ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Gelişimsel Kalça Displazisi Tanılı Hastalarda Yürüme Çağında Artroskopik Reduksiyon Ve Dega Asetabuloplasti Tedavisi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 215-219 | DOI: 10.5505/ktd.2019.27880

Gelişimsel Kalça Displazisi Tanılı Hastalarda Yürüme Çağında Artroskopik Reduksiyon Ve Dega Asetabuloplasti Tedavisi

Serda Duman
Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi,Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı merkezimizde yürüme çağında gelişimsel kalça displazisi tanısı almış hastalarda aynı seansta yapılan artroskopik redüksiyon ve Dega ostetomisi cerrahisinin radyolojik ve klinik sonuçlarını incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Aynı seansta artroskopik redüksiyon ve Dega osteotomisi yapılan 13 hasta retrospektif olarak incelendi.Preoperetif Tönnis evresi, asetabuler indexler, postoperatif femoral baş örtüm oranı ve asetabuler indexler ölçüldü. Kalamichi-MacEwen sınıflamasına göre AVN, MacKay sınıflamasına göre klinik durum değerlendirildi.
BULGULAR: Ameliyat öncesi, ortalama AI açısı 38.4 (dağılım 34-44) idi ve en son takipte ortalama AI 21.7 (dağılım, 20-26) derece idi. Ortalama, femur başı kapsama oranı% 90.7 (aralık,% 80-100) idi. McKay sınıflamasına göre; 7 hastada Grade I kalça, 5 hastada Grade II, 1 hastada Grade III kalça vardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gelişimsel kalça displazisi tedavisinde yürüme çağı döneminde artroskopik redüksiyon, kısa dönem sonuçları açısından açık redüksiyona alternatif olabilecek bir tekniktir. Daha büyük hasta sayıları ile prospektif, uzun vadeli ve karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç olduğu aşikardır

Anahtar Kelimeler: gelişimsel kalça displazisi, artroskopic redüksiyon, Dega osteotomisi

Arthroscopic Reduction And Dega Acetobuloplasty Treatment In Walking Age Children With Irreducible Developmental Dysplasia Of The Hip

Serda Duman
Department of Orthopaedics and Traumatology, Selahaddin Eyyubi State Hospital, Diyarbakır,Turkey

INTRODUCTION: The aim of our study was to investigate the radiological and clinical results of arthroscopic reduction, which has promising results, along with Dega acetobuloplasty in children over 18 months of age who were admitted to our center

METHODS: 13 patients operated with arthroscopic reduction and Dega acetabuloplasty in same session evaluated retrospectively. Preoperative Tönnis grade, acetabular indexes, postoperative acetabular indexes, coverage ratio of the femoral head were measured. Postoperative AVN was evaluated according to the Kalamchi and MacEwen classification and MacKay classification was criteria for clinical evaluation.

RESULTS: Preoperatively, the mean,AI angle was 38.4 (range, 34 to 44 ) degree and at the latest follow-up, the mean AI was 21.7 (range, 20 to 26) degrees. The mean, femoral head coverage ratio was 90.7 % (range, 80 to 100%). According to McKay classification; 7 patients had Grade I hip, 5 patients had Grade II, and 1 patient had Grade III hip


DISCUSSION AND CONCLUSION: Arthroscopic reduction for developmental dysplasia of hip at walking age is a technique that might be an alternative to open reduction from the point of short-term results. It is clear that prospective, long-term and comparative studies with larger patient numbers are needed

Keywords: developmental dysplasia of hip, arthroscopic reduction, Dega osteotomy

Serda Duman. Arthroscopic Reduction And Dega Acetobuloplasty Treatment In Walking Age Children With Irreducible Developmental Dysplasia Of The Hip. Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 215-219

Sorumlu Yazar: Serda Duman, Türkiye
LookUs & Online Makale