ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Vitamin D3 (1,25(OH)2D3) ile İşlenmiş HL-60 Hücrelerindeki Gen Anlatımının Zamana Karşı Değişiminin Q-RT-PCR ile Analizi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(1): 60-67 | DOI: 10.5505/ktd.2020.27879

Vitamin D3 (1,25(OH)2D3) ile İşlenmiş HL-60 Hücrelerindeki Gen Anlatımının Zamana Karşı Değişiminin Q-RT-PCR ile Analizi

Aylin KANLI1, Mehmet Doğan Gülkaç1, Hakan Savlı2
1Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı - Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı - Kocaeli

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut myeloid löseminin (AML) 1alpha,25-dihydroxyvitamin D (3) (1,25(OH)2D3)’ün farklılaştırma etkisiyle tedavisi ön plana çıkan araştırma konularındandır. Bu çalışmanın amacı HL-60 hücrelerinde lösemi hücre döngüsü regülasyonu ve apopitozunda 1,25(OH)2D3’ün rolünü araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Vitamin D ile indüklenmiş HL-60 hücrelerinde ücre döngüsü ve apoptoz ile ilişkili 13 genin (TNFR1, Bcl-w, Bax, Bak, Caspase–6, Caspase–8, AIF, Survivin, Cdk1 (Cdc2), Cdk2, Cdk4, Siklin D1 ve Siklin E) dört farklı zamanda (18, 36, 48, 72. saatler) gen anlatımlarını gerçek zamanlı kantitatif PZR (polimeraz zincir reaksiyonu) yöntemini kullanarak analiz ettik.
BULGULAR: İncelenen genlerde dramatik düşüş ve yükselişler gözlenmedi. Deneylerimizde, 72. saatte TNFR1, Cdk-4, Siklin D1, Siklin E ve Survivin genlerinin anlatımında azalma, Kaspaz-8 ve Bak genlerinin anlatımında artma gözlemledik. Hücre döngüsüne bağlı genlerin eğilimi 18. ila 72. saat arasında azalması, HL60 hücrelerinin farklılaştığını düşündürdü. Anti-apoptotik Bcl-w ve Survivin genlerinin ekspresyonunun azalması ve pro-apoptotik Bak ve Caspase-8 genlerinin ekspresyonunun artması, apoptotik işlem aşamasının 72. saatte başladığını gösterdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, lösemik HL60 hücre hattının D3 vitaminine maruz bırakılması hücreleri farklılaştırmıştır. Klonal gelişim tamamlanmış ve apoptotik aşama başlamıştır.

Anahtar Kelimeler: HL-60 hücreleri, 1, 25(OH)2D3, Hücre döngüsü, Farklılaşma, Apoptozis, Gerçek Zamanlı Kantitatif PZR

Time Dependent Gene Expression Analysis of Vitamin D3 (1,25 (OH)2 D3) Treated HL–60 Cells by Q-RT-PCR

Aylin KANLI1, Mehmet Doğan Gülkaç1, Hakan Savlı2
1Kocaeli University, Medical School, Department of Medical Biology - Kocaeli
2Kocaeli University, Medical School, Department of Medical Genetics- Kocaeli

INTRODUCTION: The treatment of Acute myelogenous leukemia (AML) with differential effect of 1alpha,25-dihydroxyvitamin D(3) (1,25(OH)2D3) has been one of the popular research topics. The aim of this study is to investigate the role of 1.25 (OH) 2D3 in leukemia cell cycle regulation and apoptosis in HL-60 cells.

METHODS: We analyzed 13 genes (TNFR1, Bcl-w, Bax, Bak, Caspase–6, Caspase–8, AIF, Survivin, Cdk1 (Cdc2), Cdk2, Cdk4, Cyclin-D1 and Cyclin-E) for changes in expression associated with the cell cycle and the apoptosis of human promyelocytic leukemia HL-60 cells induced by 1,25(OH)2D3 at 18th, 36th, 48th and 72nd h, using quantitative real-time PCR.
RESULTS: We did not find significantly down or up-regulated expression profiles at mentioned time points. In our experiments, we observed decreased expression of TNFR1, Cdk-4, Cyclin-D1, Cyclin-E and Survivin genes at 72nd hours, and increased expression of Caspase-8 and Bak genes. The tendency of cell cycle related genes decrease from 18th to 72nd hours suggested that HL60 cells differentiated. Decreased expression of anti-apoptotic Bcl-w and Survivin genes and increased expression of pro-apoptotic Bak and Caspase-8 genes suggested that apoptotic process stage starts around 72nd hours.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, exposure of leukemic HL60 cell line to vitamin D3 derived the cells into differentiation. The clonal development completed and apoptotic stage begun.

Keywords: HL–60 cells, 1, 25 (OH)2 D3, Cell Cycle, Differentiation, Apoptosis, Quantitative Real Time Polymerase Chain Reaction (Q-RT-PCR)

Aylin KANLI, Mehmet Doğan Gülkaç, Hakan Savlı. Time Dependent Gene Expression Analysis of Vitamin D3 (1,25 (OH)2 D3) Treated HL–60 Cells by Q-RT-PCR. Kocaeli Med J. 2020; 9(1): 60-67

Sorumlu Yazar: Aylin KANLI, Türkiye
LookUs & Online Makale