ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Koroner arter baypas greftleme sonrası yeni başlangıçlı atrial fibrilasyonda trombosit-lenfosit oranının prediktif değeri [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 40-45 | DOI: 10.5505/ktd.2019.24582

Koroner arter baypas greftleme sonrası yeni başlangıçlı atrial fibrilasyonda trombosit-lenfosit oranının prediktif değeri

Nuray Kahraman Ay
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Yüksek trombosit-lenfosit oranının(TLO) sistemik inflamasyon ve kardiyak mortalite ile ilişkisi bilinmektedir. Koroner arter baypas greftleme (KABG) sonrası yeni başlangıçlı atrial fibrilasyon inflamatuvar süreçlerle ilişkilidir. Bu çalışmada bir inflamasyon belirteci olan TLO’ nun KABG sonrası yeni başlangıçlı atrial fibrilasyon ile ilişkisi araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya izole KABG uygulanan 245 hasta dahil edildi. Postoperatif atrial fibrilasyon (AF) gelişen 57(23.1%) hasta (AF grup) ve normal sinüs ritminde (NSR grup) takip edilen 188(76.7%) hasta olmak üzere iki gruba ayrıldı. Gruplar arası klinik ve labaratuvar bulgular karşılaştırıldı. Lojistik regresyon modeli oluşturularak postoperatif AF ile değişkenler arasındaki ilişki araştırıldı.
BULGULAR: Yüksek yoğunluklu lipoprotein(HDL) ve lenfosit sayısının NSR grubunda anlamlı düzeyde yüksek olduğu(p<0.05), nötrofil–lenfosit oranının(NLO) ve TLO’nun ise AF grubunda anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edildi(p<0.05). Multivaryant regresyon analizinde TLO’nun postoperatif AF gelişimi ile ilişkili olduğu tespit edildi(OR: 1.05 CI: 1.01-1.09, p: 0.02).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Preoperatif TLO’nun KABG sonrası yeni başlangıçlı atrial fibrilasyon için prediktif değeri mevcuttur.

Anahtar Kelimeler: atrial fibrilasyon, koroner arter bypas greftleme, platelet-lenfosit oranı

Predictive value of platelet-lymphocyte ratio in new-onset atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting

Nuray Kahraman Ay
Bezmialem Vakif University, Faculty of Medicine, Department of Cardiology

INTRODUCTION: High platelet-lymphocyte ratio is an established marker of systemic inflammation and cardiac mortality, while new onset atrial fibrillation (AF) after coronary artery bypass grafting (CABG) is related with inflammatory processes. In this study, we investigated the association of platelet-lymphocyte ratio (PLR), a marker of inflammation, with new-onset atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting.
METHODS: Among a total of 245 participants who underwent isolated CABG, 57 (23.1%) had postoperative atrial fibrillation (AF group) and 188 (76.7%) had normal sinus rhythm (NSR group). Clinical and laboratory parameters were compared between the two groups. The relationship between the development of postoperative AF and the study parameters was investigated by logistic regression analysis.
RESULTS: High density lipoprotein (HDL) and lymphocyte count were significantly higher in NSR group (p <0.05), and neutrophil- lymphocyte ratio (NLR) and PLR were significantly higher in AF group (p <0.05). In multivariate regression analysis, PLR was associated with the development of postoperative atrial fibrillation (OR: 1.05 CI: 1.01-1.09, p: 0.02).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Preoperative PLR has a predictive value for new-onset atrial fibrillation after CABG.

Keywords: atrial fibrillation, coronary artery bypass grafting, platelet-lymphocyte ratio

Nuray Kahraman Ay. Predictive value of platelet-lymphocyte ratio in new-onset atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting. Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 40-45

Sorumlu Yazar: Nuray Kahraman Ay, Türkiye
LookUs & Online Makale