ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
İntestinal İskemi/Reperfüzyon Hasarının Hafifletilmesinde p-Kumarik asit’in Rolü [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(1): 166-173 | DOI: 10.5505/ktd.2020.38233

İntestinal İskemi/Reperfüzyon Hasarının Hafifletilmesinde p-Kumarik asit’in Rolü

Ayhan Tanyeli1, Fazile Nur Ekinci Akdemir2, Ersen Eraslan3, Mustafa Can guler1, Saime Özbek Sebin1, İlhami Gulcin4
1Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
2Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı
3Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı
4Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma intestinal iskemi/reperfüzyon (İ/R) hasarına karşı p-kumarik asit’ in koruyucu rolünü araştırmak amacıyla planlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu amaçla, çalışmamızda deneysel intestinal İ/R hasar modeli oluşturuldu. p-Kumarik asit ve İ/R gruplarında, süperior mezenterik arter 1 saat süreyle klemplendi. Bu sürenin sonunda klemp açıldı ve 2 saat süreyle reperfüzyona izin verildi.2 saatin sonunda, sıçanlar sakrifiye edildi ve intestinal doku örnekleri hızlıca toplandı.
BULGULAR: İ/R’ye bağlı olarak şiddetli oksidatif hasardan dolayı MPO aktivitesi, MDA seviyesi, TOS and OSI değerlerinin arttığı belirlendi. İlaveten İ/R grubunda TAC değeri ve SOD aktivitesi azaldı. Ayrıca, İ/R + p-kumarik asit (50 ve 100 mg/kg) gruplarında MPO aktivitesi, MDA seviyesi, TOS and OSI değerleri azalırken TAC değeri ve SOD aktivitesi arttı. Dahası, p-kumarik asit 50 mg/kg grubu ile karşılaştırıldığı zaman p-kumarik asit 100 mg/kg grubunda TAC değeri ve SOD aktivitesi daha fazla artarken OSI ve TOS değerleri daha fazla azaldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: p-Kumaraik asit’ in farklı dozları deney hayvanlarında intestinal İ/R (1saat: 2saat) hasara karşı koruyucu etki gösterdiği söylenilebilir.

Anahtar Kelimeler: İntestinal iskemi/reperfüzyon, oksidatif stress, p-kumarik asit, sıçan.

Role of p-Coumaric acid in Alleviating of the Intestinal Ischemia/Reperfusion Injury

Ayhan Tanyeli1, Fazile Nur Ekinci Akdemir2, Ersen Eraslan3, Mustafa Can guler1, Saime Özbek Sebin1, İlhami Gulcin4
1Ağrı İbrahim Çeçen University, High School of Health, Department of Nutrition and Dietetics
2Atatürk University, Faculty of Medicine, Department of Physiology
3Bozok University, Faculty of Medicine, Department of Physiology
4Atatürk University, Faculty of Science, Department of Chemistry

INTRODUCTION: This study was planned to investigate the protective role of p-coumaric acid against intestinal ischemia/reperfusion (I/R) injury.
METHODS: For this purpose, an experimental intestinal I/R model was established in our study. In the p-coumaric acid and I/R groups, superior mesenteric artery was clamped for 1 h. Then, the clamp was removed and reperfusion was allowed for 2 h. At the end of 2h, rats were sacrificed and intestinal tissue samples were collected rapidly.
RESULTS: It was determined that MPO activity, MDA levels, TOS and OSI values increased due to severe oxidative damage depending on I/R. In addition, TAC value and SOD activity decreased in the I/R group. Also, TAC value and SOD activity increased while TOS, OSI values, MPO activity and MDA level were reducing in the I/R + p-coumaric acid (50 and 100 mg/kg bw.) groups. Moreover, in the p-coumaric acid 100 mg/kg group, TAC value and SOD activity more increased and OSI, TOS values more decreased compared with p-coumaric acid 50 mg/kg group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It can say that the different doses of the p-coumaric acid demonstrated protective effects against intestinal I/R (1hour: 2hour) injury in experimental animals.

Keywords: Intestinal ischemia/reperfusion, oxidative stress, p-coumaric acid, rat

Ayhan Tanyeli, Fazile Nur Ekinci Akdemir, Ersen Eraslan, Mustafa Can guler, Saime Özbek Sebin, İlhami Gulcin. Role of p-Coumaric acid in Alleviating of the Intestinal Ischemia/Reperfusion Injury. Kocaeli Med J. 2020; 9(1): 166-173

Sorumlu Yazar: Fazile Nur Ekinci Akdemir, Türkiye
LookUs & Online Makale