ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Vokal Kord Paralizilerinin, Klinik ve Etyolojik Değerlendirilmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 25-29 | DOI: 10.5505/ktd.2018.26566

Vokal Kord Paralizilerinin, Klinik ve Etyolojik Değerlendirilmesi

Saime Sağıroğlu1, Nagihan Bilal1, Selman Sarıca1, Aysegül Erdoğan2, Şükran Peker1, İsrafil Orhan1
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kbb Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, vokal kord paralizisini (VKP) tanımlamak ve etiyolojik nedenleri ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma retrospektif bir çalışma olup, 101 hastadan oluşmaktadır. Bir yıl boyunca ses probleminden şikayetçi olan ve VKP tespit edilen hastalar bu çalışmaya dahil edildi. Hastalar yaşa, cinsiyete ve lezyon tarafına göre analiz edildi. Laringeal endoskopi ile vokal kord paralizisi saptanan hastalar klinik, radyolojik ve patolojik olarak etiyolojik tanı koymak için değerlendirildi.
BULGULAR: Erkek/ kadın oranı 0.6/1 olarak saptandı. Bilateral VKP 28 hasta (27.7 %), tek taraflı VKP 73 hasta (72.3 %) olarak saptandı. Tek taraflı vokal kord paralizi hastaları arasında sol VKP 39 hasta (53.5 %), sağ VKP 34 hasta (46.5%) olarak saptandı. Cerrahi en sık neden tiroidektomi olarak saptandı (%42.5). Cerrahi olmayan nedenlerin en başında ise idiopatik VKP (%17.8) ikinci en sık neden olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bizim serimizde cerrahi müdahale (özellikle tiroid cerrahisi) en sık sebep olarak bulundu. VKP etyolojisinin belirlenmesi, prognoz ve ek hastalıkların tespiti açısından oldukça önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vokal kord, paralizi, cerrahi, etyoloji.

Clinical and Etiological Evaluation of Vocal Cord Paralysis

Saime Sağıroğlu1, Nagihan Bilal1, Selman Sarıca1, Aysegül Erdoğan2, Şükran Peker1, İsrafil Orhan1
1Department of Otorhinolaringology, Faculty of Medicine, Kahramanmaras Sutcu Imam University, Kahramanmaras, Turkey.
2Department of Public Healty, Faculty of Medicine, Kahramanmaras Sutcu Imam University, Kahramanmaras, Turkey.

INTRODUCTION: The purpose of this study was to identify patients of vocal cord paralysis (VFP) and to discussion the etiological diagnosis.
METHODS: This retrospective study was included 101 patients. The patients complaining a voice problem for a year and whose VFP has been detected were including in this study. We analysed them according to age, gender and side of the lesion. The patients identified with vocal cord paralysis by laryngeal endoscopy were evaluated clinically, radiologically and pathologically to make an etiological diagnosis.
RESULTS: Males out numbered females in the ratio 0.6: 1. Bilateral VFP was found in 28 (27.7 %) patients. Unilateral VFP was found in 73 (72.3 %) patients. In patients with unilateral VFP 39 (53.5 %) patients had left and 34 (46.5 %) patients had right vocal cord. Thyroidectomy was the most common surgical cause of VFP (%42.5). At the beginning of the non-surgical causes, idiopathic VFP (17.8%) was the second most common cause.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, surgical intervention (especially thyroid surgery) was the most common cause in our series. VFP is one of the most common cause of voice problem and identifying the etiology is crucial to determine the prognosis and additional diseases.

Keywords: Vocal cord, paralysis, surgery, etiology.

Saime Sağıroğlu, Nagihan Bilal, Selman Sarıca, Aysegül Erdoğan, Şükran Peker, İsrafil Orhan. Clinical and Etiological Evaluation of Vocal Cord Paralysis. Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 25-29

Sorumlu Yazar: Saime Sağıroğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale