ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Hemşirelik Öğrencilerinde Premenstrual Sendromun ve Etkileyen Faktörleri İncelenmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 38-45 | DOI: 10.5505/ktd.2019.46873

Hemşirelik Öğrencilerinde Premenstrual Sendromun ve Etkileyen Faktörleri İncelenmesi

Sevgül Dönmez1, Süreyya Gümüşsoy2
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Anabilim Dalı, Muğla
2Ege Universitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Bornova/Izmir/Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Menstruasyon, kadın hayatının yaklaşık 30-35 yılını kapsayan fizyolojik bir durum olmakla birlikte menstruel dönemde üreme çağındaki pek çok kadını olumsuz etkileyen problemler de görülebilmektedir. Menstrual döneme ilişkin en çok görülen problemler arasında amenore, dismenore, disfonksiyonel uterus kanamaları ve premenstruel sendrom yer almaktadır. Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinde premenstrual sendrom (PMS) görülme sıklığı ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla planlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, Gaziantep ilinde bulunan bir üniversitede okuyan 319 hemşirelik kız öğrencisi ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak; Tanılama Formu ve Premenstüel Sendrom Ölçeği (PMSÖ) kullanılmıştır.
BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalaması 20.16±1.50 olup %75.5'inin gelir durumunun orta seviyede olduğu saptanmıştır. Çalışmada PMSÖ toplam puan ortalamasının 122.20±39.54 (min=44, max=220) olup, PMS prevalansının %63.0 olduğu bulunmuştur. Premenstruel dönemde öğrencilerin %63.3’ünde depresif duygulanım, %39.8’inde anksiyete, %73.0’ünde yorgunluk, %67.1’inde sinirlilik, %48.9’unda depresif düşünceler, %67.7’sinde ağrı, %64.9’unda iştah değişimleri, %56.1’inde uyku değişimleri ve %60.2'sinde şişkinlik yakınmalarının görüldüğü belirlenmiştir. Ayrıca menarş olduklarında öğrencilerin %33.5'inin korktuğu ve %74.0'ünün ise bu durumu ilk olarak annesiyle paylaştıkları belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın sonucunda öğrencilerin yarısından fazlasının PMS yaşadığı ve yaklaşık dörtte üçünün PMS'den kaynaklı yaşam aktivitelerinin olumsuz etkilendiği saptanmıştır. PMS'nin olumsuz etkilerini azaltmak için öğrencilerin PMS'ye yönelik farkındalıklarının artırılması ve sağlık çalışanları bu durumla baş etmede kullanılabilecek yöntemler konusunda öğrencilere eğitim ve danışmanlık hizmeti vermelidir.

Anahtar Kelimeler: Premenstruel sendrom, hemşirelik, menstruasyon

Premenstrual Syndrome in Nursing Students and The Affecting Factors

Sevgül Dönmez1, Süreyya Gümüşsoy2
1Muğla Sıtkı Koçman University Institute of Health Sciences Department of Nursing Muğla-Turkey
2Ege University Atatürk Health Care Vocational School, Izmir/Turkey

INTRODUCTION: Menstruation is a physiological event involving 30-35 years of female life, and problems related to the menstrual cycle negatively affect many women in reproductive age. The most common menstrual problems are amenorrhea, dysmenorrhoea, dysfunctional uterine bleeding, and premenstrual syndrome. This study was designed to determine the prevalence of premenstrual syndrome in female nursing students and the affecting factors.
METHODS: This descriptive study was conducted with 319 female nursing students studying at a university in Gaziantep between October 2017 and November 2017. Students were surveyed by using the personal information form and Premenstrual Syndrome Scale.
RESULTS: The mean score for the overall scale was 122.20±39.54 and the prevalence of PMS was 63.0%. The analysis of the mean subscale scores in terms of the cutoff point revealed that in the premenstrual period, of the participants 63.3% experienced depressive mood, 39.8% had anxiety, 73.0% had fatigue, 67.1% had irritability, 48.9% had depressive thoughts, 67.7% had pain, 64.9% experienced a change of appetite, 56.1% experienced changes in sleep patterns, and 60.2% had bloating complaints.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that more than half of the students experienced PMS and approximately one-third of them were affected by PMS–related life activities negatively.

Keywords: Premenstrual syndrome, nursing students, menstruation

Sevgül Dönmez, Süreyya Gümüşsoy. Premenstrual Syndrome in Nursing Students and The Affecting Factors. Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 38-45

Sorumlu Yazar: Sevgül Dönmez, Türkiye
LookUs & Online Makale