ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Atriyal fibrilasyon kateter ablasyonunun ekokardiyografik parametreler üzerine etkisi: tek merkez gözlemsel çalışması [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(3): 89-94 | DOI: 10.5505/ktd.2019.50570

Atriyal fibrilasyon kateter ablasyonunun ekokardiyografik parametreler üzerine etkisi: tek merkez gözlemsel çalışması

Barış Akdemir1, Enes Elvin Gül2
1Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Medine Kalp Merkezi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Medine, Suudi Arabistan

GİRİŞ ve AMAÇ: Atriyal fibrilasyon kateter ablasyonunun hastalarda klinik olarak iyileşme sağladığı bilinmektedir. Ayrıca kardiyak fonskiyonları bozulmuş hastalarda da kateter ablasyonunun olumlu etkileri yapılmış olan son çalışmalarla kanıtlanmıştır. Çalışmamızın amacı kateter ablasyonun ekokardiyografik parametreler üzerinde etkisini göstermektir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya AF tanısi almış ardışık 97 hasta dahil edilmiştir. Hastaların bazal ve 6.ay ekokardiyografik verileri karşılaştırılmıştır. Ayrıca nüks olan ve olmayan hasta gruplarının da ekokardiyografik verileri karşılaştırılmıştır.

BULGULAR: Çalışmaya alınan 97 hastanın yaş ortalaması 65.2 ± 8.6 yıl. Hastaların çoğunluğu paroksizmal AF hastasıdır (50/97, 51 %). Hastaların ortalama SVEF 48.7 ± 11.4 % bulunmuştur. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyon (SVEF) değeri 6.ayda bazal değere göre istatistiksel anlamlı olarak yükselmiştir (53.1 ± 10.1 ve 48.7 ± 11.6, p=0.001). Diğer değerler arasında anlamlı fark gösterilmemiştir. Ayrıca nüks olmayan hastaların SVEF değerleri bazal ve 6.ay karşılaştırmasında istatistiksel olarak anlamlı artış izlenmiştir. (48.3 ± 12.2 ve 54.4 ± 9.9, p=0.008).


TARTIŞMA ve SONUÇ: AF katater ablasyonunun sol ventrikül ejeksiyon fraksiyon (SVEF) ve kısmen de sol ventrikül sistol sonu çap (SVSSÇ) üzerine olumlu etkileri izlenmiştir. Klinik olarak bunun yansımasının tespit edilmesi için büyük çaplı randomize çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon, Kateter Ablasyon, Ekokardiyografi

The impact of Atrial Fibrillation Ablation on Echocardiographic parameters: Single Center Experience

Barış Akdemir1, Enes Elvin Gül2
1Bahcesehir University, School Of Medicine, Department Of Cardiology, Istanbul, Turkey
2Medina Cardiac Center, Department of Cardiology, Medina, Saudi Arabia

INTRODUCTION: It is known that atrial fibrillation catheter ablation provides clinical improvement in patients. Positive effects of catheter ablation in patients with impaired cardiac function have also been proven in recent studies. The aim of our study is to show the effect of catheter ablation on echocardiographic parameters.

METHODS: 97 consecutive patients diagnosed with AF were included in the study. Basal and 6th month echocardiographic data of the patients were compared. Echocardiographic data of patient groups with or without recurrence were also compared.

RESULTS: The mean age of 97 patients included in the study was 65.2 ± 8.6 years. The majority of the patients was paroxysmal AF patients (50/97, 51%). The mean LVEF of the patients was found 48.7 ± 11.4%. Left ventricular ejection fraction (LVEF) increased statistically significant compared to the basal value in the 6th month (53.1 ± 10.1 and 48.7 ± 11.6, p = 0.001). No significant difference was shown among the other values. Moreover, a statistically significant increase was observed in LVEF values of the patients without recurrence in the comparison of their basal and 6th-month values. (48.3 ± 12.2 and 54.4 ± 9.9, p = 0.008).


DISCUSSION AND CONCLUSION: AF catheter ablation was observed to have positive effects on LVEF and partly on LVESD. Large-scale randomized studies are required to detect its clinical repercussion.

Keywords: Atrial Fibrillation, Catheter Ablation, Echocardiography

Barış Akdemir, Enes Elvin Gül. The impact of Atrial Fibrillation Ablation on Echocardiographic parameters: Single Center Experience. Kocaeli Med J. 2019; 8(3): 89-94

Sorumlu Yazar: Barış Akdemir, Türkiye
LookUs & Online Makale