ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Çocukluk yaş grubunda izole pulmoner kapak yetersizliğinin sağ ventrikül diyastolik fonksiyonlarına etkisi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 61-65 | DOI: 10.5505/ktd.2019.34356

Çocukluk yaş grubunda izole pulmoner kapak yetersizliğinin sağ ventrikül diyastolik fonksiyonlarına etkisi

Mehtap Akbalık Kara1, Pelin Ayyıldız2, Metin Sungur3, Nazlihan Gunal4, Mehmet Kemal Baysal5
1Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Nefroloji bölümü, Diyarbakır
2Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
3İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
4Medicana International Ankara, Çocuk Kardiyoloji Bölümü, Ankara
5Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Samsun

GİRİŞ ve AMAÇ: İzole pulmoner kapak yetersizliği (IPKY) nadir görülen bir klinik durumdur ve genellikle yıllarca iyi tolere edilir. IPKY'de sağ ventrikül diyastolik fonksiyonlarını değerlendirmek istedik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma grubu, kurumumuza yönlendirilen 3 kız ve 10 erkek çocuk hastadan oluşuyordu. Hastalar 5-16 yaş arasındaydı. Bu hastalar yaş ve cinsiyete göre benzer bir grup olan 27 sağlıklı çocukla karşılaştırıldı. Tüm hastalar için ayrıntılı fizik muayene, elektrokardiyogram, ekokardiyografi ve akciğer grafisi çekildi.
BULGULAR: Çalışmamızda grup (grup I) 13 IPKY hastasından oluşuyordu. Kontrol grubunda (grup II) 6-19 yaşları arasında 27 çocuk (15 kız, 12 erkek) vardı. Grup I ve II arasında pik erken diyastolik akım hızlarında (E) istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. Gruplar arasında pik geç diyastolik akım hızı (A) ile istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Grup I'de Grup II ile karşılaştırıldığında E: A oranı anlamlı olarak azdı. Grup II ile karşılaştırıldığında grup I'de izovolemik gevşeme süresi (IVRT) uzundu, ancak gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Gruplar arasında karşılaştırıldığında; grup I'de E hız zaman integrali (VTI E) az, A hız zaman integrali (VTI A) aynı ve VTI E / A azalmıştı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Her ne kadar IPVR'nin iyi huylu bir lezyon olduğu kabul edilmese de bu hastalarda sağ ventrikül diyastolik disfonksiyonunun olduğunu gördük. Bu arada, klinik semptomlar ortaya çıkmadan önce aritmi ve sağ taraflı yetmezliğin belirlenmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner kapak, yetersizlik, diyastolik fonksiyon.

Right ventricular diastolic functions in pediatric patients with isolated pulmonary valve regurgitation

Mehtap Akbalık Kara1, Pelin Ayyıldız2, Metin Sungur3, Nazlihan Gunal4, Mehmet Kemal Baysal5
1Diyarbakır Childrens Hospital, Pediatric Nephrology Department, Diyarbakır
2Mehmet Akif Ersoy Chest and Cardiovascular Surgery Educational Research Hospital, Pediatric Cardiology Department, İstanbul
3İstanbul Kartal Koşuyolu Educational Research Hospital, Pediatric Cardiology Department,İstanbul
4Medicana International Ankara Hospital, Pediatric Cardiology Department Ankara
5Ondokuz Mayıs University Faculty Of Medicine, Department of Pediatric Cardiology,Samsun

INTRODUCTION: Isolated pulmonary valve regurgitation (IPVR) is a rare clinical entity is usually well tolerated for many years. We wanted to evaluate right ventricular diastolic functions in IPVR.
METHODS: The study group was consisted of 3 girls and 10 boys who were referred to our instution. Patients were aged between 5-16 years. These patients compared with 27 age and sex matched healthy children. All patients detailed physical examination, electrocardiogram, echocardiography and chest X-ray were recorded.
RESULTS: In our study the group (group I) was consisted of 13 IPVR patients. In the control group ( group II ) there were 27 children (15 girls, 12 boys) aged between 6-19 years There was statistically significant difference in peak early diastolic flow velocity (E) between group I and II. There was no statistically significant difference in peak late diastolic flow velocity (A) between groups. The E: A ratio was significantly decreased in group I when compared with group II.Isovolemic relaxation time (IVRT) was prolonged in group I when compared with group II but it was not statistically significant different between groups. When compared between groups; in group I the E velocity time integral (VTI E) was decreased, A velocity time integral was (VTI A) was unchanged and VTI E/A was decreased.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although it is consent that IPVR is a benign lesion we found that right ventricular diastolic dysfunction in this patients. Worthwhile it is important to determine the arrythmias and right sided failure before the clinical symptoms appear.


Keywords: Pulmonary valve, regurgitation, diastolic function.

Mehtap Akbalık Kara, Pelin Ayyıldız, Metin Sungur, Nazlihan Gunal, Mehmet Kemal Baysal. Right ventricular diastolic functions in pediatric patients with isolated pulmonary valve regurgitation. Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 61-65

Sorumlu Yazar: Mehtap Akbalık Kara, Türkiye
LookUs & Online Makale