ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Laparoskopik ve konvansiyonel insizyonel herni tamiri: Retrospektif bir analiz [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 87-91 | DOI: 10.5505/ktd.2018.30932

Laparoskopik ve konvansiyonel insizyonel herni tamiri: Retrospektif bir analiz

Mustafa Celalettin Haksal1, Cem Gezen1, Nuri Okkabaz2, Merih Yılmaz1, Mustafa Öncel1
1Medipol Üniversitesi Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: İnsizyonel herni tamirinde laparoskopik ve açık yöntemlerin kısa dönem sonuçlara etkisinin araştırılması
YÖNTEM ve GEREÇLER: İnsizyonel herni nedeniyle laparoskopik veya açık olarak opere edilen hastalar retrospektif olarak tarandı. Gruplarda demografik veriler, hastalığa ve operasyona ait veriler ile kısa dönem sonuçlar irdelendi.
BULGULAR: 33 hastanın 19 [12 kadın (%63,2), ortalama yaş: 53,5±15,1] açık yöntemle ameliyat edilirken, 14 [11 kadın (%78,5), ortalama yaş: 59,1±14,2] hasta laparoskopik yöntemle ameliyat edildi. Vücut kitle indeksi laparoskopik grupta daha yüksek görüldü (30,3±4,6 karşın 34,4±6,3, p=0,041). Herni defektlerinin büyüklüğü açık karşın laparoskopi 7,6±4,8 cm ile 8,9±3,1 cm idi, p=0.404. Operasyon süreleri açıkta 100 (40-300) dakika iken, laparoskopide 77,5 (35-150) dakika idi, p=0.071. Yatış süreleri ise her iki grupta da ortalama 2 gün idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnsizyonel herni tamiri sonrası kısa dönemde laparoskopi yöntemi açık yönteme benzer sonuçlar vermektedir.

Anahtar Kelimeler: İnsizyonel herni, laparoskopi, herni tamiri

Laparoscopic and conventional incisional hernia repair: A retrospective analysis

Mustafa Celalettin Haksal1, Cem Gezen1, Nuri Okkabaz2, Merih Yılmaz1, Mustafa Öncel1
1Department Of General Surgery, Medipol University Medical School, Istanbul, Turkey
2Department Of General Surgery, Bağcılar Education And Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: To analyze the outcomes of laparoscopic and open techniques in incisional hernia repair.
METHODS: Patients’ charts with incisional hernia were retrospectively reviewed. Demographics, disease and operation related variables and short term outcomes were compared between groups.
RESULTS: Nineteen [12 female (63.2%), mean±SD age of 53.5±15.1] of 33 patients were operated on with open technique, whereas 14 [11 female (78.5%), mean±SD age of 59.1±14.2] patients with laparoscopic technique. Body mass index was bigger in laparoscopic group (30.3±4.6 vs. 34.4±6.3, p=0.041). Hernia size and operation time was not different between groups (7.6±4.8 cm vs. 8.9±3.1 cm, p=0.404) and [100(40-300) vs. 77.5(35-150) minutes, p=0.071), respectively. Length of stay was 2 days after both techniques.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Laparoscopic incisional hernia repair has similar short term outcomes with open technique.

Keywords: incisional hernia, laparoscopy, hernia repair

Mustafa Celalettin Haksal, Cem Gezen, Nuri Okkabaz, Merih Yılmaz, Mustafa Öncel. Laparoscopic and conventional incisional hernia repair: A retrospective analysis. Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 87-91

Sorumlu Yazar: Mustafa Celalettin Haksal, Türkiye
LookUs & Online Makale