ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Nötrofil-Lenfosit Oranı, Parsiyel Nefrektomi Öncesinde 4 cm'den büyük Renal Kitlesi Olan Hastaların Patoloji Sonucunu Tahmin Etmekte Faydalıdır [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(3): 22-27 | DOI: 10.5505/ktd.2019.28482

Nötrofil-Lenfosit Oranı, Parsiyel Nefrektomi Öncesinde 4 cm'den büyük Renal Kitlesi Olan Hastaların Patoloji Sonucunu Tahmin Etmekte Faydalıdır

Volkan Çağlayan, Efe Önen, Sinan Avcı, Murat Şambel, Metin Kılıç, Erdem Toprak, Sedat Öner
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Bursa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Nötrofil-lenfosit oranının (NLR) parsiyel nefrektomi (PN) öncesi renal kitlelerin patoloji sonuçlarının öngörülmesindeki etkinliğini değerlendirmek.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Mart 2012 ve Mart 2018 tarihleri arasında PN yapılan 76 hastanın verileri değerlendirildi. Hastalar patoloji sonuçlarına (malign grup benign grup), tümör evresine (T1a-T1b) ve tümör derecesine (Grade 1-Grade2-Grade3) ve kitle boyutuna (<4 cm-> 4 cm) göre gruplandı.
BULGULAR: Benign grup 17 hastadan, malign grup 59 hastadan oluşmaktaydı. Benign ve malign grupların preoperatif NLR'leri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p = 0.113). Malign grup tümör evresine göre (T1a-T1b) 2 gruba ayrıldığında, T1b grubunun NLR değeri benign grup ve T1a grubundan anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla p= 0.007 ve p<0.001). Grade 3 tümör grubunda NLR, grade1 ve grade2 gruplarına göre anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla, p<0.001 ve p = 0.02). Otuz dört hastada, 4 cm'den büyük böbrek kitleleri vardı. NLR 4 cm'den büyük malign böbrek kitlesi olan hastalarda anlamlı olarak yüksekti (p = 0,035). Maligniteyi tahmin etmek için cut-off değeri 2,31 idi ve % 65 özgüllük ve % 50 duyarlılığa sahipti.

TARTIŞMA ve SONUÇ: NLR, böbrek kitleleri 4 cm'den büyük olan hastalarda patoloji sonucunu öngörmede değerli bir parametredir. Daha yüksek NLR değeri yüksek dereceli tümörler ile ilişkilidir. NLR'nin etkinliğini doğrulamak için ileri çalışmalar yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Parsiyel nefrektomi, Nötrofil-lenfosit oranı, Renal hücreli karsinom

Neutrophil-Lymphocyte Ratio is Valuable in Predicting the Pathology Result in the Patients with Renal Mass > 4 cm Prior to the Partial Nephrectomy

Volkan Çağlayan, Efe Önen, Sinan Avcı, Murat Şambel, Metin Kılıç, Erdem Toprak, Sedat Öner
University of Health Sciences Bursa Training and Research Hospital, Department of Urology, Bursa, Turkey

INTRODUCTION: To assess the efficacy of neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) in predicting the pathology results of renal masses prior to partial nephrectomy (PN).
METHODS: The data of 76 patients who underwent PN between March 2012 and March 2018 was evaluated. Patients were grouped according to pathology results (malign group-benign group), tumor stage (T1a-T1b) and tumor grade (Grade1-Grade2-Grade3) and mass size (≤4 cm->4 cm).
RESULTS: Benign group was consisted of 17 patients and malign group was of 59 patients. No statistically significant difference was found when preoperative NLR of benign and malign groups were compared (p=0.113). When malign group was divided into 2 groups according to tumor stage (T1a-T1b), NLR of T1b group was significantly higher than benign group and T1a group (p=0.007 and p<0.001, respectively). In grade3 tumor group, NLR was significantly higher when compared with grade1 and grade2 groups (p<0.001 and p=0.02, respectively). Thirty-four patients had renal masses >4 cm. NLR was significantly higher in the patients with >4 cm malign renal masses (p=0.035). The cut-off value to predict malignancy was 2.31 with 65% specificity and 50% sensitivity.
DISCUSSION AND CONCLUSION: NLR is a valuable parameter at predicting pathology result in patients with renal masses >4 cm. Higher NLR value was associated high grade tumors. Further studies must be performed to certify the efficacy of NLR.

Keywords: Partial nephrectomy, Neutrophil-lymphocyte ratio, Renal cell carcinoma

Volkan Çağlayan, Efe Önen, Sinan Avcı, Murat Şambel, Metin Kılıç, Erdem Toprak, Sedat Öner. Neutrophil-Lymphocyte Ratio is Valuable in Predicting the Pathology Result in the Patients with Renal Mass > 4 cm Prior to the Partial Nephrectomy. Kocaeli Med J. 2019; 8(3): 22-27

Sorumlu Yazar: Volkan Çağlayan, Türkiye
LookUs & Online Makale