ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Lomber Disk Hernili Erkeklerde Ağrının Erektil Fonksiyon Üzerine Etkisi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 46-50 | DOI: 10.5505/ktd.2019.38039

Lomber Disk Hernili Erkeklerde Ağrının Erektil Fonksiyon Üzerine Etkisi

murat dursun1, Sakir Ongun1, yucel Hitay2
1Bahçelievler Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Bahçelievler Devlet Hastanesi, Beyin Cerrahi Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Lomber disk hernisi (LDH) mevcut olan erkeklerde erektil disfonksiyon varlığını ve ağrının şiddetinin erektil fonksiyonlar üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 30-60 yaş arası, bel ağrısı nedeniyle beyin cerrahi polikliniğine başvuran 64 erkek hasta çalışmaya dahil edildi. Kontrol grubu olarak, üroloji veya beyin cerrahi polikliniklerine başka sebeplerle başvuran 56 erkek belirlendi. LDH mevcut olan hastalarda ağrının şiddetini değerlendirmek için Visuel Analog Skala (VAS) kullanıldı. ereksiyon durumunu değerlendirmek için tüm hastalara Uluslarası Erektil Fonskiyon Değerlendirme (IIEF-5) kısa formu doldurtuldu.
BULGULAR: LDH mevcut olan erkeklerin yaş ortalaması 39,3±4,1; kontrol grubunun yaş ortalaması 40,5±3,4 olarak belirlendi ve iki grup arasında istatistiksel fark saptanmadı. LDH mevcut olan 28 erkekte (%43,7) Erektil Disfonksiyon (ED) mevcut iken,kontrol grubundaki 14 erkekte (%25) ED tespit edilmiştir. Tüm bireyler değerlendirildiğinde LDH mevcut olanlarda ED istatistiksel anlamlı olarak fazla bulunmuştur(p<0,05). LDH olanlarda ED’nin ağrı ile ilişkisi karşılaştırıldığında; ED olan 7 erkekte hafif ağrı (VAS<5) tespit edilmiştir. Aynı şekilde 21 erkekte şiddetli ağrı (VAS≥5) belirlenmiştir. ED varlığı ağrı şiddeti ile doğru orantılı olarak artmaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: LDH hastalarında ED sıklığının daha fazla olduğu ve ağrının şiddeti ile orantılı olarak arttığı gösterilmiştir. Erektil disfonksiyon ve lumbosakral disk hastalığı arasındaki korelasyonun mevcudiyeti nedeniyle LDH olan hastalarda hekimler tarafından erektil fonksiyonun rutin olarak değerlendirilmesi gerekir.

Anahtar Kelimeler: lomber disk hernisi, erektil disfonksiyon, bel ağrısı, IIEF, VAS

Effect of The Pain on Erectile Function in Men with Lumbar Disc Hernia

murat dursun1, Sakir Ongun1, yucel Hitay2
1Bahcelievler State Hospital Department of Urology, Istanbul, Turkey
2Bahcelievler State Hospital Department of Neurosurgery, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to evaluate the presence of erectile dysfunction in men with lumbar disc herniation and the effects of pain severity on erectile functions.
METHODS: 64 male patients aged between 30 and 60 years who were admitted to the neurosurgery clinic for low back pain were included in the study. The control group consisted of 56 males who applied to urology or neurosurgery clinics for other reasons. Visuel Analogue Scale (VAS) was used to evaluate the severity of pain in patients with lumbar disc hernia(LDH). To assess the erection status, all patients were filled with the International Erectile Function Assessment (IIEF-5) short form.
RESULTS: The mean age of men with LDH was 39.3 ± 4.1, the mean age of the control group was 40.5 ± 3.4 years and there was no statistical difference between the two groups. ED was present in 28 men (43.7%) with LDH and 14 men in the control group (25%). When all individuals were evaluated, ED was significantly higher in those with LDH (p <0.05).When the relation of ED with pain in LDH patients is compared; 7 men with ED had mild pain (VAS <5). Likewise, 21 men had severe pain (VAS≥5).The presence of ED is directly proportional to the severity of pain.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been shown that ED frequency is higher in LDH patients and increases in proportion to the severity of pain.Erectile function should be routinely evaluated by physicians in patients with LDH due to the presence of correlation between erectile dysfunction and lumbosacral disc disease.

Keywords: lumbar disc hernia, erectile dysfunction, back pain, IIEF, VAS

murat dursun, Sakir Ongun, yucel Hitay. Effect of The Pain on Erectile Function in Men with Lumbar Disc Hernia. Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 46-50

Sorumlu Yazar: murat dursun, Türkiye
LookUs & Online Makale