ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Lepra Hastalarında Öz Bakım Gücünün Değerlendirilmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 77-82 | DOI: 10.5505/ktd.2018.38268

Lepra Hastalarında Öz Bakım Gücünün Değerlendirilmesi

Hülya Nazik1, Feride Çoban Gül2, Fatih Cem Gül3, Selçuk Nazik4, Ramazan Azim Okay5, Mehmet Kamil Mülayim1, Perihan Öztürk1, Betül Demir6
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji AD, Kahramanmaraş
2Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Elazığ
3Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, Elazığ
4Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Kahramanmaraş
5Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD, Kahramanmaraş
6Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji AD, Elazığ

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı cüzzam hastalarında öz bakım gücünün değerlendirilmesi ve öz bakım gücünü etkileyen faktörlerin belirlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, toplam 26 cüzzam hastasının dahil edildiği tanımlayıcı, kesitsel tipte bir araştırmadır. Hastaların demografik özellikleri ve öz bakım gücü ölçeğine ilişkin verileri karşılıklı görüşme yöntemi ile elde edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 27 cüzzam olgusunun %53,8’inin (n=14) düşük seviyede, %46,2’sinin (n=12) ise orta düzeyde öz bakım gücüne sahip olduğu tespit edildi. Cinsiyet, eğitim durumu, çalışma durumu, ekonomik düzey ve aile yapısı ile öz bakım gücü arasında anlamlı bir ilişki yoktu (sırası ile p değerleri 0,555, 0,636, 0,208, 0,340, 0,951 ). Öz bakım gücü yaş, hastalık süresi, el-ayak sakatlık evresi ve göz sakatlık evresi ile negatif yönde koreleyken; aile birey sayısıyla pozitif yönde koreleydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Öz bakım gücü, geç tedavi edilmiş ve sekelle sonuçlanmış lepra hastalarında olumsuz etkilenmiştir. Hastaların kendi kendilerine yetebilme gücünün olumsuz etkilendiği sağlık çalışanları tarafından bilinmeli ve hastaların rehabilitasyonunda göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Cüzzam hastalığı, Lepra sekeli, Öz bakım gücü ölçeği

Evaluation Of Self-Care Power In Leprosy Patients

Hülya Nazik1, Feride Çoban Gül2, Fatih Cem Gül3, Selçuk Nazik4, Ramazan Azim Okay5, Mehmet Kamil Mülayim1, Perihan Öztürk1, Betül Demir6
1Department Of Dermatology, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş
2Department Of Dermatology, Elazıg Training and Research Hospital, Elazığ
3Department Of Ophthalmology, Elazıg Training and Research Hospital, Elazığ
4Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology,Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş
5Department Of Public Health, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş
6Department Of Dermatology, Fırat University Faculty of Medicine, Elazığ

INTRODUCTION: Aim of this study is to evaluate self-care power in leprosy patients and to determine factors that affect self-care power.
METHODS: The study was a descriptive, cross-sectional study involving a total of 26 leprosy patients. Data on demographic characteristics and self-care power of the patients were obtained by interview.
RESULTS: It was determined that 53,8% (n = 14) of the 27 leprosy cases included in the study had low self-care power and 46,2% (n = 12) had moderate self-care power. There was no significant relationship between gender, educational status, working status, economic level and family structure and self-care power (p values 0,555, 0,636, 0,208, 0,340, 0,951, respectively). Self-care power correlated negatively with age, disease duration, hand-foot disability and eye disability; correlated positively with the number of family members ( r values 0,279, 0,855, 0,619, 0,568, 0,302, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Self-care power was negatively impacted on late-treated and disabled leprosy patients. It should be known by health care providers that self-sufficiency of patients is negatively affected and this should be taken into account in rehabilitation of patients.

Keywords: Leprosy, Leprosy sequelae, Self-care power scale

Hülya Nazik, Feride Çoban Gül, Fatih Cem Gül, Selçuk Nazik, Ramazan Azim Okay, Mehmet Kamil Mülayim, Perihan Öztürk, Betül Demir. Evaluation Of Self-Care Power In Leprosy Patients. Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 77-82

Sorumlu Yazar: Hülya Nazik, Türkiye
LookUs & Online Makale