ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
İntrauterin Gelişme Geriliğinde Plasental Difüzyon Ağırlıklı Görüntülemenin Tanıya Katkısı [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 154-159 | DOI: 10.5505/ktd.2018.56198

İntrauterin Gelişme Geriliğinde Plasental Difüzyon Ağırlıklı Görüntülemenin Tanıya Katkısı

İsa Çam1, Özgür Çakır1, Pınar Çakır2, Ahmet Yalnız2, Yonca Anık1, Ercüment Çiftçi1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Kocaeli
2Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Kocaeli

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, intrauterin gelişme geriliği (İUGG) bulunan hastalarda plasental difüzyon ağırlıklı görüntülemenin (DAG) tanısal değerini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya ultrason(US) ile tanı konulan 25 İUGG' li fetus ve fetal gelişiminin normal olarak saptandığı 22 fetus, toplam 47 olgu dahil edildi. Hasta ve kontrol olguların 3T Manyetik Rezonans (MR) ünitesinde difüzyon ağırlıklı eko-planar (EPI) görüntüleri elde edilerek plasentalarından b-0 ve b-1000 değerleriyle Görünür Difüzyon Katsayısı - Apparent Diffusion Coefficient (ADC) ölçümleri ROI kullanılarak gerçekleştirildi. Ek olarak doğumdan sonra iki grubun doğum ağırlıkları ve prenatal fetal DAG ölçümleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: İUGG'li plasentaların b0, b1000 ve ADC değerleri İUGG olmayanlara göre anlamlı olarak azaldığı saptandı (p<0.0001). İUGG bulunan hastaların doğum ağırlıkları İUGG olmayanlara göre anlamlı derecede düşük gözlendi (p<0.0001). Prenatal b0 ve b1000 değerleri ile doğum ağırlıkları arasında anlamlı korelasyon izlendi (b0; r: 0.924 ve p <0.001, b1000; r: 0.869 ve p <0.001 ).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Plasental DAG incelemesi, İUGG hastaların tanısına önemli bir katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Difüzyon Ağırlıklı Görüntüleme, intrauterin gelişme geriliği, plasenta

Diagnostic Contribution of Plasental Diffusion Weighted Imaging in Intrauterine Growth Restriction

İsa Çam1, Özgür Çakır1, Pınar Çakır2, Ahmet Yalnız2, Yonca Anık1, Ercüment Çiftçi1
1Department of Radiology, Kocaeli University School of Medicine, Kocaeli, Turkey
2Clinic of Radiology, Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to investigate the diagnostic value of placental diffusion-weighted imaging (DWI) in patients with intrauterine growth retardation (IUGR).
METHODS: A total of 47 fetuses with 25 IUGRs diagnosed with ultrasound(US) and 22 fetuses with normal fetal development were included in the study. Diffusion weighted echo-planar (EPI) images were obtained from 3T Magnetic Resonance (MR) units of patient and control subjects and Appearance Diffusion Coefficient (ADC) measurements with b-0 and b-1000 values were obtained from the placenta using ROI. In addition, birth weights of both groups and prenatal fetal DWI measurements were compared after birth.
RESULTS: B0, b1000 and ADC values of placenta in IUGR were found to be significantly decreased compared to those without IUGR (p <0.0001 ). Birth weights of patients with IUGR were significantly lower than those without IUUG (p <0.0001). Significant correlation was observed between prenatal b0 and b1000 values and birth weights (b0; r: 0.924 and p <0.001, b1000; r: 0.869 and p <0.001 ).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Placental DWI examination may be an important contribution to the diagnosis of IUGR patients.

Keywords: Diffusion Weighted Imaging, intrauterine growth retardation, placenta

İsa Çam, Özgür Çakır, Pınar Çakır, Ahmet Yalnız, Yonca Anık, Ercüment Çiftçi. Diagnostic Contribution of Plasental Diffusion Weighted Imaging in Intrauterine Growth Restriction. Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 154-159

Sorumlu Yazar: İsa Çam, Türkiye
LookUs & Online Makale