ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Akut Biliyer Pankreatit ve ERCP Sonrası Erken Laparoskopik Kolesistektomi Tek Merkez Sonuçlarımız [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(1): 160-165 | DOI: 10.5505/ktd.2020.59265

Akut Biliyer Pankreatit ve ERCP Sonrası Erken Laparoskopik Kolesistektomi Tek Merkez Sonuçlarımız

Erkan Dalbaşı1, Abidin Tüzün2
1Memorial Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Diyarbakır
2 Sağlık Bi̇li̇mleri̇ Üni̇versi̇tesi̇,Di̇yarbakır Gazi̇ Yaşargi̇l Eği̇ti̇m Ve Araştırma Hastanesi̇,Genel Cerrahi̇ Kli̇ni̇ği̇, Di̇yarbakır

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, kolesistokoledokolitiazis (KKL) ve akut biliyer pankreatit (ABP) nedeniyle endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP) ile koledok taşı temizlenen hastaların, erken laparoskopik kolesistektomi (LK) sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2015 – Temmuz 2019 tarihleri arasında klinik, laboratuar ve görüntüleme yöntemleriyle akut biliyer pankreatit (ABP) tanısı konulan ve ERCP ile koledok taşı tedavi edilen 152 hastadan taburcu edilmeden ilk 48 saat içinde LK yapılan 80 hastanın kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaş, cinsiyet, laboratuvar, üst batın ultrasonografi (USG), manyetik rezonans kolanjiopankreatografi (MRCP ) ve ERCP sonuçları değerlendirildi. Ameliyat süresi, açığa geçme oranı ve cerrahi sonrası hastanede yatış süreleri kaydedildi.
BULGULAR: ABP nedeniyle yatırılan ve KKL tespit edilen 152 hastanın 80 tanesine ERCP sonrası 48 saat içinde LK uygulandı. 80 hastadan 32 (% 40)’ı erkek, 48 (% 60)’ı kadın olup hastaların yaş ortalaması 53,8 idi. USG bulguları değerlendirildiğinde, 58 hastada safra kesesinde ve kese lümeninde milimetrik multiple taş mevcut. 16 hastada safra kesesi lümeninde birkaç adet taş ve safra çamuru vardı. 6 hastada safra kesesinde ve lümende çamur ve kristalloidler vardı. Ranson kriterleri skor ortalaması 2,1 idi. Tüm hastalara MRCP çekilerek KKL teyit edildi. 73 hastada koledok ve intra hepatik safra yolları genişti. ERCP ile koledok taşları temizlendi. 18 hastada koledoğa non-metalik stent takıldı. Tüm hastalara standart LK uygulandı üç hastada yapışıklıklar nedeniyle açık cerrahiye geçildi. Üç hastada safra fistülü görüldü. Fistüller on gün içinde spontan kapandı. Ortalama yatış süreleri 2,5 gündü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: ERCP sonrası erken dönem LK uygun hastalarda tekrarlayan kolesistit ve pankreatit ataklarını ve nüks koledokolitiazisi önlemede etkin bir tedavi seçeneği olduğu kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: kolesistokoledokolitiazis, endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi, laparoskopik kolesistektomi

Early Laparoscopic Cholecystectomy After Acute Biliary Pancreatitis and ERCP Single Center Results

Erkan Dalbaşı1, Abidin Tüzün2
1Memorial Hospital, General Surgery Clinic, Diyarbakır
2Health Scıences Unıversıty, Dıyarbakır Gazı Yasargıl Traınıng And Research Hospıtal, General Surgery Clınıc, Dıyarbakır

INTRODUCTION: In this study, we aimed to evaluate the early laparoscopic cholecystectomy (LC) results of cholecystocholedocholithiasis (CCL) and acute biliary pancreatitis in patients treated with choledocholithiasis by endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP).
METHODS: Between January 2015 and July 2019, the records of 80 patients who underwent LC within the first 48 hours without discharge were evaluated retrospectively from 152 patients who were diagnosed with acute biliary pancreatitis by clinical, laboratory and imaging methods and treated with choledocholithiasis with ERCP. Age, gender, laboratory, upper abdominal ultrasonography (USG), magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP) and ERCP results were evaluated. Duration of surgery, morbidity, mortality and postoperative hospital stay were recorded.
RESULTS: 80 of 152 patients hospitalized for ABP and diagnosed with CCL underwent LC within 48 hours after ERCP. Of 80 patients, 32 (40%) were male and 48 (60%) were female. The mean age of the patients was 53.8. When USG findings were evaluated, 58 patients had millimetric multiple stone in gall bladder and cystic duct. In 16 patients, several stones and sludge in cystic duct. In 6 patients had slugde and crystalloid in gall bladder and cystic duct. The mean score of ranson criteria was 2.1. All patients were confirmed with CCL by MRCP. 73 patients had large common bile duct and intra hepatic bile ducts. Choledochal stones cleared with ERCP. Mean length of hospitalization after LC was 2,5 days.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We believe that it is an effective treatment option to prevent recurrent episodes of cholecystitis and pancreatitis and nuchal choledocholithiasis in patients with early LC after ERCP.

Keywords: cholecystocholedocholithiasis, endoscopic retrogradecholangiopancreatography, laparoscopic cholecystectomy

Erkan Dalbaşı, Abidin Tüzün. Early Laparoscopic Cholecystectomy After Acute Biliary Pancreatitis and ERCP Single Center Results. Kocaeli Med J. 2020; 9(1): 160-165

Sorumlu Yazar: Erkan Dalbaşı, Türkiye
LookUs & Online Makale