ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) uygulanan hastaların entegre pulmoner index (IPI) monitörizasyonu ile takibi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 41-46 | DOI: 10.5505/ktd.2018.37928

Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) uygulanan hastaların entegre pulmoner index (IPI) monitörizasyonu ile takibi

Abdullah Aydın Özcan1, Gülcan Berkel2
1Anestezioloji Ve Reanimasyon, Marmara Üniveristesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
2Ağız, Di̇ş Ve Çene Cerrahisi, Marmara Üniveristesi Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Entegre pulmoner indeks (EPİ); oksijen satürasyonu, End-tidal karbondoksit konsantrasyonu,solunum sayısı ve kalp hızı değerlerinin ortak matematiksel analiziyle elde edilen indeks değeridir.
Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) ameliyatı, parkinson hastalığı, esansiyel tremor ve distoni gibi hareket bozukluklarının tedavisinde sedasyon altında beyine elektrod yerleştirilmesi işlemidir.
Genellikle bu hasta grubu, orta yaş ve üstü olup, çoğu zaman yandaş bir sistemik hastalıkları da vardır.
çalışmamızda DBS için sedasyon uygulanan hastaların takiplerinde EPİ ve oksijen satürasyonu (SpO2) kullanımının solunumu etkilemesi ve erken farkındalık yaratması üzerine olan etkilerini görmeyi hedefledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Etik komite onayı sonrası 2015-2017 yılları arasında sedasyon ile dexmedetomidine uygulanan ve monitörizasyonda EPİ kullanılan (Grup EPİ) ve kullanılmayan (Grup PO) hastaları retrospektif olarak inceledik. Hastaların yaş, cinsiyet, ASA sınıflaması, yandaş hastalıkları ve kullandıkları ilaçlar ile sedasyon sırasındaki kan basıncı, kalp hızı, SpO2, solunum sayısı, ve EPi kullanılan hastalarda EPİ değerleri, işlem süreleri ve erken postoperatif komplikasyonlar incelendi. Sedasyon değerlendirmesi Observer Assessment of Alertness/Sedation Skor(OAA/SS) kullanılarak yapıldı. Ağrılı işlemler sırasında uygulanan propofol ve midazolam dozları da karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmamızda sedasyon için deksmedetomidin uygulandığımız hasta gruplarında benzer hemodinamik ve solunumsal değişiklikler gözlendi. Grup PO’de sedasyon için ilaç uygulanan dönemlerde EPİ değerlerinin hafif düşmesine rağmen yeterli solunumun sağlandığını izledik. SpO2 değeri 2. sedasyon dönemi dışında Grup EPİ'de anlamlı yüksek bulundu (p<0,01). Grup EPİ'de sadece 1 hastada, Grup PO'da 2 hastada solunumsal desteğe ihtiyaç duyuldu. Grup EPİ'de EPİ değerleri sedasyon döneminde daha yüksekken, nörolojik muayene sırasında düşük (p<0,01) bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: EPİ monitörizasyonunun uzun sedasyon gerektiren DBs hasta grubunda ani solunumsal değişikliklerde erken farkındalık oluşturmasıyla faydalı olabileceğini düşündük.

Anahtar Kelimeler: Entegre pulmoner indeks, Derin beyin stimülasyonu, Sedasyon

Evaluation of Integrated Pulmonary Index monitoring during sedation for Deep Brain Stimulation

Abdullah Aydın Özcan1, Gülcan Berkel2
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Marmara Univeristy, Institude Of Neurological Sciences, İstanbul, Turkey
2Department Of Oral And Maxillofacial Surgery, Marmara Univeristy Faculty Of Dentistry, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The Integrated Pulmoner Index (IPI) is a mathematically determined factor calculated from measured end tidal carbon dioxide (ETCO2), respiratory rate, Oxygen saturation (SpO2) and pulse rate.
Deep Brain stimulation (DBS) is a minimally invasive surgery for various movement disorders. During this procedure, electrodes and placed in target nuclei and performed under sedation. DBS patients were especially old and have comorbid medical conditions. We aimed to assess the early detection of respiratory adverse effects by the use of IPI andSpO2 monitorization.
METHODS: After receiving Ethics committee's approval, we reviewed retrospectively, patients' characteristics of age, gender, ASA status, coexisting diseases, sedation technique, drugs used, prosedüre durations and early complications. The study groups were determined as having IPI monitorization (Group IPI or not (Group PO). We also revised patients' heart rate, respiratory rate, SpO2, mean arterial pressure. Sedation was assessed with Observer Assessment of Alertness/Sedation Score (OAA/SS) and total amount of propofol and midazolam added during pain.
RESULTS: We observed similar hemodynamic and respiratory effects during sedation with dexmedetomidine. Group IPI have lower IPI values during sedation period compared with period of neurological assessment but respiratory status was sufficient. SpO2 data was found higher in Group IPI (p<0,01). In Group IPI only one patient and in Group PO 2 patients need respiratory support. In Group IPI, IPI values were found higher in sedation than neurological assessment duration (p<0,01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Currently, there is limited data validating in DBS practice. IPI monitoring can early detect sudden respiratory changes in patients during DBS.

Keywords: Integrated pulmonery index, Deep brain stimülation, Sedation

Abdullah Aydın Özcan, Gülcan Berkel. Evaluation of Integrated Pulmonary Index monitoring during sedation for Deep Brain Stimulation. Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 41-46

Sorumlu Yazar: Abdullah Aydın Özcan, Türkiye
LookUs & Online Makale