCOS using gray-scale ultrasonography (US) and Color Doppler Ultrasonography (CDUS).
METHODS: The study and control groups consisted of 39 subjects with PCOS and 22 age-matched, healthy volunteers, respectively. Body mass index and the parity history of all of the participants were recorded. The diameters of the terminal ducts of the both breasts were measured with gray-scale US and the RI values were evaluated at the medial, lateral, and retroareolar regions of the breasts with CDUS. The mean values of RI were calculated for each participant.
RESULTS: The diameter of the terminal ducts were statistically significantly increased in subjects with PCOS (range, 0.80-4.4 mm vs. 1-2.95 mm and mean ± standard deviation (SD), 2.04 ± 0.73 mm vs. 1.65 ± 0.64 mm, respectively; p = 0.04). However, there was no statistically significant difference between PCOS and control groups regarding the mean average RI values (mean ± SD, 0.68 ± 0.06 vs. 0.66 ± 0.06, respectively; p = 0.432).
DISCUSSION AND CONCLUSION: There was no difference regarding the blood flow between two groups, but the diameters of the terminal ducts were increased in PCOS group.

Keywords: Ultrasonography, Color Doppler Ultrasonography, polycystic ovary syndrome, breast, resistive index, diameter of terminal ducts

Ruken Yuksekkaya, Fatih Celikyay, Mehmet Yuksekkaya, Fazlı Demirtürk, MEHMET CAN NACAR. Alterations in terminal duct diameter and blood flow in the breasts of subjects with polycystic ovary syndrome. Kocaeli Med J. 2019; 8(3): 104-108

Sorumlu Yazar: Ruken Yuksekkaya, Türkiye
LookUs & Online Makale