ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Sol koroner arter bifurkasyon açısı ve sol ana koroner arter uzunluğunun aterosklerotik plak yükü üzerine etkisi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 8-12 | DOI: 10.5505/ktd.2019.23865

Sol koroner arter bifurkasyon açısı ve sol ana koroner arter uzunluğunun aterosklerotik plak yükü üzerine etkisi

Murat Ziyrek, Zafer Buyukterzi
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Koroner arter hastalığı (KAH) önemli bir halk sağlığı sorunudur. Gensini skorlama sistemi (GS) klinik pratikte ateroskleroz yükü, KAH yaygınlığı ve ciddiyetini belirlemede kullanılan en popüler skorlama yöntemlerinden birisidir. Daha önce yapılmış çalışmalarda geniş açılanma ile ciddi koroner arter darlığı arasında korelasyon olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada, koroner arter bifurkasyon açısı ve LMCA uzunluğunun koroner aterosklerotik yük ile ilişkini incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Koroner anjiografi yapılan hastalar incelendi. Akut koroner sendromu, normal koroner arterleri, LMCA osteal lezyonu, LAD osteal lezyonu, CX osteal lezyonu, bifurkasyon açısının ölçümü için yeterli görüntüleme yapılamamış olan hastalar dışlandı. 2 deneyimli kardiyolog tarafından "extreme pacs" yazılım sistemi kullanılarak çalışmaya dahil edilen hastaların LAD-CX bifurkasyon açısı ve LMCA uzunluğu ölçüldü. Dahil edilen hastaların aterosklerotik plak yükü GS kullanılarak hesaplandı.
BULGULAR: 63 hasta (36 erkek, 27 kadın) çalışmaya dahil edildi. LAD-Cx bifurkasyon açısı ile gensini skoru arasında kuvvetli pozitif korelasyon mevcuttu (r= 0,854; p<0,001). LAD-CX bifurkasyon açısı ile LMCA uzunluğu arasında ise istatistiksel olarak anlamlı olmayan pozitif korelasyon mevcuttu (r= 0,228; p=0,11). Regresyon analizi ile LAD-CX bifurkasyon açısının aterosklerotik plak yükü için bağımsız bir risk faktörü olduğu gösterildi
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma ile LAD-CX bifurkasyon açısı arttıkça aterosklerotik plak yükünün de arttığı gösterilmiştir. Bunun yanında bifurkasyon açısının aterosklerotik plak yükü için bağımsız bir risk faktörü olduğu söylenebilir

Anahtar Kelimeler: Gensini skoru, bifurkasyon açısı, ateroskleroz

Effect of left coronary bifurcation angle and left main coronary artery length on coronary artherosclerotic plaque burden

Murat Ziyrek, Zafer Buyukterzi
Konya Education and Research Hospital Department of Cardiology

INTRODUCTION: Coronary artery disease (CAD) is an important public health problem. The Gensini score system (GS) is one of the most popular coronary scoring systems used in clinical practice to determine the atherosclerotic burden, extent and severity of CAD. Previous studies have showed the direct correlation between wide angulation and significant coronary stenosis. In this study we analysed the effect of coronary bifurcation angle and left main coronary artery (LMCA) length on the coronary atherosclerotic burden.
METHODS: Patients, who underwent coronary angiography were scanned. Patients having; acute coronary syndrome, normal coronary arteries, LMCA lesion, osteal left anterior descending (LAD) coronary artery lesion, osteal circumflex (CX) coronary artery lesion, inadequate visualisation for bifurcation angle measurement were excluded. LAD-CX coronary artery bifurcation angle and LMCA length of included patients were analysed by 2 experienced cardiologists by using "extreme pacs" software system. Atherosclerotic burden of included patients were determined by GS.
RESULTS: 63 patients (36 male, 27 female) were included. There was a strong positive correlation between LAD-CX bifurcation angle and gensini score (r= 0,854; p<0,001). There was a statistically nonsignificant positive correlation between LAD-CX bifurcation angle and LMCA length (r= 0,228; p=0,11). Regression analysis showed that LAD-CX bifurcation angle is an independent risk factor for atherosclerotic burden
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, we concluded that as the LAD-CX bifurcation angle increases atherosclerotic burden significantly increases. It might also be said that LAD-CX bifurcation angle is an independent risk factor for atherosclerotic burden

Keywords: Gensini score, bifurcation angle, atherosclerosis

Murat Ziyrek, Zafer Buyukterzi. Effect of left coronary bifurcation angle and left main coronary artery length on coronary artherosclerotic plaque burden. Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 8-12

Sorumlu Yazar: Murat Ziyrek, Türkiye
LookUs & Online Makale