ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Bir Üniversitenin Sosyal ve Sağlik Bilimlerinde Okuyan Öğrencilerinin Sağlik Okuryazarliği Durumunun İncelenmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 124-129 | DOI: 10.5505/ktd.2018.27146

Bir Üniversitenin Sosyal ve Sağlik Bilimlerinde Okuyan Öğrencilerinin Sağlik Okuryazarliği Durumunun İncelenmesi

Bahar İnkaya, Hilal Tüzer
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: GİRİŞ: Bireyin temel sağlık bilgisine sahip olmasını gerektiren sağlık okuryazarlığı kavramı sağlık hizmetlerinin doğru ve etkili kullanımında oldukça önemlidir.
AMAÇ: Bu çalışma Sağlık ve Sosyal Bilimlerde okuyan üniversite öğrencilerinde sağlık okuryazarlığının değerlendirilmesi durumunun incelenmesi amacıyla bu araştırma planlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Sağlık ve Sosyal Bilimlerde okuyan toplam 440 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturdu. Veri toplama formu olarak sosyodemografik veri formu ve Yetişkin Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği kullanıldı.
BULGULAR: Öğrencilerin yaş ortalaması 21.5±1.8.yıldır. Yaş ile ölçek skoru arasında pozitif yönde zayıf (düşük) ilişki olduğu belirlenmiştir Yaş arttıkça ölçek skorları da artmaktadır. Kız öğrencilerin YSOYÖ skoru erkek öğrencilerden elde edilen skordan daha yüksektir. Benzer şekilde; Sağlık Bilimleri Fakültesinde elde edilen ölçek puanları Sosyal Bilimler için elde edilen puanlardan daha yüksek bulunmuştur
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kız öğrencilerin ve Sağlık Bilimlerinde okuyan öğrencilerin YSOYÖ puanları daha yüksek bulunmuştur. Tüm bölümlerde müfredatlara seçmeli ders olarak eklenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Okuryazarlığı

Investigation Of Health Literacy Of Reading Students In Social And Health Sciences Of A University

Bahar İnkaya, Hilal Tüzer
Ankara Yildirim Beyazit University Health Science Faculty Nursing Department, Ankara

INTRODUCTION: The term health literacy, which requires individuals to have basic health knowledge, is very important in using health services correctly and effectively.
Aim: This study was planned to assess health literacy among university students who studied at school of health sciences and social sciences.
METHODS: A total of 440 students who studied at school of health and social sciences composed the study sample. As data collection form, an Information Request Form for socio-demographic characteristics and Health Literacy Scale of Adults (HLSA) were used.
RESULTS: Average age of the students was 21.5±1.8 years. It was identified that there was a positive and weak correlation between age and scale score. As age increased so did scale score. Female students’ HLSA score was higher than male students’ HLSA score. Similarly; HLSA scores obtained at school of health sciences were higher than HLSA scores obtained at school of social sciences.
DISCUSSION AND CONCLUSION: HLSA scores of female participants and of those who studied at health sciences were found to be higher. It is recommended that health literacy be included in curriculums of all disciplines as an optional course.

Keywords: Health Science, Social Science, Health Literacy.

Bahar İnkaya, Hilal Tüzer. Investigation Of Health Literacy Of Reading Students In Social And Health Sciences Of A University. Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 124-129

Sorumlu Yazar: Bahar İnkaya, Türkiye
LookUs & Online Makale