ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda santral olarak yerleştirilen santral venöz kateterlerin retrospektif analizi: 50 olgu ile deneyimlerimiz [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 161-169 | DOI: 10.5505/ktd.2019.37029

Düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda santral olarak yerleştirilen santral venöz kateterlerin retrospektif analizi: 50 olgu ile deneyimlerimiz

Gülseren Yılmaz, Nevin Aydın, Osman Esen, Naime Yalçın, Özal Adıyeke, Ziya Salihoğlu, Abdurrahim Derbent
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Santral ven kateterlerin (SVK) kullanımı, çocuklarda uzun süreli sıvı tedavi sağlanmasına izin verir. Amacımız, SVK yerleştirilen düşük doğum ağırlıklı yenidoğan bebeklerin klinik özellikleri ve tedavi sonuçlarını sunmaktır.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışma, düşük doğum ağırlıklı, ortalama yaşı 81.3 ± 55.3 gün olan 50 olgunun (37 kız, 13 erkek) tıbbi dosya ve bilgisayar kayıtlarından elde edilen veriler kullanılarak yapıldı. Olgular üçüncü basamak bakım merkezinin neonatoloji bölümünde tedavi edildi. Demografik, klinik ve hematolojik değişkenler arasındaki ilişki araştırıldı.
BULGULAR: Olgular düşük doğum ağırlıklı olup büyük çoğunluğunda komorbidite vardı (n = 46,% 92). Komplikasyonlar 14 olguda (% 28) kaydedildi ve 9 (% 18) olguda revizyon gerekli oldu. Kateter enfeksiyonu 18 (% 36) olguda saptandı.Takılan kateter ucu en sık olarak 5. (n = 12,% 24) ve 6. (n = 9,% 18) kosta seviyesinde olduğu saptandı. Enfeksiyon 15 (% 30) olguda kateterin çıkarılma nedeniydi. SVK'in uzun süre kullanıldığı (p = 0.027) olgularda ve trombosit sayısı belirgin olarak yüksek (p = 0.032) olgularda revizyon uygulama oranı anlamlı derecede yüksekti. Enfeksiyon nedeniyle çıkartılması gereken SVK’lı olgularda aktive parsiyel tromboplastin süresi belirgin olarak uzundu (p = 0.045 ).


TARTIŞMA ve SONUÇ: Düşük doğum ağırlıklı olgular genellikle komorbiditeye sahiptirler ve komplikasyonlara karşı hassastırlar. Bu olgulara uzun süreli sıvı tedavi gerekebilir ve SVK'ler ilaç uygulama ve parenteral nutrisyon için gerekli olabilir. Bu çalışmayla, SVK’ların düşük doğum ağırlıklı bebeklerde uzun süreli sıvı ve ilaç tedavi için güvenli ve pratik bir erişim yolu oluşturduğu bir kez daha gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, düşük doğum ağırlıklı, santral ven katateri, komplikasyon

Retrospective analysis of centrally inserted central venous catheters in low birth weight neonates: our experience with 50 cases

Gülseren Yılmaz, Nevin Aydın, Osman Esen, Naime Yalçın, Özal Adıyeke, Ziya Salihoğlu, Abdurrahim Derbent
University of Health Sciences, Department of Anaesthesiology and Reanimation, Istanbul Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital

INTRODUCTION: The use of centrally inserted central venous catheters (CICCs) allows maintenance of
prolonged intravenous access in children. Our aim was to outline the characteristics of
the low birth weight new-born population that received CICC and to present our
therapeutic outcomes.
METHODS: This retrospective study was performed using data derived from the medical files of 50
infants (37 females, 13 males) aged 81.3±55.3 days. Patients were treated in the
neonatology department of our tertiary care centre. Relationship between
demographic, clinical and hematologic variables was investigated.
RESULTS: The vast majority of our patients had comorbidities (n=46, 92%). Complications were
noted in 14 patients (28%) and revision was necessary in 9 (18%) cases. Catheter
infection was evident in 18 patients (36%), while the tip of the catheter was most
commonly detected at the levels of 5th (n=12, 24%) and 6th (n=9, 18%) costa. The
reason for removal of the catheter was infection in only 15 (30%) of cases. The
durability of CICC was significantly longer (p=0.027) and platelet count was notably
higher (p=0.032) in patients that underwent revision intervention. In patients with
infectious aetiology for removal of CICC, activated partial thromboplastin time was
remarkably longer (p=0.045).


DISCUSSION AND CONCLUSION: We suggest that CICCs constitute a reliable, safe and practical route of access for
prolonged intravenous treatment in infants with low birthweight. Identification of
patients who may require revision intervention and increased awareness on catheter
infection may improve success rate and decrease the likelihood of complications and
hazards.

Keywords: New-born, underweight, centrally inserted central catheter, complication

Gülseren Yılmaz, Nevin Aydın, Osman Esen, Naime Yalçın, Özal Adıyeke, Ziya Salihoğlu, Abdurrahim Derbent. Retrospective analysis of centrally inserted central venous catheters in low birth weight neonates: our experience with 50 cases. Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 161-169

Sorumlu Yazar: Osman Esen, Türkiye
LookUs & Online Makale