ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Cerrahi yaklaşım açısından hipofizer fossa ile ilişkili yapıların morfometrik analizi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 130-134 | DOI: 10.5505/ktd.2018.58815

Cerrahi yaklaşım açısından hipofizer fossa ile ilişkili yapıların morfometrik analizi

Navdar Doğuş Uzun1, Gökşin Nilüfer Yonguç1, Mehmet Ozan Durmaz3, Hamit Selim Karabekir2, Nuket Gocmen Mas1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir
3Sağlık Bilimleri Üniiversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Kafa tabanının morfometrik ve topografik anatomisinin önemi birçok nöroşirürji ve radyoloji yazısında yer almaktadır. Çalışmamızın amacı cerrahi koridorları tanımlamak ve cerrahi yaklaşımda güvenli mesafeler oluşturulmasına yardımcı olunmasını sağlayacak ortalama mesafelerin belirlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Laboratuvarına ait 16 adet kuru kemik cranium incelendi. Tüm kafatası tabanlarında foramen lacerum, foramen rotundum, foramen ovale, fossa hypophysialis, processus clinoideus anterior ve processus clinoideus posterior belirlendi ve bu parametreler arasındaki mesafeler dijital Vernier kumpas ile ölçüldü.
BULGULAR: Foramen rotundum'un sağ taraftaki processus clinoideus anterior'a olan uzaklığı soldan daha büyüktü (p: 0,41). Foramen ovale'nin sol taraftaki processus clinoides posterior'a olan uzaklığı sağdan daha büyüktü (p: 0.010). Diğer parametrelerde sol ve sağ taraflar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Operasyonlar sırasında komplikasyonlar ortaya çıksa da bölgesel anatomiye hakim olunması; ölüm ve morbidite insidansını azaltmaktadır. Yapmış olduğumuz morfometrik ve topografik değerlendirmelerimizin cerrah ve radyologlara rehberlik edeceğine inanmakla birlikte daha geniş ve çok merkezli serilere ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Morfometri, kafa tabanı, nöroşirurji

Morphometric analysis of hypophyseal fossa related structure; in terms of surgical approach

Navdar Doğuş Uzun1, Gökşin Nilüfer Yonguç1, Mehmet Ozan Durmaz3, Hamit Selim Karabekir2, Nuket Gocmen Mas1
1Department of Anatomy, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey
2Department of Neurosurgery, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey
3Department of Neurosurgery, Saglık Bilimleri University, Gulhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The importance of knowledge regarding both the anatomy and the structures of the skull base are cited in many neurosurgery and radiology papers. Therefore, the purposes of our study were to identify the surgical corridors and to determine the mean distances to help establish the safest distances for surgical approaches.
METHODS: We examined 16 dry human skulls of unknown gender that belonged to the Anatomy Department Laboratory of Dokuz Eylul University Medical School. Foramen lacerum (FL), foramen rotundum (FL), foramen ovale (FO), hypophyseal fossa, anterior clinoid process (ACP) and posterior clinoid process (PCP) were determined in all skull bases and distances between these parameters were recorded with digital Vernier caliper which was accurate to millimeters.
RESULTS: The FR’s distance to the ACP on the right side was greater than on the left side ( p: 0.41). The FO’s distance to the PCP on the left side was greater than on the right side (p: 0.010). There were no other statistically significant differences between the left and right sides.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although complications can occur, improved familiarity with the regional anatomy would lower incidences of death and morbidity during surgeries. While we believe that our morphometric and topographic evaluations will help guide surgeons and radiologists, wider series and multi-center studies should be done.

Keywords: Morphometry, skull base, neurosurgery

Navdar Doğuş Uzun, Gökşin Nilüfer Yonguç, Mehmet Ozan Durmaz, Hamit Selim Karabekir, Nuket Gocmen Mas. Morphometric analysis of hypophyseal fossa related structure; in terms of surgical approach. Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 130-134

Sorumlu Yazar: Navdar Doğuş Uzun, Türkiye
LookUs & Online Makale