ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Rahim İçi Baba Bağlanma Ölçeği'nin (RİBBÖ) Geliştirilmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 13-19 | DOI: 10.5505/ktd.2019.22448

Rahim İçi Baba Bağlanma Ölçeği'nin (RİBBÖ) Geliştirilmesi

sevgül donmez1, Süreyya Gümüşsoy2
1Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Muğla
2Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Babalık rolü gebeliğin teşhis edilmesiyle başlar ve doğumu takip eden aylarda gelişir. Tıpkı anne gibi baba da gebelik süresince, bağlanma davranışlarını geliştirir. Baba, eşinin karnında bebeğin hareketlerini hissettiğinde, çocuk ile doğrudan ilişkisi başlar. Bu araştırma, Rahim İçi Baba Bağlanma Ölçeği'nin (RİBBÖ) geliştirilmesi, ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasının yapılması amacıyla planlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, Kasım 2017-Nisan 2018 tarihleri arasındaki rutin gebelik kontrolü için başvuran 24-38 haftalık gebelerin eşleri ile metodolojik olarak yapılmıştır. 23 maddeden oluşan RİBB֒nün uygulamasında 158 babaya ulaşılmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri korelasyon analizi, Cronbach alpha güvenirlik katsayısı, Kendall W testi, Kaiser Meyer Olkin ve Barlett’s Test yöntemleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Ölçeğin kapsam geçerliliği analizine göre uzmanların tarafından ölçek maddelerine verilen puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Kendall’s W=0.256; p=0.705). RİBBÖ'nün tüm maddeleri için Cronbach alfa değeri 0.73’dür. Ölçekten bir madde çıkarıldığında yeniden hesaplanan Cronbach Alpha katsayılarının tamamı, tüm soruların yer aldığı ölçeğin Cronbach Alpha katsayısından daha düşük bulunmuştur. RİBB֒nün yapı geçerliliği analizi için Kaiser Meyer Olkin (KMO) Testi ve Barlett’s Testi kullanılmış ve ölçekten elde edilen verilerin faktör analizi için uyumlu olduğu sonucuna varılmıştır (KMO=0.861; p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın sonucunda RİBB֒nün eşleri 24-38 haftalık gebelik döneminde olan babaların, bebeklerine bağlanma durumlarının belirlenmesinde geçerli-güvenilir bir ölçek olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bağlanma, baba, fetüs, gebelik

Development of The Father's Attachment Scale in Intrauterine Period

sevgül donmez1, Süreyya Gümüşsoy2
1Muğla Sıtkı Kocaman University Faculty Of Health Sciences, Muğla
2Ege University Atatürk Health Care Vocational School, İzmir

INTRODUCTION: The paternity role begins with the diagnosis of pregnancy and develops in the months following birth. Like mother, father also develops attachment behaviors during pregnancy. When the father feels the baby's movements in the womb, a direct relationship with the child begins. The aim of this study was to develop the Intrauterine Father Attachment Scale and to perform the validity and reliability of the scale.
METHODS: The study was performed methodologically with the spouses of the pregnant women between 24-38 weeks of age who applied for routine pregnancy control between November 2017 and April 2018. In the implementation of the scale, consisting of 23 items, 158 fathers were reached. Correlation analysis, Cronbach's alpha reliability coefficient, Kendall W test, Kaiser Meyer Olkin and Barlett's Test methods were used.
RESULTS: According to the scale's validity analysis, there was no statistically significant difference between the scores given by the experts to the scale items (Kendall göres W=0.256; p=0.705). The Cronbach's alpha value for all items of the scale is 0.73. The Cronbach Alpha coefficients were lower than the Cronbach Alpha coefficient of the scale. Kaiser Meyer Olkin (KMO) Test and Barlett's Test were used for the structure validity analysis of the scale and it was concluded that the data obtained from the scale were compatible for factor analysis (KMO = 0.861; p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was concluded that the fathers who were at 24-38 weeks gestational age of the scale could be used as a valid-reliable scale in determining the attachment status of their babies

Keywords: Attachment, father, fetus, pregnancy

sevgül donmez, Süreyya Gümüşsoy. Development of The Father's Attachment Scale in Intrauterine Period. Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 13-19

Sorumlu Yazar: Süreyya Gümüşsoy, Türkiye
LookUs & Online Makale